יום שני, 11 במאי 2009

בנות הרב צבי יוסף מרודניק וצאצאיהן

במאמר הקודם, הארכנו בתולדותיו של ר' צבי יוסף, יחוסו, ופועלו. במאמר זה נתמקד בעץ המשפחה של צאצאיו, המשתלשל משלושת בנותיו.
בנותיו הידועות לנו הם: הבכירה אשת ר' יצחק אייזיק מסטרי, בנו של ר' ישראל מהאלשיץ [שהיה גיסו של ר' שמעון מיערוסלב], אודותיו מצינו נדפס בהקדמה לספר נפש דוד [שחיבר חתנו ר' דוד נתן דייטש] וכך כותב שם נכדו בהקדמה: ולזכרון עולם אזכיר פה גם אשת המחבר היא זקנתי הרבנית הצדיקת מרת שינדל לאה ע"ה (שנפטרה א' דר"ח טבת תרמ"ו מנ"כ בעה"ק טבירא ת"ו) בת הרה"צ הקדוש מוה"ר יצחק אייזיק מסטריא זצוקלה"ה (שנפטר ט' שבט מנ"כ בסטריא) שהוא נכד רבותינו הט"ז והב"ח ורבי ר' העשיל רבו של הש"ך זיע"א והי' חתן הרב הגאון הקדוש מוה"ר צבי יוסף זצוקלה"ה אבד"ק רודניק גיסו של הרה"ק מוה"ר אלימלך מרודניק זצוקלה"ה. ר' יצחק אייזיק היה עובד ה' בלהב קדוש ונפטר בשנת ת"ר לערך. בתו השניה של ר' צבי יוסף היא מרת שיינדל העניא אשת ר' משה אליקים בריעה בינדיגר, [מביקובסק, המכונה ר' משה ביקאווסקער] בנו של ר' שמואל זנוויל בינדיגער, נו"נ להמגיד מקוז'ניץ ולר"ר אלימלך מליזענסק. לא ידוע לי מקור כתוב קדום על כך, אך מצבותיהם של ר' משה א"ב ורעיתו שיינדל, מצויות בצפת האחת ליד השניה, וכך כתוב על מצבתה של מרת שיינדל, 'פ"נ הרבנית ה"צ שיינדל העניא בת הרה"ג צבי יוסף אב"ד מרודניק אשת הרה"ח ר' משה אליקום בריעה מבארדיוב'. ר' משה נפטר צעיר לימים בחיי אביו ר' שמואל זנוויל, בשנת תרל"ח. בתו השלישית של ר' צבי יוסף היא מרת חנה אשת ר' אברהם יהושע העשל רובין מיאסלו. ב"ר אלימלך רובין מסוקולוב, בן הרה"ק ר' אשר ישעיהו רובין מראפשיץ חתנו של הרה"ק ר' נפתלי צבי מראפשיץ. ראי"ה היה גם מצאצאי האוהב ישראל מאפטא. ר' אברהם יהושע העשל רובין, היה אב"ד סוקולוב, ולאחר מכן נתקבל לאב"ד יאסלו, משם עלה לארץ ישראל, ובעיה"ק צפת שימש כאב"ד לקהילת עסטרייך אונגרין עד לפטירתו ביום ל' תשרי א' דר"ח חשוון תרס"ט.
אמנם רושמי תולדות החסידות [כר' יצחק אלפסי ור' מאיר וונדר] כתבו כי ראי"ה מיאסלו היה חתנו של ר' שמואל זנוויל בינדיגר, אך ניסיתי לחקרם מנין לקחו מידע זה, ולא קבלתי תשובה. והמסתבר הוא, שנתחלף להם [או למקור שממנו קיבלו] 'רידניקר' ב'בינדיגר', והאמת תורה דרכה, כי על מצבת מרת חנה, בצפת כתוב שם אביה צבי יוסף, ואף בנו בכורו של ראי"ה נקרא צבי יוסף, ולעומת זאת, אף אחד מבין בניו ואף נכדיו של ראי"ה לא נקרא בשם שמואל זנוויל. הגם כי, עוד אין זה חף מתמיהות כי פער השנים בין ר' צבי יוסף [ובתו הבכירה] לבין מרת חנה, הינו די גדול, ואף אם ר' צבי יוסף לא נפטר בתקצ"ג אלא אחרי תר"ח עדיין המרחק עומד על כשבעים שנה. ואמנם, גם מרת שיינדל העניא היתה כלתו של ר' שמואל זנוויל בינדיגר שנפטר בשנת תרנ"ב, ונראה שאף היא היתה יותר קרובה בשנים למרת חנה מאשר לאחות הבכירה.

