יום שלישי, 4 באוקטובר 2011

רבי עמרם חסידא וצאצאיו


במאמר הקודם שנכתב בערב ראש השנה, לא הספקנו להקיף את כל יחוסו של הגאון רבי מנשה קליין בעל המשנה הלכות, והזכרנו רק את החלקים העיקריים מתוך עץ משפחה שלו. במאמר זה, נבוא להשלים מעט את החסר, ולהרחיב את אילן היוחסין.

כידוע, מצד חותנו נמנה רבי מנשה קליין על צאצאיו של רבי עמרם חסידא הטמון בצפת, רבי מנשה היה קשור לדמותו, שיפץ את מצבת קבורתו, ואף ביקש להיטמן סמוך ונראה אליו בבית החיים בצפת, וכך אכן נעשה. בשורות הבאות ננסה לעמוד מעט על דמותו, ולפרט את צאצאיו.

רבי עמרם היה מגדולי ארץ הונגריה, חברו ואהובו של החתם סופר, יש הרבה מה להאריך על גדולתו, אך אין כאן המקום, רק נזכיר את לשונו של החת"ס הכותב עליו בתשובותיו [סי' רל"ג] "רב חביבי הרב הגאון חסידא ופרישא ... נשיא אלוקים בתוך הנשיאים לאומתם..." וכן בתשובתו להרא"ז מרגליות כותב החתם סופר, "ובאמת טרם הפרד הרב הגאון מוה"ר עמרם מפה, הייתי כופל ומשלש עמו שלא ידור אלא בירושלים ... וכאשר עשה הרמב"ן ז"ל, אע"ג דבצפת נמצאו קברי אנשי אלקים הידועים מ"מ מי ימיר זה בקדושת ירושלים ומקום מקדש ... ונסע הנ"ל ע"ד לילך בים דרך יפו לירושלם, והסיבו בעלי הסבות ית' דרך עכו ובא לצפת, ואחרי בואו שם כתב אלי, ושאל בעצה אם יעקב משם לירושלים, אז אמרתי שאני מגני ממיקם, כיון שכבר שם וקבע דירתו. וכפי מכתבו נראה שקשה עליו ישיבת ירושלים, וחזיתי לדעתיה שלא רצה אלא לפייסני שעבר ע"ד, ע"כ הנחתי..."
מצבתו המשופצת של רבי עמרם חסידא

וכעת, נכתוב על משפחתו של רבי עמרם. רבי עמרם נולד בשנת תק"ן לאביו רבי משה נחום רוזנבוים, ונפטר בט"ז חשוון תק"ץ והוא בן ארבעים בלבד. היו לו שלשה אחים. א. ר' אברהם ישראל בצלאל רב בכמה קהילות בהונגריה נפטר י"ב סיוון תרכ"ג, ב. ר' צבי הירש רב בביטשקע. ג. ר' אליעזר דוד הירשלר רב בק"ק אטש, הוא זקינו אבי אמו של הגאון רבי משה נחום וולנשטיין ראב"ד העדה החרדית בירושלים ומחבר שו"ת בני משה.

רבי עמרם היה חתנו של ר' ישראל ברילל, שהיה גם חותנו של הגאון רבי חיים קיצע.

צאצאיו של רבי עמרם הם, א. רבי יוסף רב בכמה מקומות בהונגריה, ובסוף בטאלטשוא, נפטר תר"ל, אביהם של ר' יעקב יחזקיה רב בסערעדנא ור' עמרם מטשארנא שהיה אביהם של האחים הגדולים רבי משה גרינוולד אב"ד חוסט בעל שו"ת ערוגות הבושם ורבי אליעזר דוד גרינוולד מסאטמר. ב. רבי משה פירסט רב בזאשרהעל, אבי ר' ישעיהו פירסט רב דקהל יראים בוינא. ג. אשת ר' אברהם אליהו משה כץ אב"ד פעצל, אבי ר' עמרם כץ רב בלעווא. ד. מרת מרים אשת ר' אלימלך דיין בעיר ה. מאד, ומשם נתקבל לרב ור"מ בשאמשאן ונפטר צעיר א' טבת תקצ"ג, ואשתו נישאה בזיווג שני, לרבי יצחק יעקב בלום, שהיה בתחילה רב בשאמשאן ונתקבל לראש בית דין בקראלי, מחבר ספר בית יעקב.


רבי יצחק יעקב בלום הנ"ל היה אביו של הגאון רבי עמרם בלום בעל שו"ת בית שערים, הוא נשא את מרת חיה שרה בת רבי חיים יוסף דב כהנא הלר מקראסנא בן רבי יחיאל הכהן אב"ד סאלקא בנו של הגאון רבי יהודה כהנא אב"ד סיגעט בעל קונטרס הספיקות, אחיו של רבינו אריה לייב הכהן בעל קצות החושן, מצאצאי בעל התוס' יו"ט ומעלה בקודש.

