יום רביעי, 25 בספטמבר 2013

רבי דוב בער טרייווש בעל רביד הזהב

היום יום הושענא רבא, מלאו 210 שנים לפטירתו של הגאון רבי דוב בער טרייויש ששימש כאב"ד זאגער, ומשם נלקח לכהן כספרא ודיינא בעיר ווילנא, [בעיר וילנא, משרת ספרא ודיינא, היתה המשרה השניה בחשיבותה אחרי הראב"ד]. בהסכמת רבי אריה לייב אב"ד הנובר - בן הפני יהושע על ספרו, הוא קורא לו רישא דב"ד רבא דק"ק ווילנא.

בהיות רבי דוב בער בווילנא, היה נחשב כאחד המיוחד בבית מדרשו של הגאון [עליות אליהו], ואף בספרו מזכיר הכרעות הלכתיות בשם הגר"א, עוד בחייו.
את ספרו רביד הזהב הדפיס בהוראדנא בשנת תקנז, ולימים נדפס שוב בוורשא תרמ"ה, ותרצ"א ועוד.

בספרו הוא מזכיר כמה פעמים, מדברי תורתו של אביו זקנו, רבי יואל משעברשין, בעהמ"ח מגיני זהב, ומספר פעמים אף מזכיר מדבריו שלא נדפסו, ונשארו בכתב ידו. כך למשל, מזכיר את חיבורו אור שבעת הימים על הל' סוכה. אך יחוסו אל רבי יואל לא נודע.
לעומת זאת, הוא כותב בספרו בפרשת אמור כך: "מצאתי כתוב בחיבור אא"ז הגאון מו"ה שניאור טרייוויש מפפד"מ שהיה נוהג שלא לאכול בסוכה ליל ש"ע ע"פ מעשה דרש"י ראש משפחתנו". ויחוסו אל ר' שניאור כן נודע, כדלהלן. אודות יחוס משפחת טרייויש אל רש"י, ישנם מספר גירסאות כיצד הוא בדיוק היחוס, ואין כאן המקום להאריך.
 
שער הספר רביד הזהב

בהקדמתו לספרו מספר ר' דוב בער על הצרות שפקדו אותו לעת זקנה, כאשר ילדיו נפטרו על פניו, ואף אשתו נהרגה כאשר ביתו התמוטט עליהם, ועוד ועוד.

חיבר גם ספר שיר חדש, פירוש על שיר השירים, וילנא תק"ס.

זקן ובעל יסורים, נפטר רבי דב בער ביום הושענא רבא כ"א תשרי תקס"ד בעיר ווילנא.

על מצבתו נכתב,
שבר על שבר יחד ידבקון \ דובב שפתי ישנים נחית לעומקא דדינא \ בער לבי בקרבי על זקן שחכמה קנה \ עוקר הרים תוספתא ומתניתא שונה \ ראש גלות אריאל קברניתא דספינא \ ה"ה מורינו הרב דזאגאר מהור"ר \ דוב בער במה' יהודא ספרא ודיינא \ וי"נ ביום הושענא רבא שנת תקס"ד לפ"ק \ תנצבה.

מאמר קצר לתולדותיו ואודות ספרו, כתב רבי יעקב קאפל רייניץ, בהמעיין מה, א.


וזה סדר יחוסו:
  • רבי דוב בער טרייוש אב"ד זאגער ודיין בוילנא
  • אביו הגאון רבי יהודה טרייויש אב"ד שאדאווע

יום רביעי, 18 בספטמבר 2013

הגאון רבי מאיר פערלס אב"ד קראלי

מחר, ביום טוב ראשון של חג הסוכות, ימלאו מאה ועשרים שנה לפטירתו הגאון רבי מאיר פערלס אב"ד קראלי. לפיכך כהרגלנו, נכתוב כאן את תולדותיו ואת אילן היוחסין שלו.