צאצאי ר' יצחק אייזיק מסטרי

 • ר' דוד יעקב מסטרי, נפטר כנראה בעיר בויאן, לאחר שנת תרמ"א. זו' מרת גיטל בת ר' יהודה לייבוש ארליך ונכדת רצ"ה אייכנשטיין מזידיטשויב. בעשר קדושות כתוב כי עלתה לארץ עם בנותיה, אך בקובץ ביאו"י מובא שגם ר' דוד יעקב עלה לארץ, ואחר מכן היה נוסע לחו"ל, ושם נפטר. ילדיהם: א. מ' פערל אשת ר' אהרן קאלמינאו נכד ר' אשר מסטולין, צאצאיהם: 1. ר' אברהם קלמינוב. 2. מרת חיה רבקה דבורה אשת ר' אריה מרדכי פריינד מירושלים, אביו של הצדיק ר' אשר פריינד. 3. הינדא אשת ר' יהושע קרויז. מאלו נשתלשלו משפחות רבות בירושלים. ב. מרת אסתר חינה [היה לה זיווג ראשון (יתכן שהוא היה ר' נפתלי ויסבלוים ברמ"ז מנדבורנא) וממנו נולדה בת אחת מרת ליבא שנישאה לאחיה חורגה ר' פנחס מנחם ישעיהו מינצברג – ר' פינטשא – מטבריה בזיווגו הראשון] אשתו השניה של ר' משה צבי מינצברג [בן הר"ר אברהם אליעזר מיאזיפאוו], צאצאיהם: [הדיין הירושלמי ר' ישראל זאב מינצברג, ר' פינטשא מטבריה, ר' לייבל, ומרת רבקה אשתו [הראשונה] של ר' יצחק מתתיהו וינברג נולדו לו מזיווגו הראשון] 1. הרה"צ ר' דוד מינצברג, 2. מרת אלטע נחמה מרים אשת ר' חיים יהודה ברגמן, אביו של הרב שלמה מן ההר. 3. מרת חיה לאה אשת ר' יצחק אייזיק אייזן. 4. מרת רחל אשת ר' יחזקאל פקשר.
 • מרת שיינדל לאה אשת ר' דוד נתן דייטש אב"ד קרעטשניב [קרטשניף] והגליל בעהמ"ח נפש דוד, נכדו של ר' משה דוד אשכנזי מטולטשווא. נפטר בקרעטשנאוו תרל"ט, ושם מנ"כ, לאחר שנפטר עלתה רעייתו לארץ עם בניה. צאצאיו: א. ר' יצחק אייזיק דייטש, נפטר בטבריה כ' תשרי תרס"ט. ב. מרת ברכה אשת ר' יוסף יחיאל מיכל רדליך, נכד הרה"ק ר' מאיר מפרימישלאן. כיהן כאדמו"ר במיקאלייב משנת תרנ"ט עד לפטירתו בשנת תרצ"ו. צאצאיהם: 1. ר' יששכר דב רדליך חתן ר' ברוך פרנקל מסוקוליבקה נכד ר' אלימלך רובין מסוקולוב. 2. אשת ר' אלעזר אליעזר ליפא גרטנהויז בעהמ"ח אשל הגדולים. ג. מרת אסתר אשת ר' אברהם רייך אב"ד יאסין, אסתר נפטרה בז' חשוון תרנ"ה ומקום מנוחתה בקרעטשנאוו, ור' אברהם בז' אדר תרס"ו. ד. מרת נחמה אשת ר' ישעיהו שלום רוקח בעהמ"ח ילקוט ישר, נכד בעלז וראפשיץ. נחמה נפטרה בחרקוב ט"ז אייר תרע"ו. ר' ישעיהו שלום היה רב ואדמו"ר בעיר וויניאוויטש, ולאחר המלחמה העולמית התיישב בטורקא. הותיר צאצאים רבים, ומשפחות ענפות. ה. ר' משה דייטש חתן ר' אברהם יצחק העלר בנו של ר' שמואל הלר אב"ד צפת. צאצאיהם: 1. ר' ישראל דייטש. 2. מרת חיה אשת ר' אהרן דוד קאהן, אביו של האדמור מתולדות אהרן זצ"ל.

