יום רביעי, 20 ביולי 2016

לתולדות משפחת בלוי הירושלמית


לתולדות משפחת בלוי הירושלמית

מאמר שני בסדרה

דור ראשון

א.      רבי עמרם בלוי (הראשון) מירושלים.  נולד בסערדאהעל שבהונגריה בשנת תק"צ לערך, לאביו רבי יהודה ולאמו מרת רבקה, נקרא על שם דודו רבי עמרם חסידא, תלמיד הכתב סופר, בשנת תרט"ז נשא בשטארקאוו את אשתו (בזוו"ר) מרת עלקא בת רבי ברוך פלייסיג, ממנה נולדו לו בניו רבי יצחק שלמה, רבי ברוך יהודה, ורבי ישראל חיים, בשנת תרכ"ט עלה לירושלים, עם שני בניו (השלישי כפה"נ עדיין לא נולד אז) עם אחיו, רבי מיכאל צבי, ואמו הישישה מרת רבקה, אשתו מרת עלקא נפטרה בכ"ח בתשרי תרנ"ח, אז נשא בשנית את מרת צפורה שפרה לבית שמרווצר, והיא ילדה לו את בנו הצעיר, רבי יהושע שמעון, רבי עמרם נפטר בח' באדר א' תר"ס, ואשתו מזוו"ש בשנת תרפ"ו.

דור שני

ב.      רבי יצחק שלמה בלוי, נולד בהונגריה בל' ניסן תרי"ז לאביו רבי עמרם (אות א') בשנת תרכ"ט עלה לא"י עם אביו, אחיו, דודו, וסבתו הישישה, בשנת תרל"ה נשא לאשה את בת דודתו מרת בלימלה בת רבי מיכאל צבי בלוי, היא ילדה לו ששה בנים ובנות ומהם התקיימה בחיים רק בתם דבורה רבקה, אשתו זו נפטרה בב' במרחשוון תרמ"ד בגיל 24, לאחר פטירתה נשא לאשה את מרת שיינדל בת הגאון רבי ישעיה (בן רבי אורי, שהיה חתן בעל ה"קרן אורה") אורנשטיין, מאשתו זו נולדו לו חמישה בנים ובת, הבנים רבי משה אורי, רבי עמרם, רבי צבי, ורבי אברהם, מלבדם היה בן נוסף, יהושע לייב, שנפטר בילדותו, הבת היא מרת זיסל אשת רבי יעקב לייב ברגמן, רבי יצחק שלמה התקרב לרבינו המהרי"ל דיסקין מעת עלותו ארצה, ואף הרביץ תורה בישיבתו "אוהל משה", מלבד זאת היה מנהל בית היתומים "דיסקין" הוציא לאור את ספרו "מלוא העומר" על מסכת חלה, וכן חיבורים נוספים בהם הספד על אביו רבי עמרם, רבי יצחק שלמה האריך ימים ונפטר כבן 86 בט"ז אדר ב' תש"ג, אשתו מרת שיינדל האריכה ימים אחריו ונפטרה בת 91 בי"ט בתשרי תשי"ח.

ג.       רבי ברוך יהודה בלוי, בן רבי עמרם (אות א') נולד בשנת תרכ"ז, ועלה לירושלים עם משפחתו בשנת תרכ"ט. נשא את מרת חוה לאה בת רבי יונה זאב מנדלזון, בניו: ר' עמרם, ר' בן ציון, ר' פנחס. בנותיו: מרת חיה באבל אשת ר' מנחם מנדל פררו, מרת בלומה אשת ר' יחזקאל פניגשטיין, מרת רבקה, ומרת עלקא שיין אזולאי, ר' ברוך יהודה נפטר בכ"ב אלול תשכ"ב.

ד.      רבי ישראל חיים בלוי (בן רבי עמרם ומרת עלקא, אות א'), נולד כפי הנראה לאחר שנת תרכ"ט, ונפטר בצעירותו בי' באב תרס"ו.

ה.      רבי שמעון בלוי, בנו של רבי עמרם (אות א') מזוו"ש מרת צפורה שפרה, נולד בערך בשנת תרנ"ט, והתייתם מאביו בעודו תינוק, שימש כמנהל בית הספר מוריה בפריס, נפטר ערירי בה' באייר תשמ"ב.