רבי מאיר, נולד בשנת תקע"א [כך כתב חתנו ר' אברהם צבי, אולם מעניין שבשם הגדולים השלישי כתב שכשנפטר היה בן תשעים ואחת, ולפי זה נולד בשנת תקס"ג], לאביו הגאון רבי יצחק משה פערלס אב"ד אונגריש בראד. בצעירותו למד רבי מאיר, אצל החתם סופר בפרשבורג, ולאחר מכן, נחשב כתלמיד חבר להגאון רבי מאיר א"ש אב"ד אונגוואר. נשא לאשה את מרת סלאווה בתו של הגאון רבי יעקב יצחק פרענקל, היא נפטרה צעירה ביום כ"ב סיון תקצ"ה.

מבין צאצאיו ידוע לי רק אחד, חתנו בן אחיו, רבי אברהם צבי פערלס הרב דק"ק פעטש [פינפקירען], ומקודם כיהן בעיר קעטשקעמעט, מפורסם למגיד נפלא.

  • אביו, הגאון רבי יצחק משה פערלס אב"ד ברודא היא אונגריש בראד, נולד בשנת תקמ"ד בברודא, למד אצל הגאון רבי משולם איגרא, ולאחר מכן נסע לפוזנא, יחד עם ידידי הבחור ר' מאיר אלמאש, ללמוד אצל הגאון הצדיק רבי יוסף חתנו של הנודע ביהודה, בתחילה כיהן בערים גאטיין, שם גם היתה לו ישיבה, וכן בהאליטש, ואייזנשטאט, ומשם עבר לבאניהאד. נפטר ביום ט"ו אב תרי"ד, ומנוחתו בברודא. שו"ת ממנו נדפס בספר בית נאמן על ידי נכדו, עם תולדותיו בקצרה, סיגעט תרסו. מילא את מקומו באונגריש בראד, חתנו, רבי צבי הירש ראטה כדלהלן. זוגתו מרת חיה שרה בת ר' שלמה זלמן בריל, נישאו בשנת תקס"ט, נפטרה בקראלי א' דר"ח אייר תרל"א. צאצאיהם: א. רבי מאיר פערלס הנ"ל. ב. רבי יצחק יהודה פערלס מעיר ווערקווא, אביו של הגאון רבי צבי הירש פערלס אב"ד קיצע. ג. רבי יעקב פערלס דיין בק"ק נאדי קאראלי, זוגתו מרת ליבא בת רבי מאיר נש, הורי ר' אברהם צבי פערלס הנ"ל. ד. מרת פייגלה אשת רבי אברהם פריידער אב"ד דק"ק טשאב-רענדעק. ה. מרת טשארנא אשת רבי אברהם צבי אבעלעס אב"ד שארבאגארד תלמיד החתם סופר, ומוזכר בשו"ת כתב סופר, נפטר בהיותו בן נ"ב שנים, ביום כ"ד אדר תרל"א. ז. מרת הינדל אשת הנגיד ר' חיים פינטשאף מבודאפעסט, נפטרה כ"ז תמוז תרנ"ה ומנוחתה בכפר שארקויז אוילאק [מפי חוקר היוחסין ר' דובעריש וועבער]. ח. מרת רוזא אשת רבי צבי הירש ראטה אב"ד ברודא על מקום חותנו, נפטר שם בפורים קטן תרכ"ד בהיותו בן ארבעים שנה. [בתחילה היתה רוזא נשואה לר' יוסף בריין ונתגרשה ממנו]. ט. רחל. י. מינדל נפטרה צעירה.
  • אביו, רבי יעקב פערלס היה דיין בברודא, וכיהן כראש ואב בית הדין, נפטר שם בשנת תקפ"ג. צאצאיו: א. רבי יצחק משה פערלס הנ"ל. ב. רבי הירש ברודא ראב"ד ווערבויא, נפטר ח' חשון תרט"ו.
  • אביו רבי משה פערלס.
  • אביו רבי אברהם פערלס.

יום רביעי, 11 בספטמבר 2013

הרב מאיר וונדר - גליציה בספרים

לפני כחצי שנה, התקיים בספריה הלאומית בירושלים יום עיון בנושא גנאלוגיה יהודית.