צאצאי ר' משה אליקים בריעה בינדיגר

 • ר' צבי יוסף בינדיגער מפשעמישל, חתן דו"ז ר' זושא בלויגרוינד. אבי א. ר' נפתלי בינדיגער זוגתו מרת רוזה בת ר' אהרן הלברשטם מביאלה ביליץ נינו של הדברי חיים מצאנז. ב. ר' ברוך אברהם בינדיגער זו' מאטיל בת ר' משה פאנעט מדעש. אבי: 1. ר' אלעזר ליפא בינדיגער חתן ר' מאיר מוסקוביץ משאץ. 2. אשת ר' יהודה פאנעט בן דו"ז ר' יצחק יחיאל.
 • מרת מאטיל לאה אשת ר' יצחק יחיאל פאנעט מדעש, נולד תרכ"ג בנימזשא, ובשנת תרמ"ד נישא בבארדיוב [ויעוי' שו"ת מעגלי צדק סי' מ"א בסוף התשובה], נשיא כולל זיבענבירגען בארה"ק, צאצאיהם: א. ר' יחזקאל מנחם פאנעט מדעש, חתן ר' משה זאב קאהן אב"ד סענשארץ בן בעל בינת יששכר. חותן האדמור ר' צבי מאיר פאנעט מדעש חיפה-רמות. ב. ר' שמואל פאנעט חתן ר' ברוך הלברשטאם מקשאנוב. ג. ר' אלימלך פאנעט הי"ד, נולד תרנ"ה, חתן ר' אברהם חיים הורוביץ אב"ד לינסק. ד. ר' יהודה פאנעט חתן ש"ב ר' ברוך אברהם בינדיגער. ה. מרת מלכה אשת ר' חיים יהודה ברוין אב"ד איקלאד.
 • אשת ר' שלום שפירא מראווע, מצאצאי השר שלום מבעלזא, והשרף ממוגלינצא. צאצאיו: א. מרת גיטל אשת ר' יחיאל מיכל מבראד מצאצאיו, ר' שלום מיכלוביץ האדמור מבראד במאנסי. ב. מרת רבקה אשת ר' שרגא פייבל זק. צאצאיהם: 1. ר' משה אליקים בריעה זק, נשא לאשה את מרת מירל בת כ"ק המהר"א מבעלז, נספו בשואה עם ילדיהם יהושע ורייזל. 2. מרת שיינדל העניא אשת ר' אפרים רובין מאנטוורפן הנזכר להלן (במאמר הבא), היא ניצלה במלחמה ועלתה לארץ, ונישאה בזיווג שני.
 • מרת רייזל אשת ר' מנחם מנדל ולדמן, בן דו"ז ר' יעקב צבי אב"ד בורשא. ר' מנחם מנדל שימש כדומ"ץ בעיר קלסני-ויליצ'קה, וכשנפטר עוד לפני המלחמה, מילא את מקומו חתן חתנו ר' אורי מעט (או בלוט)
 • אשת ר' חנוך העניך פריינד אב"ד אינטערדאם בנו של הגה"ק ר' אברהם יהושע פריינד אב"ד נאסויד. מצאצאיו, א. מרת ריזשע רייזל אשת ר' אברהם אביש הלברשטאם ב"ר סיני מזמיגראד. ב. ר' אלימלך פריינד, אב"ד אינטערדאם על מקום אביו. ג. ר' משה אריה פריינד, אב"ד נאסויד על מקום זקנו.
 • מרת אסתר אשת ר' אלימלך שעהנדארף.
 • אשת ר' אברהם צבי פרידמן ראש ישיבה בצאנז. מצאצאיו, ר' שמואל פרידמן ר"מ בסערדהעלי, חתן ר' אריה לייב הלברשטאם אב"ד מושינא.