דור שלישי

ו.        מרת דבורה רבקה בת רבי יצחק שלמה בלוי (אות ב') מזוו"ר מרת בלימלה, נולדה בערך בשנת תר"מ, נישאה לרבי משה מתתיהו ב"ר אלעזר גנזל, ממנו התגרשה לאחר שנולדה לה ממנו בת, מרת בינה בלומה, מרת דבורה רבקה נפטרה בצעירותה בט"ו בתשרי תרע"ז.

ז.       רבי משה אורי בלוי בן רבי יצחק שלמה בלוי (אות ב') מזוו"ש מרת שיינדל, נולד בי"ט בכסלו תרמ"ו, בשנת תרנ"ט, בעודו בן שלוש עשרה ומחצה, אירס את מרת רבקה זיסל בת דודו הגאון רבי יעקב אורנשטיין, אותה נשא לאשה בשנת תרס"ב, היא ילדה לו את שלושת בניו, רבי עמרם, רבי יעקב, ורבי ברוך יהודה, ואת שתי בנותיו, מרת שרה, ותבלח"א מרת יהודית, עמד לימין בית היתומים דיסקין, ומאוחר יותר החל לנהל ולארגן את כל עניני הצבור בירושלים תחת שרביט הנהגתו של מרן הגרי"ח זוננפלד זצ"ל, ניהל את סניף "אגודת ישראל" בירושלים, והיה איש אמונם של גדולי התורה, תוך שהוא לוחם את מלחמת ה' במסירות, פעל רבות להרבות תורה ומצוות בישראל, בין השאר היה עורך ביטאון "קול ישראל", נפטר בפתאומיות בעת שליחות קודש בח' בסיוון תש"ו, אשתו מרת רבקה זיסל נפטרה בל' ניסן תשכ"ט.

ח.      רבי עמרם בלוי בן רבי יצחק שלמה (אות ב') מזוו"ש מרת שיינדל, נולד בי"ז בתמוז תר"ס (זה תאריך לידתו המדויק על פי מה שנזכר בספר "משנתו של רבי עמרם" שם כותב שנולד בשנת תר"ס ושהבר מצווה שלו הייתה בי"ז תמוז, יש שרצו לטעון שהוא היה מבוגר יותר ונולד כמה שנים קודם לכן, אך הדבר לא ייתכן, שכן הוא נושא את שמו של זקנו, רבי עמרם, שנפטר בח' אדר א' תר"ס) בשנת תרע"ח נשא את מרת הינדא בת רבי פנחס לייביש ב"ר דוד וובר, שהיה בנו של רבי מרדכי אליעזר וובר מאדא, וממנה נולדו לו כל צאצאיו הרבים, מרת הינדה נפטרה בשנת תשכ"ד, לאחר פטירתה נשא רבי עמרם את הגיורת מרת רות בן דוד ע"ה, וממנה לא היו לו ילדים, רבי עמרם עמד בראש "נטורי קרתא" ולחם מול השלטון הציוני, רבי עמרם נפטר בט"ו בתמוז תשל"ד, ואשתו בזוו"ש נפטרה בשנת תש"ס.

ט.      רבי אברהם ברוך בלוי בן רבי יצחק שלמה (אות ב') מזוו"ש מרת שיינדל, נשא לאשה את מרת טויבא בת רבי אברהם אהרן בן מרן הגרי"ח זוננפלד זצ"ל, מילדיו, מרת עלקא הבלין, הרב יוסף חיים בלוי רבה של אשקלון, והרב בן ציון בלוי, רבי אברהם ברוך נפטר בי"ז ניסן תשמ"ה, ואשתו מרת טויבא בד' באדר תשל"ד.

י.        רבי צבי בלוי בן רבי יצחק שלמה (אות ב') נשא את מרת שרה זיסל בת רבי מרדכי הורביץ, בתם צפורה נישאה לרבי יוסף שיינברגר שהיה מזכיר העדה החרדית.

יא.    מרת זיסל בת רבי יצחק שלמה בלוי (אות ב') נישאה לרבי יעקב לייב ברגמן (ב"ר נחום ב"ר יהודה) בתחילה גרו בא"י, ואח"כ עברו לארה"ב, חמשת בנותיהם נישאו למשפחות: ברוידא (להלן), רוטנברג (להלן), ליס (הר"ר יעקב דוד), ליף, ופרנקל, רבי יעקב לייב נפטר בכ"ב אייר תשנ"ג, ואשתו בכ' אדר ב' תשל"ו.

