יום חמישי, 29 בינואר 2015

הגאון רבי אברהם אטיק זצ"ל

ברוך דיין האמת. בירושלים נפטר הערב הגאון הגדול רבי אברהם דוד אטיק, ראש ישיבת באר שלמה.
רבי אברהם נולד בשנת תש"ד בעיר העתיקה בירושלים לאביו הגאון רבי שלמה צבי אטיק, ולאמו מרת חיה לבית וינגרטן.
נשא לאשה את בתו של הרה"ג רבי אפרים פישל גרובר ראש ישיבת חיי עולם.
נמנה על בכירי התלמידים של הגאון רבי יוסף דב סולובייצ'יק וקיבל ממנו את תורת אביו הגרי"ז מבריסק.
רבי אברהם אטיק צילום שוקי לרר

בצעירותו כבר מסר שיעורים בישיבת לפלגות ראובן, ומשם נסע לאמריקה שם כיהן כראש ישיבה של אחת מישיבות סאטמר.
לפני כשלושים שנה חזר לאה"ק והקים את ישיבת "באר שלמה" על שם אביו, ולמדו בה בחורים רבים מירושלים, ומן התפוצות.
עתה נפטר בבית החולים בירושלים לאחר מחלה.
לווייתו תצא הלילה מביתו בירושלים לעבר הר הזיתים.

רבי אברהם אטיק היה מיוחס לגדולים וקדושים,
וזה סדר יחוסו:
  • אביו הגאון הירושלמי רבי שלמה צבי אטיק, מחסידי קרלין בירושלים. לגודל התמדתו בתורה, היה נקרא בירושלים דער מתמיד. זוגתו מרת חיה לבית וינגרטן.
  • אביו רבי שניאור זלמן אטיק, זוגתו מרת אלטע ריבה. 
  • ומעלה בקודש יחוסם עולה דור אחר דור, בן אחר בן, עד לבת הט"ז.
אשת רבי שלמה צבי אטיק מרת חיה
  • אביה רבי יהושע שמעון וינגרטן הידוע בכינויו בירושלים ר' שיעל'ה קרלינר, נפטר ג' טבת תש"ה בירושלים, זוגתו מרת דבורה רייזל לבית אזולאי נפטרה י"ט כסלו תש"ח בירושלים.
  • אביו רבי אהרן יוסף וינגרטן, זוגתו מרת מרים.

יום שלישי, 13 בינואר 2015

הגאון רבי הלל זקס זצ"ל

בבית החולים מעייני הישועה, נפטר הבוקר הגאון הגדול רבי הלל זקס, ראש ישיבת כנסת הגדולה בקרית ספר.

הגאון רבי הלל נולד בראדין בשנת תרצ"א, לאביו רבי מנחם מנדל זקס ולאמו מרת פייגל חיה בתו של החפץ חיים, הוא נקרא על שם אבי זקנתו ר' הלל שניידר אב"ד לאפיס בעהמ"ח בית הלל. שנתיים וחצי נתגדל במחיצת זקנו בעל החפץ חיים, עד לפטירתו ביום כ"ד אלול תרצ"ג. עם פרוץ המלחמה נמלטה משפחתו מראדין לאיישישוק ומשם לוילנא, ומשם המשיכו דרך יפן עד לארצות הברית.
בהגיעו לאמריקה, למד ר' הלל אצל גדולי הדור ההוא, תחילה במתיבתא תפארת ירושלים תחת הנהגתו של רבי משה פיינשטיין, ולאחר מכן אצל רבי ראובן גרוזובסקי, ואת עיקר לימודו קנה בישיבת לייקווד, שם נחשב לאחד התלמידים הקרובים לרבי אהרן קוטלר.

רבי הלל במסירת שיעור בבית הכנסת הגדול במוסקבה לפני שנה:


בהגיעו לפרקו, נשא ר' הלל את בתו ראש ישיבת חברון הגאון רבי משה חברוני. כאשר קבע מושבו בירושלים, נתמנה לאחד מראשי הישיבה הגדולה כנסת ישראל חברון. ועמד בראשות הישיבה לצד רעיו הגאונים רבי שמחה זיסל ברוידא, רבי אברהם פרבשטיין, והמשגיח רבי הירש פאליי.
בשנת תשנ"ו יסד את הישיבה בקרית ספר, היא ישיבת כנסת הגדולה, בה גידל תלמידים רבים, אשר הוא היה מורם ורבם, ממנו קנו תורה, ממנו קנו דעת, והוא היה המכה על ראשם ואומר להם גדולו.