במאמר הבא, נסקור את צאצאי חתנו השלישי של ר' צבי יוסף, ר' אברהם יהושע העשל רובין מיאסלו צפת.

26 תגובות:

 1. דובעריש וועבער15 במאי 2009 בשעה 5:12

  הרב בנימין נ"י
  אכתוב כמה מילואים ותיקונים
  נודע לפחות תשע ילדים לר' משה אליקים בריעה בינדיגער מבוקאווסק, ואביאו בקיצור

  א) בתו הצדיקת מ' חיה ע"ה אשת הרה"צ ר' שלום שפירא מראווא רוסקא בן הרה"צ מו"ה ר' אביעזר זעליג מקאלושין בן הרה"צ מו"ה אברהם אלחנן מקאלושין בן הרה"צ רבי מרדכי דוד מדאמבראווא
  ב) בתו הרבנית מ' גיטל ע"ה, אשת הג"ר חנוך העניך פריינד אבד"ק אינטערדאם בן הרה"ק ר' אברהם יהושע פריינד אבד"ק נאסויד,
  ג) בתו הרבנית מ' מאטיל לאה ע"ה אשת הרה"צ ר' יצחק יחיאל [הנק' ר' איציק מיכלע] פאנעט מדעש בן הרה"צ ר' משה פאנעט מדעש בן הרה"צ ר' מנחם מענדל פאנעט מדעש בעל מעגלי צדק בן הגה"צ ר' יחזקאל בעל מראה יחזקאל
  ד) בתו מ' יוטא רבקה ע"ה אשת הרה"צ ר' אברהם מרדכי ראזענפעלד אבד"ק מאשיצסק בן הג"ר ארי' לייבוש ראזענפעלד ממאשציסק אחי הרה"ק ר' שלום מקאמינקא
  ה) בתו הרבנית מ' רוזשא ריזל ע"ה, אשת בן דודה הרה"צ ר' מנחם מענדל שלום וואלדמאן דומ"ץ וויעלטשקא ונק' ר' מענדלע דיין בן הג"ר יעקב צבי וואלדמאן אבד"ק בארשא [אשתו מ' חי' יוטל בת הג"ר ברוך אברהם בינדיגער אבד"ק האנשאוויץ הנ"ל],
  ו) בנו הרה"צ ר' צבי יוסף בינדיגער מיאסלוי, רודניק זוגתו מ' רבקה ע"ה בת דודו הרבני הנגיד ר' אלכסנדר זושא בלויגרונוד ז"ל מלימאנוב
  ז) בנו הרבני החסיד מו"ה אלעזר אלימלך בינדיגער ז"ל מלימאנאב, אשתו מ' טויבא לאה בת הרבני מו"ה ר' לייבוש בלויגרונד ז"ל מטארנא
  ח) בתו מ' שרה ע"ה, אשת הרה"ג מו"ה אברהם הירש פרידמאן ז"ל מבארדיוב בן הרבני החסיד מו"ה אשר לעמיל פרידמאן ז"ל מזבארוב
  ט) בתו הצד' מ' אסתר ע"ה, אשת הרבני החסיד מו"ה אלימלך הלוי שענדארף ז"ל, בן החסיד המפו' ר' אשר ישעי' שענדארף ז"ל מגארליץ, בן החסיד המפו' ר' יצחק אייזק שענדארף מצאנז נכד הג"ר שאול סג"ל שענדארף אבד"ק טשירטש, מ' אסתר נפטרה בלי ילדים, ובעלה ר' אלימלך נשא אשה אחרת מ' טויבא ע"ה, בת הרה"ח ר' אשר אלטר געווירץ משינעווע הנ"ל ונולדו להם ילדים