צאצאי רבי עמרם בלום בעל בית שערים: א. רבי יצחק יעקב בלום אב"ד נ' סט' מיקלאש, ואחר בב' אויפאלו, נשא את מרת לאה בת הגאון רבי אליעזר זוסמן סופר אב"ד פאקש, נפטרה צעירה כה אייר תרמו ללא זש"ק, ובזיוו"ש נשא את מרת שרה ריזל נכדת הגאון רבי בונים איגר אב"ד מטרסדורף ובעל מעון הברכות, היא נפטרה יד טבת תרפ"ה והוא א' אדר א' תרצ"ח. ב. מרת מרים אשת רבי גרשון שטרן אב"ד מארוש לודאש בעל ילקוט הגרשוני. היא נפטרה יח טבת תרנ"ב והוא טו אייר תרצו. ג. פערל אשת רבי יוסף צבי סופר אב"ד שאמשאן בנו של בעל המחנה חיים, נפטר כ' חשון תרצ. נדפסה צוואתו בשם ויען יוסף, ופערל נפטרה טו סיון תרסז. ד. רחל אשת רבי יוסף חיים פישמן אב"ד טעלעגד [אביו היה מגיד בפרשבורג ר' פייש מחבר אור שרגא] נפטר יב שבט תרפ"ו. ורחל נפטרה יג אייר תרפא. ה. יחיאל בלום נפטר צעיר, ו. הגאון רבי יהודה צבי בלום אב"ד האנשוביץ מחבר שארית יהודה, נולד בשנת תרל"ב ונפטר צעיר בליל שבת ה' סיון תרעז, ובשנת תשלא העלו ארונו להר הזיתים. אשתו בת רבי ישעיה ערנפלד מנכדי החתם סופר, האריכה ימים נפטרה כא חשון תשכה. ז. מרדכי אריה בלום נפטר צעיר. ח. מרת חוה, בזיווג שני אשת ר' מנשה קליין ראש קהילת דעברצין נפטר בשנות המלחמה. ט. הגאון רבי בן ציון בלום דלהלן. י. ר' כתריאל בלום עלה לארץ ישראל ונפטר בטבריה. בזיווג שני נשא את רחל בת ר' מנחם גרינוולד אב"ד אדענבורג [היא שאפראן], יא. ר' משה נחום בלום דומץ גרויסוורדיין, אשתו מרת חיה, בת הגאון רבי מאזעס חיים סגל ליטש רוזנבוים אבד קליינווארדיין. [חתנו הוא ר' שלמה קושיצקי]. יב. הבן אחרון הוא ר' מאיר בלום, נפטר צעיר כא שבט תרעט.

רבי בנציון בלום הנ"ל, היה אב"ד סארוואש משנת תרס"ח, ובשנת תרפ"ט נתמנה למלא מקום אביו באויפאלו. נפטר בגטו בודפסט, ביום כ' טבת תש"ה, נקבר על תנאי במרתף, ואחר הפסח כאשר היתה מעט הרווחה בעיר, הובא לקבורות בבית העלמין בעיר שם. מתורתו נדפס ספר אות ציון - ליקוטים, ניו יורק תשסג, ושו"ת וחי' שיבת ציון כתב יד. ועוד מכתבים מדברי תורתו בקבצי 'תל תלפיות'. רבי בן ציון נשא לאשה את מרת גולדה [נפטרה באמריקה באריכות ימים ו' אייר תשכ"ו] בתו של רבי ישראל זאב פאנעט מטעגלאש בן ר' לייבוש פאנעט [וזוגתו עטיל], בנו של ר' יחזקאל פאנעט בעל ה"מראה יחזקאל" זצ"ל מדעש. ר' לייבוש נפטר צעיר בשנת תרכ"ב, והיה חתנו של ר' דוד יהודה ראטענבערג אב"ד סט פעטער, בעל המחבר תהלה לדוד, בשער ספרו נכתב שהוא בנו של הרב המופלג מו"ה יחיאל מאוהעל, בהרב מו"ה ליב מזשמיגראד, מגזע הרב הגאון המגיד מקאמונקא ז"ל, ומגזע הרב הקדוש מלובלין. אב"ד דק"ק טאלליע, ודק"ק ס' פעטער והגליל באונגארן, ושמה מנוחתו כבוד.
 
