יום שישי, 27 בפברואר 2015

רבי יהושע הורוביץ אב"ד שקלובהיום מלאו מאה עשרים וחמש שנים לפטירתו של הגאון רבי יהושע הורוביץ אב"ד שקלוב. לפני כחודשיים, עת כתבנו על חתנו רבי מאיר שוורץ אב"ד שקלוב, הבטחנו לכתוב גם על משפחתו של רבי יהושע, והנה באה עת הפירעון.
רבי יהושע נולד בשנת תקפ"ג בעיר צעריקוב פלך מאהליב לאביו רבי צבי הירש הלוי הורוביץ ולאמו מרת צערטיל. כפי הנראה רוב ימיו גר בעיר שקלוב. וכבר בשנת תרל"ג חתום פרענומעראנטן משקלוב על ספר ביכורי אביב, ראשון החותמים שם משקלוב הוא האב"ד רבי יהושע לייב דיסקין. לאחר שרבי יהושע לייב עבר לכהן כרב העיר בריסק, נתמנה על מקומו לכהן כרב העיר הגאון הצדיק רבי הלל מיליקובסקי, מתלמידיו של רבי ישראל סלנטר, שלימים כיהן גם בסלנט ובמקומות נוספים, בשמעו שרבי יהושע הורוביץ ירד מנכסיו, עמד רבי הלל ופינה את מקומו ברבנות, לטובת רבי יהושע. ורבי הלל עבר לחסלוביץ. [תנועת המוסר חלק ב בשם רבי יהושע זליג דיסקין].
כחמשה עשר שנים כיהן רבי יהושע כאב"ד שקלוב, עד לפטירתו ביום ח' אדר תר"ן. בתקופה זו גם העמיד תלמידים בישראל, וביניהם נמנה רבי צבי הירש ליפשיץ אב"ד קלימוביץ. לאחר פטירתו נשא עליו הספד רבי יצחק וינוגרד בישיבתו - ישיבת תורת חיים בירושלים, חלק מדבריו הובאו בעיתון החבצלת שנת העשרים גליון 27 מיום יב אייר תר"ן. כאמור, לאחר פטירתו, מילא את מקומו כאב"ד בעיר שקלוב, חתנו הגאון רבי מאיר שוורץ שחור.

ואלו הם צאצאיו של רבי יהושע: א. רבי מרדכי הלוי הורוביץ. ב. רבי שאול ישראל הלוי הורוביץ גר בעיירה פאלאצק [פלך ויטבסק], והובא ממנו דבר תורה ב'מאת אדנים', בתוך ספר מקדש אהרן פטרבורג תרנד. ובנו הה הרב המפורסם בחכמתו ותורתו הגביר מו"ה יצחק משה הלוי הורוביץ ממסטיסלאוו. ג. ר' בנימין פייביש הורוביץ מהעיירה אובארוביטשי במחוז הומל, הוא אבי הסופר שאול ישראל הורוביץ המכונה ש"י איש הורוויץ. ד. מרת צערטיל אשת רבי מאיר שוורץ הנ"ל.


וזה סדר יחוסו של רבי יהושע:

 • אביו רבי צבי הירש הורוביץ המכונה ר' הירש מילכיגער, כי במשך ארבעים שנה לא אכל מאכלי בשר, מחמת זהירותו במאכלות. הוא הביא לדפוס את ביאורו של חותנו זקינו השר ר' יהושע צייטלין, על הסמ"ק. זוגתו מרת צערטיל, היתה בת בתו של רבי יהושע צייטלין, [לפי שמות הצאצאים נראה ששם אביה היה שאול ישראל]. צאצאיו: א. הגאון רבי אליעזר משה הורוביץ אב"ד פינסק בעהמ"ח אהל משה, נולד בשנת תקע"ח נפטר ביום ו' אב תר"ן, הוא חותנו של רבי ברוך אפשטיין מנובהרדוק בעל התורה תמימה. ב. רבי יהושע הורוביץ דידן. ג. ר' שאול ישראל הורוביץ.
 • אביו רבי אריה לייב הורוביץ אב"ד סטניסלב, בשנת תקל"ז נשא לאשה את מרת מרים בת דודו רבי יששכר שטרן מיאריטשוב, ובזיווג שני נשא את גיטל בת רבי צבי הירש מאה"ו בעל תפארת ציב. כיהן כרב בסטניסלב במשך שישים ושלש שנים.

יום שני, 16 בפברואר 2015

מגילת יוחסין של רבי אליעזר שלמה שיק

הזכרנו במאמר הקודם את יחוסו בן אחר בן של המוהרא"ש רבי אליעזר שלמה שיק.
וכעת נמשיך ונפרט את יחוסו מכמה צדדים, לרבנים יושבי על מדין בקהילותיהם.
ותחילה נפרט שוב את יחוסו מצד אבותיו. 