  בכבוד רב

  דובעריש

  השבמחק
  תשובות
  1. שלום וברכה,
   כתבת: " בנו הרה"צ ר' צבי יוסף בינדיגער מיאסלוי, רודניק זוגתו מ' רבקה ע"ה בת דודו הרבני הנגיד ר' אלכסנדר זושא בלויגרונוד ז"ל מלימאנוב
   "
   האם אתה יכול להרחיב או לכוון לקבלת מידע אודות הרבני הנגיד ר' אלכסנדר זושא בלויגרונוד ז"ל מלימאנוב , תולדותיו ומשפחתו למעלה בקודש וצאצאיו

   מחק
  2. תוכל ליצור עמי קשר, במייל: btoladot שטרדול gmail.com

   מחק
 2. ישר כח ר' דובעריש.
  אולם לשאלה המרכזית לא התיחסת.

  האם לר' צבי יוסף מרודניק היה זיווג אחד, או שניים.
  והאם בנותיו, [או לכה"פ חלק מהן] נכדות הר"ר אלימלך או לא.

  השבמחק
 3. משה אליקים בריעה בינדיגר - "נכד הנועם אלימלך": בן שפרינצא-מירל הופשטיין (ושמואל-זנוויל בינדיגר), בת חיה-שרה (ומשה-אליקים בריעה הופשטיין, מח"ס באר משה, בן המגיד מקוזניץ), בת רבי אלעזר מליז'נסק, בן רבן של כל ישראל הרבי ר' אלימלך זצוקללה"ה.

  לפרטים על צאצאי הנועם אלימלך: ENoam@013.net.il

  השבמחק
  תשובות
  1. זקני ר' משה אליקים בריעה נולד לאביו ר' שמואל זנוויל מזיווגו הראשון-חיה חומה בת ר' נפתלי בן ר' אלעזר מליז'ענסק. יחוסנו למגיד מקוז'ניץ הוא מצד חתנו ר' שלום שפירא בן בתו של ר' חיים מאיר יחיאל ממוגלניצא בן בתו של המגיד מקוז'ניץ

   מחק
 4. מספר שיבושים ברשימת צאצאיו של הרה"צ רבי משה דייטש זצ"ל.
  בניו: רבי דוד נתן מצפת-ירושלים, רבי ישראל שו"ב ניגרעשד, רבי מרדכי אב"ד וועליאטין, רבי שמואל האדמו"ר מבוקארעסט-ברוקלין. בנותיו מרת שיינדל ברכה אמם של האדמו"ר מתו"א ואחותו הרבנית ואזנער, ועוד.

  שאלות לגבי ר' יצחק אייזיק מסטרי:
  האם ידוע שם משפחתו? האם בית החיים בסטרי (על אם הדרך בין לבוב למונקאטש) קיים, ואם אכן, האם מצבתו קיימת?

  השבמחק
 5. ישר כח. אנונימי.
  להבא, אבקשך להקפיד על הכללים, ולא להזכיר כאן אנשים החיים עמנו היום, בהקשרים משפחתיים.