בין המרצים הבולטים בכנס, שלמעשה היה זה שנעל את הכנס, היה הרב מאיר וונדר מחבר סדרת הספרים הנודעים אנציקלופדיה לחכמי גליציה.

הרצאתו היתה אודות עבודתו הגדולה באיסוף החומר לאנציקלופדיה, 


להלן הרצאתו:

גליציה בספרים: אוספי הספרייה ככלי מחקר גנאלוגי

אל ההרצאות הנוספות מיום העיון, ניתן לגשת דרך אתר האינטרנט של הספריה, בדף המספר על יום העיון.

יום רביעי, 4 בספטמבר 2013

אילן יחוסו של רבי שמואל גור

א. רבי שמואל הלוי גור
ב. בן רבי חיים הלוי גארעלאוו, נולד באודסה בשנת תרס"ד נפטר במעלבורן שבאוסטרליה בשנת תשי"ב, זוגתו מרת חיה שרה לבית ליפקין נולדה בדוודז'ין בשנת תרס"ב, נפטרה בירושלים.
ג. בן רבי שמואל הלוי גארעלאוו, נולד במאלאסטאווקא בשנת תרל"ה, נפטר באודסה בשנת תרס"ח. זוגתו מרת מרגלה נולדה באמציסלב בשנת תרל"ה, נפטרה במלבורן בשנת תשט"ו.
ד. בן רבי גרשון הלוי ממלסטובקה, נולד תר"ט נפטר תרס"ג. זוגתו מרת שושה בילה.
ה. בן רבי סיני הלוי משם, נולד תק"פ, נפטר תרל"ג. זוגתו מרת בילה.
ו. בן רבי שמואל הלוי סגל משם.
ז.בן רבי יצחק הלוי משם.

ח. מרת חיה שרה הנ"ל באות ב, בת ר' מאיר אורליק הכהן ליפקין, נפטר כ"ג כסלו תשי"ב. זוגתו מרת לאה מרים נולדה תרכ"ד בדוודז'ין, נפטרה תש"ח בתל אביב.
ט. בן ר' אברהם הכהן ליפקין. וזוגתו מרת חיה שרה.

י. מרת מרגולה הנזכרת לעיל באות ג', בת ר' שמואל הלוי סגל ממלסטובקה, נפטר בוורשא  ביום ט"ו אב תרפ"ז. זוגתו מרת מאשה נחמה בתר' ראובן נפטרה אף היא תרפ"ז.
יא. בן ר' סיני הלוי הנזכר לעיל באות ה'.

יב. מרת שושה בילה הנזכרת לעיל באות ד', בת ר' יצחק וליקובסקי ממסטיסלב, וזוגתו מרת עטא.
יג. בן ר' יהושע לייב וועליקאווסקי משם וזו' מרת הינדא.
יד. בן ר' יחיאל וועליקאווסקי משם.
טו. בן ר' יצחק אייזיק ר"מ ודיין במסטיסלב.

טז. מרת לאה מרים הנזכרת לעיל באות יח, בת ר' יהושע היישיק הכהן אגרנט מדוודז'ין, נולד בשנת ת"ר נפטר בשנת תרצ"ה, זוגתו מרת גרונא לבית כגן.

יז. בן ר' אליעזר הכהן אגרנט, נולד בשנת תק"פ לערך, נפטר בשנת תר"ע לערך.
יח. בן ר' שרגא פייבל הכהן אגרנט ממונסטרישץ, וזוגתו מרת ראסיה.

יט. מרת עטה הנזכרת לעיל באות יב, בת ר' אריה לייב סלוצקין מקישינב, נפטר בשנת תר"י, כנראה מצאצאי רבי אריה לייב אב"ד סלוצק.

כ. מרת הינדא הנזכרת לעיל אות יג, בת ר' יהושע קולוניער מדובראוונא וזוגתו מרת רוסא.
כא. בן ר' יוסף אב"ד ליניץ ושקלוב.