יום שלישי, 6 בספטמבר 2011

משפחת רבי יחיאל שלזינגר מפרשבורג

עץ משפחת שלזינגר מפרשבורג, הוא גדול ורחב, לא נזכיר כאן את כל בני המשפחה, נמשיך ונעסוק ברבי יחיאל שלזינגר שהיה מגיד מישרים בפרשבורג, נזכיר את יחוסו כלפי מעלה, ואת צאצאיו כלפי מטה.

יחוס אבותיו
רבי יחיאל שלזינגר היה בנו של רבי צבי דוב שלזינגר בן ר' יוסף שלזינגר בן הרב צבי דוב שלזינגר-מרגליות מפרשבורג, בן הרב מיכאל לייב שלזינגר-מרגליות.


ר' צבי דוב שלזינגר אביו של רבי יחיאל, היה תלמיד מובהק למהר"ם בנעט, ולמד אצלו בניקלשבורג, משם נסע לישיבתו של רבינו החתם סופר במטרסדורף. זו' מרת חנה שיינדל.

ר' יוסף שלזינגר הנזכר חתן ר' שלמה זלמן אולמן.

ר' צבי דוב שלזינגר מרגליות, היה מחברי בית דינו של הגאון רבי מאיר ברבי, אב"ד פרעשבורג. נקבר סמוך לקברו של בעל ה'משנת דרבי עקיבא'. בספר תולדות משפחת רוזנטל, מודפסים כמה מכתבים שכתב ר' נפתלי רוזנטל, לבנו אליהו בעת שהיה בפרשבורג, (נדפסו לראשונה בכתב עת האסיף, שנה ה' תרמט 131). המכתבים הם משנת תקל"ה, ובתוך המכתבים מזכיר פעמים, למסור פרישת שלום להתורני מו"ה צבי דוב, ופעם קורא לו התורני ורבני, ופעם מכנהו ש"ב. בהערה כותב שם המו"ל, כי הרב ר' צבי דוב, היה מו"צ ודיין בפרעשבורג, ידיד ומחותן עם ר' נפתלי, והיה מו"צ תחת הרב ר"מ ברבי. בהמשך, מזכירו פעם נוספת וכותב, ושלום לה"ה אהובי ש"ב התורני והרבני המופלא והמופלג דיין מצויין כ' מו"ה צבי דוב נר"ו עם זוגתו היקרה והגבירה מ' לאה תחי' ובנם ר' יחיאל נר"ו, ואחיו הבח' כ' דוד שי'. (רבי עקיבא יוסף כתב כפי שציטטנו במאמר הקודם, שבשעת פטירת אשתו, היה ר' צבי דוב רק פרנס, ואחר כך נתמנה להיות ראש בית דין, ואולי היו לו שתי נשים).

ר' מיכאל לייב מרגליות בשנת תקכ"ח היה פרנס ומנהיג בפרעשבורג, וחתום על התקנות של הקהל. לאחר מכן נתמנה לראב"ד בעיר.

יחוס משפחת חותנו
ר' יחיאל נשא לאשה את מרת גיטל בתו של 'הצדיק הנעלם' רבי יוסף שמואל שוורץ (נפטר ישיש בשנת תרי"א, וזוגתו חנה. להם היה בן נוסף בשם בנימין זאב שוורץ) בן ר' קלונימוס שזוגתו גיטל למשפחת לוצאטו.
כותב רע"י בספרו תורת יחיאל, "ובכן היה אצל א"מ הרבנית מרת גיטל ע"ה בשעת פטירתה י"א ניסן תרמד, כאשר אמרה לה אחי ה"י דברי תנחומין לרפואה שלמה, והשיבה, אזהו שטות תדבר הלא אבי (זקני) זצ"ל כבר יושב פה על המיטה".
ר' קלונימוס הנזכר לעיל, היה חתן רבי יוסף לוצאטו ממשפחת הרמח"ל, ולא היה נכדו. היה בעל קורא מדקדק אצל החת"ס. תלמיד מהר"ם ברבי. לא ידעו כוחו בתורה, וכשחלה את חליו שנפטר בו ביקרו החת"ס ומצאו מלא וגדוש בכל אפיקי הש"ס ושיש לו קונטרסי חידושים רבים, וביקשו מחילה, ובהספדו אמר שלא ידע את יוסף שהוא ת"ח גדול כל כך (אבני בית היוצר סימן כה).


צאצאיו

שני בנים וארבע בנות ידוע לנו שהיו לרבי יחיאל, ואלו הם,
הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר בעהמ"ח לב העיברי,נולד בשנת תקצ"ז, נישא בשנת תר"ך, בחודש אב תר"ל עלה לארץ ישראל. מחבר ספרים רבים. זו' מרת ליבא אף היא נולדה בפרעסבורג בשנת תקצ"ה, ונקראה על שם זקנתה - אם אביה, נפטרה בירושלים כ"ו תשרי ה'תרע"ט. רבי עקיבא יוסף היה חתן ר' הלל ליכטנשטיין, שלימים היה גיסו. בניו: א. ר' שמעון משה שמואל שלזינגר (אבי חותנו של הגאון רבי משה הלברשטאם זצ"ל). ב. ר' אליהו מנחם יצחק שלזינגר. ג. ר' דוד זיידל שלזינגר נפטר בשבת חנוכה כ"ח כסלו תרע"ז, במגיפה הגדולה שהיתה בירושלים, זו' מרת מרים. ד. מרת מלכה הינדא אשת ר' פנחס צבי שיינברגר. ה. מרת שיינדל אשת ר' אברהם פרידמן. ו. מרת שמחה רבקה אשת ר' אברהם כהן. ז. מרת שרה אשת הר"ר דוד בהר"ן. ח. מרת רייזל. ט. אשת ר' משה מרדכי חייקין.