  השבמחק
 6. רציתי לתקן טעות שנפל בתוך ההוספות שכתבתי
  מ' יוטא רבקה ע"ה אשת הרה"צ ר' אברהם מרדכי ראזענפעלד אבד"ק מאשיצסק לא היתה בתו של ר' משה אליקים בריעה בינדיגער מבוקאווסק, רק בתו של אחיו הרה"צ ר' אלעזר בינדיגער משינאווא [חתנו של הרה"ק בעל דברי יחזקאל משינאווא]

  דובעריש

  השבמחק
 7. שאלה לגבי משפחת דייטש:
  ידוע לי על (רבקה) שיינדל לבית דייטש, שנישאה לר' שמואל זנויל קליך מצפת (תרמ"ז - ט"ז טבת תש"ד).
  אם זיהיתי נכונה את מצבתה בצפת, הרי שנפטרה ביום י' אלול תשכ"ט. למיטב זכרוני, שם אביה היה יצחק. אשמח לדעת האם מישהו מהקוראים יודע במי מדובר, והאם היא בתו של ר' יצחק אייזיק דייטש מטבריה המוזכר בפוסט המקורי ?
  אשמח גם למידע על משפחת קליך, אם ידוע למי מהקוראים, משפחתי מצאצאי אחיו של רש"ז הנ"ל, וישנן תעלומות לא פתורות ביחוס המשפחה בכלל, ולרב מאפטא בפרט.

  בברכה,
  ירון

  השבמחק
 8. מחפשת מידע על אסתר הלר(בת יעקב?) נכדה או אחיינית של ר' שמואל הלר מצפת שהגרה לארה"ב ב-1907 נישאה כנראה בארץ ישראל למוישה הלפרין בן יעקב לייב?
  האם מישהו מזהה ?

  השבמחק
 9. לי לא ידוע, לר' שמואל הלר, היה אח בשם משה יהודה לייב, ולו היה שני בנים, אלעזר וישראל דב.

  השבמחק
 10. אסתר הלר - רשום אצלי, לדעתי מצבה שראיתי בבית העלמין בצפת, על אסתר בתו של משה ליב הלר, נפטרה ח' אלול תשי"א (1951).

  כנראה האריכה ימים, כי זה שנים רבות אחרי שנפטר משה ליב שו"ב, אחיו של שמואל הלר (נפטר ב-1869).

  האם יתכן שאסתר "שלך" חזרה מארה"ב לארץ לפני מותה, ונפטרה בצפת ? או שאולי הועברה לקבורה בצפת ?

  השבמחק
 11. תשובה על השאלה לגבי משפחת דייטש:
  מרת קליך אכן היתה בתם של ר' יצחק אייזיק וזוגתו רחל (די בובע — המיילדת) דייטש. ר' יצחק אייזיק נפטר בשנת תרס"ט ומנו"כ בטבריה, וזוגתו שהיתה נכדת הג"ר שמואל העליר זצ"ל אב"ד צפת נפטרה בשנת תשכ"ה (בת 98) ומנו"כ בצפת. המצבה על קברה בנויה דוגמת האוהל בקבר רחל.
  בצפת מכהן נצר למשפחת קליך כחבר העיריה. האם גם הוא ממשפחה זו?

  השבמחק
  תשובות
  1. סבתא שלי נכדה של רחל דייטש (די בובע- המיילדת)
   מי יודע על הצאצאים קליך הבנים של רבקה שיינדל ושמואל זנויל

   מחק
  2. רשימת צאצאיהם בלינק :

   http://www.pedhatzur.net/Family%20Tree-Shmuel%20&%20Rivka%20(Deutch).htm

   מחק
 12. אכן ממשפחה זו. חבר העיריה הוא נכד דודו (אחי אביו) של שמואל זנויל קליך, בעלה של רבקה שיינדל לבית דייטש.