דור רביעי

יב.    מרת בלומה בינה בת מרת דבורה רבקה גנזל לבית בלוי (אות ו') נישאה ארבע פעמים, בעלה הראשון ויינשטוק, והשלישי ארבליך והרביעי רבי אברהם אליעזרוב, צאצאיה גרים במנהטן, ארה"ב.

יג.     רבי עמרם בלוי בן רבי משה אורי (אות ז') נודע בירושלים בכינויו "ר' עמרם דער וייסער" (ר' עמרם הלבן) על שם זקנו הלבן וכדי להבדילו מדודו, רבי עמרם בלוי מ"נטורי קרתא" (שהיה מבוגר ממנו בסה"כ ב-4 שנים), נולד בשנת תרס"ד, נשא את מרת חיה שרה בת רבי נפתלי צבי פרוש מקים שכונת "שערי חסד" בנו של רבי שלמה זלמן פרוש, פעל להרבות תורה בישראל, והקים בית תלמוד "בית מאור" על שם הוריו, במסגרתו הוציא לאור את כתבי זקנו, רבי יעקב אורנשטיין, שלושת בנותיו הם: מרת הדסה אשת רבי יחיאל פישל  לינדר, מרת דבורה אשת רבי יהושע יהודה אייזנשטיין, ומרת צפורה אשת רבי נח פריזנד, רבי עמרם נפטר בהושענא רבה, כ"א תשרי תשל"ט, ואשתו בכ"א אב תשמ"ה.

יד.     רבי יעקב בלוי בן רבי משה אורי (אות ז') נשא את מרת צפורה בת רבי שלמה זלמן ברנד, מבניו: רבי דוד נחמן בלוי מראשי החינוך העצמאי, רבי מרדכי זאב בלוי מלמד בת"ת תשב"ר בב"ב, מרת שרה עלקא אשת רבי שמואל מינצברג, מרת רייזל אשת רבי גרשון שטיינברג, רבי יעקב בלוי נפטר בי"ט סיון תשל"ז, ואשתו בכ"ט אדר תשכ"ו.

טו.    רבי ברוך יהודה בלוי בן רבי משה אורי (אות ז') נשא בזוו"ר את מרת יוכבד פרומה, שנפטרה בצעירותה בשנת תרצ"א בהותירה אחריה את בנם הגאון רבי יעקב ישעיה זצ"ל לימים חבר בד"ץ העדה החרדית ומח"ס "פתחי חושן", לאחר פטירתה נשא את מרת רחל טעמערל בת רבי יעקב מאיר בוקסבוים, וממנה נולדו לו בנים נוספים, רבי ברוך יהודה נפטר בי"א טבת תשל"ג, ואשתו מרת רחל טעמערל  בי"ט באייר תשמ"ו.

טז.   מרת שרה בת רבי משה אורי בלוי (אות ז') נולדה בשנת תרפ"ג, נישאה לבעלה רבי צבי אריה ב"ר יעקב זייבלד, רבי צבי אריה נפטר בה' באדר תשמ"ז ואשתו בכ"ח באלול תשס"ז, הותירו אחריהם בנים וחתנים מהם תלמידי חכמים, ואישי צבור ידועים.

יז.      מרת עלקא בת רבי אברהם ברוך בלוי (אות ט') נישאה לרבי דב אליעזר הבלין בן רבי שלמה זלמן הבלין ראש ישיבת "תומכי תמימים", אחת מבנותיה הייתה מרת יוכבד ע"ה אשת המגיד רבי מרדכי דרוק זצ"ל מירושלים.

יח.    הגאון רבי יוסף חיים בלוי בן רבי אברהם ברוך (אות ט') נולד בי"א אלול תרצ"ג, נשא את מרת אודל הדסה בת רבי אליהו חיים רוזין מגדולי המשפיעים בחסידות ברסלב, רבי יוסף חיים כיהן כרב העיר אשקלון במשך כשלושים שנה עד לפטירתו בכ"ג באלול תשע"ה, אשתו מרת אודל הדסה נפטרה כחודש לפניו בכ"א אב תשע"ה.