ר' יעקב שמואל שלזינגר, נולד כנראה מהזיווג שני, בשנת תרי"ב.


וארבע הבנות הם,
מרת שרה היתה אשתו השניה של רבי הלל ליכטנשטיין מקאלאמייא בן ר' ברוך בנדיט ליכטנשטיין מפראג. רבי הלל נולד י"א כסלו תקע"ה, היה תלמידו של החתם סופר, כיהן ברבנות בעיירות שונות, עד שבשנת תרכ"ו נתקבל בקולומיאה שבגליציה, שם כיהן עד סוף ימיו, ועל שמה נקרא, הרביץ תורה לתלמידים רבים, נפטר י' אייר תרנ"א בקולמייא. בזיווג ראשון נשא לאשה את מרת רייזל בת ר' דוד קלונימוס, ומשנפטרה בתרכ"ג נשאת בזיוו"ש את מרת שרה, היא האריכה ימים אחריו ונפטרה י"א שבט תרע"ח. בספרו 'משכיל אל דל', בהתנצלות כותב ר' הלל, "שיעמוד לו זכות הקדושים אשר בארץ המה גאונים המפורסמים, השל"ה, והלבוש", וכותב ש"כ"ו דורות מאביו זקנו זללה"ה ולמעלה שהיו יושבים על כסא הוראה זה אחר זה (במדינת גרויס פולין בעיר גרויס מעזריטש) והמה האירו העולם בתורתם וזיכו הרבים".

מרת רחל אשת רבי אברהם אבא הערצעל. נולד בשנת תר"י, והוא נכד לר' מנחם בנעט דומ"צ פאקש, למד בבאניהאד ובפרעסבורג ונסמך שמה להוראה, בשנת תר"ן, נבחר לרב דחברה ש"ס בק"ק פרעסבורג, נדפס מאתו ספר שפתי חכמים, והוא ערוך כעין השיטה מקובצת, על מסכת ברכות וראש השנה. חתום יחד עם חותנו בפרענומעראנטן, על ספר 'דברי הלל' פיעטרקוב תרנ"ח (עד שנדפס הספר חותנו כבר נפטר).

מרת מירל נפטרה תר"פ.

מרת שיינדל, נפטרה בלא בנים ובנות.

11 תגובות:

 1. תגובה זו הוסרה על ידי מנהל המערכת.

  השבמחק
  תשובות
  1. אני מזכיר את המדיניות כאן בבלוג, לא להזכיר אנשים חיים בהקשרים משפחתיים.

   מחק
 2. ל ר אברהם אבא היה אח ר מרדכי יהודא שהיה תלמיד כת"ס ,והיה אביו של רנפתלי צבי מבתי הונגרים והוא [רנ"צ] היה אביהם של ר אלימלך ואחיו ר פנחס ליבוש הרצל שהיה משפיע בביהמ"ד חב"ד במא"ש

  השבמחק
 3. לר' יעקב שמואל שלזינגר היה חתן בשם ר' אלחנן וייס. השניים היו צירים בועידת היסוד של המזרחי בפרשבורג, בתרס"ד, ור' יעקב שמואל היה הפטרון שלה (ראו על כך בכתבי רי"ל מימון, שמתאר את תולדות הועידה המדוברת). ר' אלחנן וייס היה רבה של מאלצקי שליד פרשבורג, ונפטר לפני מלחה"ע השניה. זוגתו וכמה מבנותיו נרצחו במהלך המלחמה, אך כמה מילדיו שרדו, ביניהם סבתא-רבה שלי, מרת רוחמה שלזינגר, לבית וייס. היא נישאה לר' יוסף שלזינגר, בנו של ר' ישראל דוד שלזינגר, רב בי"מ לינת צדק בבודפשט, ונכד ר' ישראל דוד שלזינגר (ר' דוד סערעד), מגדולי תלמידי החת"ס, מחבר מחולת המחנים, יפח לקץ, הר תבור ושאר ספרים.

  השבמחק
  תשובות
  1. תודה רבה על הפרטים שהוספת כאן.
   לא ידעתי אודות ר' יעקב שמואל שלזינגר, והנה, חידשת לי.

   מחק
 4. סבי רבי עקיבה יהוסף שלזינגר זצ"ל נולד ה כסלו תקצ"ח ולא תקצ"ז כן הוא עצמו מציין, חדשת לי הרבה בענין היחוס חן חן לך אגב האם יש היודע היחוס עד הלבוש כי שמעתי מפי סבי ר אליעזר צבי כהן ב"ר אברהם ושמה רבקה בת זקנינו הרב קיבה יוסף שיש יודעים אשמח אם יהיה מי שיפענח, אגב להרב ר' עקיבה יהוסף היה עוד חתן דיין ושמו אברהם הכהן שלא מוזכר בתודה רבה

  השבמחק
 5. האם ידועים פרטים על רש"ז אולמן חמיו של ר' יוסף שלזינגר ? האם הוא קשור ליריעות שלמה ממאקווא ? תודה רבה על הכל.

  השבמחק
 6. מישהו יודע מי זה "אברהם כהן?" האם זה הסבא של "ר' מנדל כהן" מהעדה החרדית?

  השבמחק
  תשובות
  1. אברהם כהן זה אחד ניתנים בעלה של שמחה רבקה

   מחק