וזה יחוסו של רבי הלל
אביו הגאון רבי מנחם מנדל יוסף זקס ר"מ בישיבתו של החפץ חיים בראדין,

יום ראשון, 4 בינואר 2015

רבי יחיאל מרדכי גורדוןהיום מלאו חמישים שנה לפטירתו של הגאון רבי יחיאל מרדכי גורדון ראש ישיבת לומזא בפולין ובפתח תקוה. ואומנם כבר כתבנו בעבר בקצרה את תולדותיו ואת יחוסו, כאשר כתבנו על חותנו הגאון רבי אליעזר שולביץ ועל חתניו ממשיכי דרכו. אומנם, אחזור קודם על יחוסו בקצרה כפי שנתבאר שם, ואוסיף עוד אי אלו פרטים שנתחדשו לי במהלך השנים.

ראשית אצטט שוב את דבריו של רבי יחיאל מרדכי עצמו, כפי שכתבם ביומנו, וצילום הדברים מתוך היומן, הובא בישורון יט, ואלו דבריו:
ביום ה' תשרי תרמג נולדתי לאבי הרב ר' משה אהרן גארדאן [נפטר יח אב תרפט בבאסטאן] בן הרב שניאור אברהם שנקרא שובאוץ בן ר' יחיאל בעיר קטנה הסמוכה לשטאקלישאק שמה זובאשץ.

אבי הי' לו שלשה אחים, הם ר' דוד שובאוויץ שדר במערנץ ור' יצחק מיכל שדר בברייזוביץ בוואלין, ור' לייב שובאווץ שדר בווילנא, ושני אחיות, לאה שהיתה אשת ר' פסח רופא .. שדרה בוואשילישאק הסמוכה לטראק, ואחותה שרה אשת ר' צמח פאטאשעק[?] שדרו בטראק ושם נפטרה.

והנה אבי הי' חתן ר' צבי הירש ליפסקי וזקנתי שמה וויטא, דרו בכפר מארקושצישאק סמוך לטראק.

זקנתי נפטרה בווילנא כמדומה לי בשנת תרנב או תרנא. אחי זקנתי הי' ר' אברהם דוד כץ נכבד בווילנא נפטר בארץ ישראל. ואחי' ר' חיים כץ ור' אליעזר כץ כולם דרו בווילנא.

ושקמתי אמי היקרה הטובה בנשים שמה דבורה בת ר' צבי, היא היתה טובת לב מאד וכל מגמתה הי' שאתגדל לת"ח ועם כל הגעגועים שלחה אותי עוד בהיותי צעיר ללמוד, נפטרה בחצי ימי' בשנת תרעא בחודש חשון בעשרים לחודש לדאבון לבבינו אחר מחלה ממושכה ואבי היה אז באמעריקא.

אמי היה שנות בערך ארבעים ושש, היתה צנועה וטוב לב, ויר"א ילדה לאבי חמשה בנים. ... אחי אליעזר יצחק אחי שניאור אברהם, אחי יעקב זה מת צעיר בערך יח שנים[?] ואחי הצעיר ר' אליו[?] יוחנן[?] ושלש בנות, אחותי שרה לאה ואחותי מלכה ואחותי פעסיא איטא.ברישומים מצאתי כמה פרטים.
הרב גורדון הזכיר את אחי אביו, ר' דוד שובאוויץ שדר במערנץ, הוא היה כאמור בנו של ר' שניאור אברהם. ואכן מצאתי את פרטיו ברישומים. הוא היה נשוי למרת מיכליה בת שלמה. ובשנת תרל"ה נולד להם בן בשם נחום. ר' דוד נפטר במערנץ או כפי שנקראה בפי הליטאים Merkine , ביום ב' אייר תרע"ג, והוא בן שישים ושלש שנים.
אבל באותה עיר, נמצא גם אביו ר' שניאור אברהם, הוא נפטר שם ביום כ"ט ניסן תרמ"ח והוא בן תשעים שנה, כפי הנראה להלן מן המפקדים הוא לא היה כל כך זקן בשעת פטירתו. וכן אשתו פעשא כשנפטרה בשנת תר"ן נרשם שהיתה בת 74 שנים.
במפקד בשנת תקצ"ד, נזכר בעיר מרענץ, שניאור אברהם בן מיכל שובאוויץ, והוא בן 17 שנים, ונשוי לפעסיא. והם גרים בבית יצחק רוכאוויץ, בן אברהם. וליצחק יש גם בן בשם יענקל.