יט.    הגאון רבי בן ציון בלוי בן רבי אברהם ברוך (אות ט') נולד בי"ח בכסלו תרפ"ח, נשא את מרת אסתר רבקה בת רבי חיים דוד בהגרב"צ ידלר, שנפטרה בצעירותה בי"ג אב תשט"ו, והותירה אחריה בן יחיד, בזוו"ש נשא את בתו של רבי יהושע בדנר, רבי בן ציון כיהן הרביץ תורה לרבים באנטוורפן ובלונדון, ונודע כת"ח מופלג, נפטר בח' אייר תשנ"ה.

כ.       מרת שרה בת רבי יעקב לייב וזיסל ברגמן (אות י"א) אשת הגאון רבי אוריה ברוידא רבה של גבעתיים, מתלמידי ישיבת חברון, הלך לכהן כרב בתל אביב במקום שהוכר אח"כ כעיר נפרדת בשם גבעתיים כהונה בה כיהן במשך ארבעים שנה, נפטר בי"א אדר ב' תשל"ח, ואשתו בי"ט מרחשוון תשמ"ז, נינם היה האברך המופלא הרב אוריה שטיין זצ"ל שנפטר לאחר ייסורים מרובים בט' בניסן תשע"ג.

כא.   מרת צפורה בת רבי יעקב לייב וזיסל ברגמן (אות י"א) נישאה לגאון רבי משה רוטנברג רב ביהמ"ד גור בברוקלין, זכו להקים משפחה לתפארת, רבי משה, נפטר באחרון של פסח תשס"ג, ואשתו בט"ו כסלו תשס"ד.

 

10 תגובות:

 1. האם לר' ברוך יהודה ב"ר עמרם הראשון לא היה בן ג"כ בשם זאב?

  השבמחק
 2. היה גם בן זאב. חבל שלא כותבים מה המקור לכל זאת

  השבמחק
 3. מי שרוצה עוד פרטים על משפחת בלויא שיפנה אלי בפרטי שמואל גלינסקי

  השבמחק
 4. הערות
  לאות א. בנו ישראל חיים נולד בארץ ונפטר צעיר. בנו מזיוג שני נקרא שמעון בלבד ע"פ מצבתו
  לאות ט. א, טויבא בריינדל עוד בניו הם אהרן ישעיה, שרה, וצפורה הדסה
  לאות י. לר' צבי היו עשרה ילדים והם חוה עלקא, שמואל מרדכי ישעיה, פרומא רבקה, אלטע צפורה רחל לאה, חנה איטא, יעקב זלמן [הוא אבי ר' משה שהוא חמי ע"ה שמואל גלינסקי הכותב]. יואל, נחמה רייזל, שלום זליג יהודה אריה ליב, משה מאיר עמרם
  לאות יד. עוד מבניו הדסה, יהושע העשיל, פריידא, ברכה, משה אורי
  לאות טו. בניו מזיוג שני ר' טוביה, עמרם, ויוסף ישראל יו"ר מעוצה דתית קריית מלאכי
  לאות טז. להם 11 ילדים
  לאות יז. להם 7 ילדים
  לאות יח. להם 9 ילידים
  לאות יט. לו 6 ילדים
  לאות כ. להם 7 ילדים
  לאות כא.

  השבמחק
  תשובות
  1. תודה שמואל על הוספותיך.
   להבא נא להקפיד יותר על הכלל, שלא להזכיר אנשים חיים בהקשרים משפחתיים.

   מחק
  2. עד כמה שזכור לי לבן של עמרם בלוי הראשון קראו רק יהודה

   מחק
 5. אני גם נכד ר צבי מבנו שלום זליג יהודה אריה לייב וגם בן אחר בן מר' משה בלוי

  השבמחק
 6. אם אני לא טועה לעמרם בלוי הלבן היה עוד בן בשם משה בלוי (סבא שלי) שנישא לשולמית ארמוני ז"ל ולהם היו שני ילדים שרון(אמי) וגלעד

  השבמחק
  תשובות
  1. אני נין ואחיין ובן דוד של ר' עמרם בלוי הלבן, רק שלוש בנות היו לו, כמה ילדים נפטרו בינקותם

   מחק
 7. אות ט' - לר' אברהמל בלוי היתה בת בשם שרה, אשתו של הצדיק מברסלב רבי יעקב מאיר שכטער. נתון די חשוב מבחינה ציבורית.
  אות יד' - בתו הקטנה של ר' יעקב, חיה בינה, נשואה להרב בן ציון גוטפרב ראש ישיבה מירושלים.

  השבמחק