רבי ישראל זאב פאנעט היה חתנו של הגביר ר' שמואל רוזנפלד מטעגלאש (יש שכתבו שהוא היה בנו של רבי שאול אב"ד קאלוב מראשי חסידי אושוואר, אבל העירני ידידי ר' נפתלי וקשטיין שאין זה אמת כלל). ר' ישראל זאב היה גביר ונגיד בעמו, נפטר בן צב שנה, שבט תרצ"ו. יתר צאצאיו של ר' ישראל זאב פאנעט, א. ר' יחזקאל פאנעט חתן ר' מיכאל חיים פשקס ממאקווא, נישא תרע"ג. ב. אשת רבי יוסף חיים פריד בן ר' נתנאל פריעד אב"ד ב' אויוואראש. נישא תרעב. ג. מרת חיה אסתר אשת ר' ישראל משה הלוי מאנדעל מחשובי חסידי בעלז.

צאצאי רבי בן ציון בלום. א. מרת עטיל אשת ר' משה אפרים שוורץ הי"ד נכד ר' יהודה גרינפלד מחבר קול יהודה. ב. הרבנית מרים אשת רבי דוד שלמה פרנקל הי"ד הנזכר במאמר הקודם, עלתה נשמתו השמימה י"ז אייר תש"ה, והוא חותנו של הגאון רבי מנשה קליין זצ"ל. מרים נפטרה ח' אב תשי"א ומנוחתה בפתח תקווה. ג. ר' שמואל יהודה בלום חתן ר' נפתלי הירצקא קליין מצאצאי רבי שמואל שמעלקא קליין מסעליש בעל צרור החיים. ד. ר' יוסף דוד בלום בברוקלין חתן דודו ר' יוסף חיים פריד הנ"ל. ד. עמרם בלום נפטר צעיר. ה. ר' יחזקאל בלום הי"ד נהרג בשואה. ו. פעריל נפטרה ילדה. ז. ר' אריה בלום חתן ר' יחיאל מיכל ווייס.

15 תגובות:

 1. כמדומני שראיתי בעבר ספר על צאצאי ר' עמרם חסידא.

  השבמחק
 2. יש ספר עטרת עקיבא [שני חלקים], מר' עקיבא פישער. ובסוף כל חלק יש פרטים רבים על משפחתו המורחבת, כולל ר' עמרם וכל משפחתו הענפה [הרבה יותר ממה שכתוב כאן], בהוצאת מכון זכרון יהדות הונגריה.

  השבמחק
 3. נכון. עכשיו ראיתי שהספר הנמצא באוצר החכמה "לתולדות משפחת רוזנבוים הירש" הוא תדפיס מעטרת עקיבא.

  השבמחק
 4. ב. מרת מרים אשת רבי גרשון שטרן אב"ד מארוש לודאש בעל ילקוט הגרשוני. היא נפטרה יח טבת תרנ"ב והוא טו אייר תרצו.

  בעל ילקוט הגרשוני נפטר ט"ז (ולא ט"ו) אייר תרצו.

  יש לי תמונה מהמציבה

  השבמחק
 5. תמונה מהמציבה

  http://www.zadikim.net/wp-content/uploads/97.-Kedoishem-Bulletin-English.jpg

  השבמחק
 6. סבו של הערוגות הבושם, רבי יוסף לא היה בנו של רבי עמרם חסידא אלא גיסו חתן אביו

  השבמחק
  תשובות
  1. אתה בטוח בדבריך?
   דומני שבמאמרו של גרינוולד בסיני כו, נכתב כדברי.

   מחק
 7. אני מבין מהקריאה שר' משה נחום וולנשטיין לא היה צאצא של ר' עמרם חסידא, אבל תמיד ידעתי אחרת?
  מה ענין היחס של ר' עמרם לר' אדם בעל שם, והאם לרמ"נ שאני מצאצאיו יש גכ יחס כזה?

  השבמחק
  תשובות
  1. עיין בכתבי רבי אח"ה שגם כן כתוב שם שרבי יוסף היה גיסו של רבי צבי הירש ושל רבי עמרם חסידא דהיינו היה חתנו של רבי משה נחום ובסמיכה של רבי יוסף אשר כותב לרבי אבא חייא הירש בנו של רבי צבי הירש הנ"ל כותב בן גיסי....

   מחק
  2. תודה על המידע ליחוס משפחת גרינוולד.

   מחק
 8. רבי עמרם נשא ב' פעמים, זוגתו הראשונה נפטרה אחרי ד' שנים ונולדו לה רק ב' בנות.

  השבמחק
 9. אני נכד של ר' ישראל משה טעגלאשער חתן ר' ישראל וואלף פאנעט ואצלינו במשפחה מקובל שאנו צאצאי רבי שאול אב"ד קאלוב מראשי חסידי אושוואר ואף היו במשפחה כמו שהיו קרויים על שמו
  אגב, מי שיודע היכן קבור ר' ישראל וואלף פאנעט?

  השבמחק
 10. רב משה פירסט אינו מצאצאיו, אם אני לא טועה. רבי משה הוא האחין שלו. אמא של רבי משה היה אחותו של רבי עמרם

  השבמחק