  השבמחק
 13. שאלה קטנה: על איזה ר' אברהם חיים הורוביץ (חותנו של ר' אלימלך פאנעט) מדובר פה ? האדמור השלישי, בן רבי מנחם מנדל או אחר ?
  תודה מראש !

  השבמחק
  תשובות
  1. שלום,
   כתבתי את זה כבר לפני כמה שנים, [עוד לפני שפרסמתי את זה כאן],
   ניסיתי כעת למצוא, על איזה ר' אברהם חיים מדובר כאן, ולא הצלחתי. צריך בירור שוב.

   מחק
  2. זו כנראה טעות, וצ"ל שאלימלך פאנעט דנן היה חתנו של ר' מאיר הורוויץ מלינסק, בנו של ר' אברהם חיים הורוויץ מלינסק (השני), בנו של רמ"מ הורוויץ מלינסק (השני), בנו של ר' אברהם חיים הורוויץ מלינסק (הראשון), בנו של רנ"צ מרופשיץ.

   מחק
  3. כנראה שאתה צודק. לא בדקתי כעת את הדברים בפנים.

   מחק
 14. מצורף כאן קישור לתמונת מצבה, מצבה זו היא מבית החיים במעדז'ילאבורץ, סלובקיה.

  http://www.interload.co.il/upload/6171944.jpg

  פענוח חלקי של המצבה:
  פ"נ
  ........
  האשה החשובה
  שידה היתה פתוחה
  לעניים וכל ימי' היתה
  דברה על ... בניה
  רק ליראת השם מ'
  שיינדל חי'
  בת ר' משה .... ז"ל
  שהי' בן .... צבי
  יוסף זלל"ה מרודניק
  נפ' כד מנחם אב שנת
  תר"ע לפ"ק

  כמו כן אשאל מי זאת מרת שיינדל חי' ומי הוא אביה.

  ועוד הערה אחת. השם שיינדל חוזר על עצמו פעמים רבות בצאצאי הרה"ק רבי צבי יוסף מרודניק. כי לרבי צבי יוסף עצמו היתה בת בשם שיינדל העניא אשת רבי משה אליקים בריעה מבארדיוב, [אשר טמונים בצפת כמדומה].
  וכן האשה הזאת אשר קבורה במעדזילאבורץ קרויה שיינדל חי',
  וכן זקנתי מרת שיינדל לאה אשת הגאון רבי דוד נתן דייטש מקרעטשינוב [חותנו של אא"ז הרה"ק רבי ישעי' שלום רוקח מוואנאוויטש זיע"א הי"ד]. שהיתה בת הרה"ק מסטריא חתנו של הרה"ק מרודניק, קרויה ג"כ שיינדל. [והיא קבורה בטבריה].
  והמעניין הוא שבכל פעם השם מופיע בשילוב אחר, פעם שיינדל העניא, פעם שיינדל חיה, ופעם שיינדל לאה. מה יכול להיות פשר דבר בענין זה ???

  השבמחק
  תשובות
  1. יצוין שבמצבה זו לראשונה נתוודעתי לזה שלר' צבי יוסף מרודניק היה בן, כך משמע מתוך המצבה הנ"ל

   מחק
  2. מעניין מאד.
   תודה רבה.

   אני עדיין איני בטוח שכתוב שם 'מרודניק'.

   מחק
 15. הפענוח הכי מתבקש הוא ר' צבי יוסף מרודניק, וגם אם נאמר שאי אפשר לפענח בוודאות, מ"מ יש להניח שהפענוח נכון כל זמן שלא נמצא אדם בשם ר' צבי יוסף מעיר אחרת שמסתיימת במילים ...דניק.

  השבמחק
 16. מרת שינדלר לאה אשת ר נתן דוד
  ..נכד ר משה דוד אשכנזי הטלשווע רבי!??
  הרי אביו ר יוסף היה חתן בזוו'ש של הטלשווע א"כ הוא נכדו חורגות?

  השבמחק