 • רבי אליעזר שלמה שיק רב דק"ק היכל הקודש ברסלב נפטר י"ז שבט תשע"ה.
 • אביו, רבי מנחם זאב שיק אב"ד טוקאיי נפטר ה' תשרי תשס"גג. זוגתו מרת מלכה לבית מושקוביץ, נפטרה ח' חשון תש"ן.
 • אביו, רבי אלכסנדר זישא שיק דומ"ץ סילאדי פיער הי"ד נהרג ט"ו סיון תש"ד. זוגתו מרת חנה טויבא לבית שיפמן.
 • אביו רבי מנחם זאב שיק ראב"ד גירעש נפטר י"ח אדר תרנ"ו. זוגתו מרת חיה דבורה נפטרה כ"א אייר תרע"ד.
 • ומעלה בקודש.

כעת נמשיך ביחוסו של המוהרא"ש מצד אמו, מרת מלכה הנ"ל,
 • אביה רבי חיים שלמה מושקוביץ ראב"ד טאקאיי, המכונה ר' חיים זלמן, בעהמ"ח גיא חזיון. נולד בתמוז תרכ"ה בעיר איהעל, בילדותו נתברך מבעל הייטב לב, וזכר זאת כל ימיו. למד תורה מפי רבני עירו, ונסע לישיבות רבני הונגריה, לפוטנאק, ומשם לוויצען אצל הגאון רבי דוד זילברשטיין, ממנו נסמך להוראה בשנת תרמ"א, ומשם נסע לערלוי ללמוד אצל רבי שמעון סופר. בשנת תר"ן, נשא לאשה את זוגתו מרת חנה לבית גרינפלד.  
מצבת מלכה אמו של רבי אליעזר שלמה שיק
בשנת תרנ"ב קיבל היתר הוראה מגדולי הרבנים בהונגריה, רבי אברהם יצחק גליק בעל יד יצחק מטולטשווא, ובעל נטע שורק, ובעל נהרי אפרסמון, ובעל פקודת אלעזר. בשנת תרנ"ד נתקבל לכהן כדומ"ץ בק"ק טאקאיי. נפטר ביום א' תמוז תרצ"ו.

יום שישי, 6 בפברואר 2015

הרב הצדיק רבי אליעזר שלמה שיק זצ"לממנהטן מגיעה הבשורה המרה על פטירתו של הרב הצדיק רבי אליעזר שלמה שיק הצדיק מיבנאל מרבני חסידות ברסלב. ואלו תולדותיו, רבי אליעזר שלמה נולד ביום כ"א אייר ת"ש בתל אביב, בילדותו למד בת"ת עץ חיים בירושלים, כאשר עברה משפחתו אל ארצות הברית, נכנס ללמוד בישיבתו של הרב מקאשוי, ואחר כך למד בישיבתו של רבי משה פיינשטיין. 
רבי אליעזר שלמה שיק, מאתר ברסלב סיטי

בבחרותו נתקרב אל רבי נחמן מברסלב בעקבו ספרו משיבת נפש. בשנת תשכ"ב נשא לאשה את בתו של האדמו"ר רבי אשר ישעיהו רוטנברג מקאסאן, בנישואיו סידר קידושין הגאון רבי משה פיינשטיין. כל ימיו מסר נפשו להפיץ את תורת חסידות ברסלב, והקים קהילות שהלכו בשיטתו. בבורו פארק בארה"ב וביבנאל בארץ ישראל ובמקומות נוספים. 
ומעתה נכתוב את סדר יחוסו מעלה בקודש.

 • אביו הרב הצדיק רבי מנחם זאב שיק גאבד טאקאיי טוקאיי, בעמ"ח מנחת זאב, נתגדל בבית זקינו בעל אם לבינה, למד בישיבתו רבי יואל טייטלבוים בקראלי, ועוד. כבר בבחרותו בהיותו כבן תשע עשרה, נסמך להוראה מרבי שמעון גרינפלד, שכתב עליו הפלגות גדולות, "אדם אחד מאלף לא מצאתי בקי כזה", ונסמך גם מבעל הלבושי מרדכי ממאד. בשנת תרצ"ג נשא לאשה את זוגתו מרת מלכה לבית מושקוביץ בתו של ראב"ד טאקאיי. בשנת ת"ש עלו לארץ ישראל, וקבעו מושבם בתל אביב, שם נולד להם בנם המוהרא"ש,
  רבי מנחם זאב שיק, מאתר ברסלב סיטי
  בשנת תש"ו נקרא על ידי רבו בעל הדברי יואל לכהן כראש ישיבת יטב לב בירושלים, בשנת תשי"ג נסע לארצות הברית, ושם קבע את מושבו בבורו פארק.