יום רביעי, 31 באוגוסט 2011

רבי יחיאל שלזינגר מאה ועשרים שנים לפטירתו


היום א' אלול, מלאו מאה ועשרים שנה לפטירתו של רבי יחיאל שלזינגר. ר' יחיאל לא היה מגדולי הדורות הנודעים, הוא אף לא שימש ברבנות, רק כמגיד מישרים, ובכל אופן ראיתי לנכון לכתוב בקצרה את תולדותיו, ולפרוט את עץ משפחתו, מכיוון שצאצאיו, רבים וחשובים הם.

רבי יחיאל שלזינגר, מגיד מישרים בק"ק פרשבורג, ומחבר דברי יחיאל.
הוא היה אביו של הגאון המפורסם רבי עקיבא יוסף שלזינגר, בעל 'לב העברי', וחותנו של הגאון הצדיק רבי הלל ליכטנשטיין אב"ד קאלמאייא. חתן נוסף לר'  יחיאל, היה רבי אברהם אבא הערצעל רב דחברה ש"ס בק"ק פרעשבורג, ומחבר ספר 'שפתי חכמים'.

בהקדמת ספרו 'ברית עולם אחרון', ירושלים תרנח, כותב רע"י שלזינגר,
"והנה כבר רשמתי .. את הספרים אשר הם ברצוני להוציא אי"ה אם נמצא עוזרים בדפוס. אמנם כעת מוקדם לי להוציא ספר תורת יחיאל אשר מן כ"י של אאמ"ו, שהוא היה רבי המובהק דולה ומשקה תורת רבו מן החתם סופר זיע"א, כי אני הייתי רק כילד קטן בחיק החתם סופר זצ"ל ומה אשר לי ממנו הוא, והי' ברצוני להספיד ההספד אשר עשיתי עליו בבהכ"נ הגדולה "תפארת ישראל", וגם ההספד אשר עשיתי על א"מ מ' גיטל ע"ה בבהמ"ד הגדול במחוז מאה שערים, אשר הייתי אז דר שם, ולא עלה בידי ... וכן קבעתי בשם על שו"ת להיות נקרא שו"ת וחדושי סוגיות בן גיטל ע"ה, אשר הרבה סבלה עלי אין דין ספורות, הן גם במקשה לילד אשר היתה ד' ימים, וכמה הצטער עלי רבינו חת"ס זיע"א, וכאשר בא זקני הצדיק הנעלם הר"ז יוסף שמואל זצ"ל לבשרו באשמורות הבוקר כי נולדתי ביום הד' שאל אותו אימתי, אמר כחצות לילה, שאל ולמה לא בא לבשרני מיד, א"ל כי יראתי לעורר את רבינו, השיב ואמר כמה היה מחיה אותי בזה, כי לא הנחתי את עצמי על מיטתי עד עתה כל הלילה ...
ומרן חת"ס זיע"א, היה המוהל שלי והוא בעצמו וכבודו נתן לי אז השם הראשון על שם חותנו רבינו עקיבא איגר זצ"ל, אשר אותו שבוע בא אליו הבשורה ממנו [בשורת פטירתו]. ואנחנו מחוטר גזע רבינו עקיבא איגר זצ"ל, כי אנחנו הם מן יוצאי חלציו של משנת דר"ע, אשר היה רב בפ"ב, וזקנו של זקני הרב מו"ה צבי דוב זצ"ל מונח אצלו באוהל של הרבנית מצוין כי הוא היה פרנס בפ"ב, אח"כ טבעה ספינתו בנהר ונעשה ראש ב"ד במקומו, וע"כ שם משפחה שלנו שלעזינגער וגם שם משפחת הגאון ר' בונם איגר זצ"ל אב"ד דמט"ד וזרע כן שלעזינגער, ולמה נשתנה של של הגרע"א על שם מקומו לא אדע, וסדר היחוס תמצא בהקדמה של משנת דר"ע בדפוס, והמאה"ג הקצין מ"ה חיים ליב מאונגוואר זצ"ל מסר לי סדר היחוס מדוייק איש מפי איש כי היה ג"כ מן אותו משפחה, ומשפחת יפה אשר מונח אצל חת"ס ממשפחת הלבוש, היא ממשפחתנו וגם הם היו נקראים בשם משפחה שלעזינגער.
נחזור לענין, בשעת סעודת הברית דרש החת"ס ... ולזקני הצדיק הנ"ל אמר שיהיה מובטח לשמוע דרשה ממני, וכן היה כמו ותגזר אומר ויקם, אחרי שהייתי דורש דרשה ראשונה בעת בר מצוה שלי בקהל עם רב ח"ת משלי, סמוך לאחריו ביום ש"ק כאשר ישב בסעודה הג' שלח לקרא לזקנתי מ' חנה ע"ה ואמר לה אם עשיתי דבר שלא לכבודך תמחול לי וכל אשר יש לי שלך הוא, והתחילה לזעוק זעקה גדולה ומרה על דבריו מה אומר לה ובאו השכנים ותלמידים וספרה להם המאורע, והתחילו לדבר על לבו למה אומר כן והשיב בזאת השבוע יבחנו דברי, ובאותו שבוע אחרי כי בירך אותנו עלה למרום ונקבר בעש"ק כ"א טבת זיע"א".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה