יום חמישי, 7 באוקטובר 2010

רבי מאיר בן רבי לוי יצחק מברדיטשוב

סניגורן של ישראל, רבי לוי יצחק מברדיטשוב, הותיר אחריו בפטירתו, שני בנים, ושתים או שלש בנות. מלבדם היה לו עוד בן אחד, שנפטר בחייו. הוא הרב הקדוש רבי מאיר מברדיטשוב מחבר ספר 'כתר תורה'. תאריך פטירתו חל היום, כ"ט תשרי, והוא נפטר לפני מאתיים וחמש שנים בשנת תקס"ו.
רבי מאיר נולד לאביו, הרה"ק ר' לוי יצחק מבארדיטשוב, ונודע בחריפותו ובגאונותו, הוא נשא לאשה את מרת פייגא בת רבי אליעזר הלוי מקרלין. בהקדמתו לספרו מספר הוא מעט עליו ועל אביו, וזה לשונו שם: "אמר הזעיר כל ימי גדלתי אצל כבוד אדוני אבי מורי ורבי הגאון תפארת ישראל בוצינא קדישא מו"ה לוי יצחק נ"י, וזאת ידוע לכל העולם שכמה אלפים תלמידים אשר העמיד כבוד אאמ"ו שיחיה, אשר למד אותם חידושי גפ"ת ופוסקים וג"כ נתלהבו לבם לעבודתו ב"ה בשמעם תורתו הקדושה בהדרכה ישרה ולגודל גדולת אאמו"ר צדקתו וקדושתו ותורתו אפילו שפל ערך  כמוני אפר כירה נהנה מחכמתו לפי גודל עניות דעתי, גלל כן לא לקחתי הסכמה מחכמי וגאוני וצדיקי זמנינו". מספר כי לאחר פטירתו, התבטא אביו הקדוש "החזרתי נשמתו טהורה כפי שקיבלתיה". 

להלן נפרט סדר יחוסו:
אביו הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב, שכיהן ברבנות במספר ערים, תחילה היה אב"ד ריטשעאוואל ומשם לזעליחוב, ולעיר הגדולה פינסק, לימים נאלץ לעזוב את רבנות העיר פינסק מפאת נטייתו החסידית, ורק אז בסוף ימיו קבע משכנו בבארדיטשוב, בשמה נודע ונתפרסם, ועל שמו נתפרסמה העיירה. רבי לוי יצחק היה בנו של רבי מאיר אב"ד הוסאקוב שבגליציה. בן רבי משה מזאמושטש, ששימש כדיין בק"ק לבוב שנים רבות, [ראה, 'אנשי שם', אות תי"א]. בן רבי יהודה זונדל. [כך כתב הגאון מסעראצק, וראה עוד, ויתילדו, 72,73,90, אמנם כותב תולדותיו של רבי לוי יצחק, ר' שלום גוטמן מפקפק בזה בספרו תפארת בית לוי, ויש טעם בדבריו].
אודות רבי משה מזאמושטש, כתב רבי יוסף לעוינשטיין אב"ד סרוצק, שהוא היה חתן רבי משה בעל המהדורא בתרא, חתנו של המהרש"א, ומקורו אינו ברור.
אשת רבי מאיר אב"ד הוסאקוב, אמו של הקדושת לוי, היתה הרבנית מ' שרה סאסיא שרה סאשה, היא היתה חכמנית וצדקת מפורסמת בכשרון מעשיה, והיתה מצאצאי הגאון רבי משה מרגליות אב"ד טרניגראד,
רבי לוי יצחק מברדיטשוב, היה חתן גביר מהמשפחה המפורסמת משפחת פרץ מלברטוב, בנשאו את בתו פרל.
על פי דבריו של רבי צבי יחזקאל מיכלזאהן, היה שם חותנו רבי שמואל פרץ, ואילו בספר תפארת לוי כתוב שחותנו היה אח של רבי שמואל, הוא רבי ישראל פרץ. שני אחים אלו, היו שנים מתוך ארבעת האחים הנגידים שנזכרו לשבח על ידי רבינו הפרי מגדים, שהחזיקו תלמידים הגונים. ואחים הנ"ל, היה מצאצאי בעל הקיקיון דיונה ועוד.
סדר יחוסם לא ברור, יש שכתבו שאביהם היה רבי פרץ בן רבי אריה לייבוש מאפטא, בן רבי יונה אב"ד טארלא מחבר ספר עלה דיונה, בן רבי משה בנימין זאב [מראדזין] בן רבי יונה מקראקא  בן רבי חיים. ורבי אריה לייב מאפטא הנ"ל היה חתן רבי יצחק מאיר פרנקל תאומים בנו של הקיקיון דיונה. ויש שכתבו שהיחוס לקיקיון דיונה הוא בן אחר בן. ויש שהוסיפו ענפים נוספים ליחוסם, ועוד יש להאריך ולכתוב על יחוס משפחת פרץ [האשכנזית, ואולי, יש קשר בינם למשפחת פרץ ממרוקו, שמוצאה מגירוש ספרד, המיחסים עצמם לשושלת המלוכה לבית דוד].

חותנו של רבי מאיר

כאמור לעיל, נשא רבי מאיר מבארדיטשוב לאשה את מרת פייגא בת רבי אליעזר הלוי מקארלין.
מקורו הראשון נכתב בספר 'זכרון טוב', מהרב הקדוש ... ר' יצחק מנעסכיז, פיעטרקוב תרנב. בחלק המכתבים, בדף מח עמוד ב, כותב המחבר "ודבר חשוב קובע מקום לעצמו מה שראיתי כתב יד ישיש המופ' ר' מאיר ז"ל מנימאוויטש סמוך לסטעפין מן עש"ק תר"ן בזה"ל: שם הקדוש של הראש ישיבה מפינסק היה ר' אליעזר הלוי זצקללה"ה. והוא היה חתן הגאון הגדול ר' ישראל איסר אבד"ק פינסק. הוא היה רב אחד מן ועד ד' ארצות. ור' ישראל הנ"ל היה חתן הרב מהדורא בתרא חתנו של המהרש"א זלה"ה. ומצד השני היה הראש ישיבה מנכדי המהרש"ל זלה"ה. הראש ישיבה היה לו אהבה עזה עם הבארדיטשובר זצוקלה"ה בעל קדושת לוי בהיותו תחלה רב בפינסק". בהמשך כתב היד מספר ר' מאיר עוד אודות ר' אליעזר הראש ישיבה, ובהמשך הוא פורט את צאצאיו, ואז הוא מזכיר, "הרב הצה"ק ר' מאיר מפיקוב זצוקלה"ה בן הבארדיטשובער בעל ק"ל היה חתן הראש ישיבה".
וכן נדפס העתק מזה, גם בספר 'שמע שלמה', (תולדותיו של רבי שלמה מקארלין, פיעטרקוב תרפ"ח) ח"ב עמ' 21.
וכן הוא, גם במגילת יוחסין שערך החוקר המפורסם ר' חיים יששכר דב גרוס מפטריווא, ונדפסה בראש ספר כתר תורה, סאטו מארע, תרצ"ג. וכותב שהיה ר' מאיר חתנו ר' אליעזר ראש ישיבה בפינסק ואשתו בת ר' ישראל איסר ב"ר אברהם מארי.
לא ניכנס כעת לסוגיא הסבוכה, מיהו ר' אליעזר הלוי זה, מיהם אבותיו, מיהו חותנו, ומיהם צאצאיו. נציין רק בקצרה, כי כפי הנראה, שני ר' אליעזר הלוי היו בקרלין באותה עת, ועל כן חל בלבול ביניהם ברבות הימים. ואם ירצה ה' עוד נעלה את כל הדיון בזה אודות ספר.

ואציין רק למקור נוסף, שהעירני ידידי הרב נפתלי אהרן ווקשטיין ראש המאגר העולמי לכתבי היוחסין בישראל, רבי יוסף לנדא רב ואב"ד ליטין [וקודם היה אב"ד קאמניץ ואחר כך אב"ד יאס], חיבר שו"ת ברכת יוסף. בתולדותיו שנכתבו על ידי צאצאיו נכתב כך: "אם אא"ז הגאון ברכת יוסף זצ"ל הרבנית הצדקת מרת יהודית בת הרב הה"ג ר' וואלף אבד"ק באלחוב בן הגאון מופת דורו ר' יוסף הוליס אב"ד טיסמניץ ... ואחות זקנתי הצדקת יהודית הנ"ל היא הצדקת מ' מרים מלבוב בת הה"ג דבאלחוב היתה מחותנת הה"ק קדושת לוי זצ"ל, כי בנו הגאון הקדוש ר' מאיר זצ"לבעל כתר תורה הי' חתנה והקדוש מברדיטשוב זצ"ל נהנה מאד שהתחתן עם גזע קודש כמי"ב".

צאצאי רבי מאיר

ידועים לנו בן ובת מצאצאיו של רבי מאיר מברדיצוב, והם, בנו, רבי יוסף הביא לדפוס את הספר קדושת לוי, בברדיטשוב, בשנת תקע"ו. ובתו, הצדקנית מרת אסתר רחל, אשת הרה"ק רבי דוד אריה לייב מנדבורנא בן המגיד רבי צבי הירש מנדבורנא, הדפיס את ספרו של אביו 'צמח ה' לצבי', ונפטר י"ז שבט תר"ט. לרבי דוד לייב היה בן אחד ושלש בנות, בנו היה רבי מאיר מנדבורנא, בתו האחת היתה אשת רבי ישראל מבאקויא חותנו של רבי אלתר שפירא מחבר מגילת היוחסין שנדפסה בספר 'שם משמעון', והשניה אשת ר' צבי הירש יונה מארץ הקודש נכד לר' אברהם דוד מבוטשאטש, והשלישית היא מרת צפורה דבורה (נפטרה י"ד אב תרמ"ט), אשת רבי משולם זושא ויסבלום, צאצא לשני האחים הקדושים רבי אלימלך מליזענסק ורבי משולם זושא מאניפולי. נפטר כ"ה כסלו תר"ן, ומצאצאיו נשתלשלו משפחות רבות בארץ הקודש.

54 תגובות:

 1. כמה הערות :

  נישואין נוספים, כמעט לא ידועים, של מאיר, היו לבתו של רבי דוד שלמה אייבשיץ בעל 'ערבי נחל' ו'לבושי שרד'. עם זאת, מרבית הצאצאים הם כנראה מהאשה פייגא הנזכרת.

  הסיפור של מרים מלבוב הוא כנראה שגוי, וי"א שהיתה חמותו של אחיו של מאיר, ישראל מפיקוב.

  לענין יחוס משפחת פרץ, יש כמה גרסאות כפי שכתבת, אין לי כרגע הכל מולי עכשיו, אבל למיטב זכרוני מי שכתב על היחוס דרך שמואל פרץ, ובא"ב לקיקיון, חזר בו מכך בהמשך.

  השבמחק
 2. במגילת היוחסין בספר חבל הכסף ליחוס אדמו"רי מונקטש, נזכרת "מגילת יוחסין ביאלא", האם מישהו יודע היכן למוצאה ? מה מקורה ומי כתב אותה ? במגילה זו מובאים פרטים נוספים ליחוס ברדיצ'ב, וביניהם יחוס משפחת ה'עלה דיונה' למהר"ם מפדובה ולמגלה עמוקות.

  השבמחק
 3. מה עוד ידוע על ר ישראל מבאקויא שהזכרת בסוף?

  השבמחק
  תשובות
  1. שלום וברכה !

   זקני היה רבי ישראל מבאקוי זי"ע !

   כל טוב ~ יוסי מירושלים

   מחק
 4. איני זוכר כעת.
  אבל בספר 'שם משמעון', במגילת היוחסין [דומני שנדפסה בעוד ספר], יש פירוט רב על כל אחד מהאבות, ומן הסתם גם על ר' ישראל מבאקויא.

  השבמחק
 5. ישראל מבאקוי נפטר בשנת תרס"ב. בנו של חיים משה הלוי, בנו של דוד הלוי המגיד מסטפן, שהיה מצאצאי הט"ז בן אחר בן, וחתנו של יחיאל מיכל המגיד מזלוטשוב.

  השבמחק
 6. עפ"י האנציקלופדיה לחסידות, הסבא שלי רבי חיים רבינסון מדורוחוי, היה בנם של ר' יוסלה ב"ר לייזר וולף מבוטשאטש ושל פערל נכדתו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב.

  עפ"י פער השנים נראה שמדובר בנינה של ר' לוי יצחק.
  ולא בנכדה.

  אני מבקשת לדעת איך אימו של סבי - פערל - מתייחסת לרבי לוי יצחק מברדיצ'ב. דרך איזה מבניו או בנותיו ואת השושלת מאז.

  תודה על העזרה של כל מי שיכול להוסיף.

  השבמחק
 7. שלום רבקה

  אביה של פערל, היה לוי יצחק פרנקל.

  אם תרצי להרחיב יותר, פני אלי למייל.

  השבמחק
  תשובות
  1. אביה של פערל , רבי יצחק פרנקל , האם הרב ידידיה פרנקל שעל שמו יש רחוב בשכ' פלורנטין ת"א הוא מצאצאיו??

   מחק
 8. שלום, שמי אהרון [משפחה: פוגאטש], ושם אבי ז"ל היה ר' דוד-ארי'ה. עפ"י עדויות שדליתי מפי אבי ז"ל, עולה כי זקנתי,

  סבת אבי, מרת שיינדל ליבא הי"ד שנרצחה עקיד"ה בידי בני-עוולה הגרמנים ימ"ש [אחותי נקראה ע"ש] היתה ממשפחת מגיד טרם נישאה,

  וסבה, ר' מאיר מגיד מנאדווארנע, הוא בנו של ר' דוד-ארי'ה לייב, שע"ש נקרא אבי. שם-סבתי ע"ה היה מרת דבורה,

  ואפשר יש לזה קשא עם דודת של זקנתי, מרת דבורה ציפורה, אחת מבנותיו של ר' דוד-ארי'ה-לייב מגיד?
  ואשמח לדעת על בני משפחה חדשים.

  השבמחק
  תשובות
  1. שלום וברכה !

   זקני הרה"ק רבי דוד ארי' ליב מנאדוורנע זי"ע

   חמיו של זקני

   הרה"ק רבי ישראל הלוי מבאקוי ~ סטעפין זי"ע

   כל טוב ~ יוסי מירושלים

   מחק
  2. שלום וברכה !
   זקני הרה"ק רבי דוד אריה לייב זי"ע שהוציא את ספריו של אביו הרה"ק צבי הירש מנדבורנה זי"ע ~ "צמח ד' לצבי" ~ "אלפא ביתא" ועוד

   היה חתנו של הרה"ק רבי מאיר מבארדיטשוב זי"ע ~ ה"כתר תורה" וכפי שמצויין במאמר הנפלא !

   הוא רבי דוד ארי'ה לייב היה חמיו של זקני
   הרה"ק רבי ישראל הלוי מבאקוי ~ סטפין זי"ע

   בנו של הרה"ק רבי חיים משה הלוי
   מסטעפין ~ גריידינג זי"ע

   בן הרה"ק רבי דוד הלוי המגיד מסטעפין זי"ע
   בנו של הרה"ק רבי יצחק מדרוהוביטש זי"ע

   כל טוב ~ יוסי מירושלים

   מחק
 9. זה שוב אהרון, תיקון טעות: אבי זקנתי מרת שיינדל ליבא הי"ד היה ר' מאיר [מגיד מנאדווארנא] בן ר' דוד-ארי'ה-לייב, שם משפחתה טרם נישואיה היה מגיד, ולאחר נישואה, גערטנער, שם משפחתה של סבתי דבורה ע"ה [פוגאטש לאחר נישואיה].

  השבמחק
 10. סליחה על טעויות שאיגות ההקלדה הקודמות [להבדיל משגיאות כתיב..], וכן על הצפתי את הבלוג בתגובותי.

  *קשר
  *דודתה
  *נישואיה

  אשמח לדעת פרטים על משפחת ר' מאיר מגיד, אשתו ובני-ביתו. באם שייך, גם פרטים על משפחת הבת [לכאורה] מרת שיינדל ליבא גערטנער ע"ה הי"ד, בעלה ובני-ביתה.

  השבמחק
 11. שלום,

  אתה מציין שנינתו של לוי יצחק מברדיטשוב, בתם של הצדקנית מרת אסתר רחל ורבי דוד אריה לייב מנדבורנא, נישאה לנכדו של ר' אברהם דוד מבוטשאטש, צבי הירש יונה, שמו, והוא יושב בארץ הקודש. אני מכיר נין של ר' אברהם דוד ושמו, צבי הירש, בנו של יצחק, בן ישראל אריה לייב, בנו של אברהם דוד. ואולי כוונתך לבנו של בן אחר של אברהם דוד, משה יוסף מטבריה?

  תודה מראש,

  איל

  השבמחק
 12. שלום אייל.
  כתבתי כפי שמצאתי, ואיני יודע כיצד הוא נין של ר' אברהם דוד מבוטשאטש. אם אתה יודע פרטים נוספים על צאצאי ר' אברהם דוד, אשמח אם תודיעני.

  השבמחק
 13. בספר על הרה"ק ר' חיים מקראסנא מובא פנקס של שמות שמסרו לו להזכרה בקויטל בעת שנסע לארץ ישראל. ושם מוזכר הרה"ק ר' לוי יצחק מבארדיטשוב ובניו ובני בניו ושמות אמותיהם, ומשם עולה כי אשת ר' מאיר היא פיגא בת הראש ישיבה, ואשת ר' ישראל היא היתה מרים בת ר' יוסף מהוליס, וכנראה נתחלף בטעות לספר ברכת יוסף הנ"ל.

  השבמחק
 14. אמת נכון.
  זה מקור שנתגלה לי אחר שכתבתי את המאמר הנ"ל. וראה עוד במאמר אודות רבי אליעזר הלוי מקרלין שנתפרסם בקובץ בית אהרן וישראל בקיץ האחרון.

  השבמחק
 15. שלום , רציתי לברר יותר פרטים על השורשים שלי. סבתי זכרונה לברכה כך התברר לי לפני מותה הייתה בת של הנין של רבי יצחק הלוי הגאון מברדיטשוב. ידוע לי כי אנחנו נצר לאחת מבנותיו של הגאון וגם דודי ז''ל נקרא על שמו. אשמח לדעת את שמות בנותיו ולראות תמונה שלו, אם יש בנמצא

  תודה רחלי

  השבמחק
  תשובות
  1. שלום רחלי,

   תמונה של רבי לוי יצחק מברדיטשוב [הוא לא היה לוי, אלא לוי זה שמו הפרטי הראשון], אין להשיג, מכיוון שהוא נפטר לפני המצאת המצלמה.

   היו לו כמה בנות, אחת מהן נקראה אסתר רחל.

   אם תרצי שאחקור את הדבר בצורה יסודית, תוכלי לפנות אלי במייל, btoladot שטרודל gmail.com

   מחק
 16. שמי יהושע אני, הנין של ר' יהושע צפת (השוחט הראשי בזמנו בת"א), יהושע צפת היה כנראה הנכד של ר' יצחק לוי מברד'יצב.
  רציתי לדעת האם זה נכון ומה שמם של הוריו של יהושע צפת, שהם הבן או הבת של ר' יצחק לוי, לפי מה שנאמר לי אולי אלימלך ושרה, אשמח לעזרתכם

  השבמחק
  תשובות
  1. שלום יהושע.
   יהושע שוחט לא היה ממש נכד של רבי לוי יצחק. גם אם המסורת שלכם נכונה שהוא היה מצאצאיו, הרי שצריך להיות פער של כמה דורות. פשוט מרחק השנים הוא גדול מדי.
   לדעת את שם אביו, הצורה הפשוטה היא, למצוא את מקום קבורתו, ולראות מה כתוב על המציבה.

   מחק
 17. בנימין שלום,
  הלכתי לבית הקברות ועל המצבה של אבא של סבתי כתוב: הרב ר' יהושע צפת בהר' ר' אלימלך ז"צ"ל, ראש השוחטים בתל אביב-יפו
  גדול בתורה ובמעשים טובים, חסיד ועניו
  נכד הקדוש מברדיטשוב, השיב נשמתו למרום ו' תמוז תשכ"ג
  אשמח אם אתה יודע משהו על השולשלת שלו האם קשור ואיך לר' לוי יצחק? אשמח לתשובתך, תודה יהושע

  השבמחק
  תשובות
  1. אם כך, כדבריך,
   שהוא נפטר בשנת תשכ"ג, לפני בדיוק חמישים שנה,
   אז ברור שהוא לא היה ממש נכד של הקדוש מברדיטשוב, שחי לפני למעלה ממאתיים שנה, אלא היה מצאצאיו בהפרש של כמה וכמה דורות, יתכן אפילו שמונה או עשר דורות.
   היות ויש פער כזה גדול של דורות, קשה לדעת איך בדיוק היחוס בלי לדעת עוד פרטים.
   למשל, איפה נולד יהושע? מה ידוע על אבותיו?

   מחק
  2. יהושע,
   צור בבקשה קשר במייל:
   btoladot
   שטרודל
   gmail.com

   מחק
 18. רק עכשיו קראתי את התגובה לאנונימי בקשר לנושא הייחוס של ר׳ אפרים מבאליגראד (בן רחל בת ר׳ מ״מ למינסק).

  אכן מאוד מעניין שר׳ אליעזר רובין לא מזכיר את יחוסו לר׳ נפתלי מראפשיץ ולהבעש״ט.

  לדעתי ייתכן מאוד שלר׳ אפרים מבאליגראד היו שני זיווגים. והסיבה להנחה זו היא כפי שאכתוב למטה:

  סבי ר׳ משה יוסף רובין אב״ד קימפולונג היה בן הרבנית בילא שהיתה בתם של ר׳ פנחס הלוי איש האראוויץ אב״ד וואליע-מיכובה (שליד באליגראד) והרבנית חנה.
  הרבנית חנה היתה בת ר׳ אפרים אב״ד באליגראד שהיה חתנו של ר׳ אפרים חיים מלינסק בן ר׳ נפתלי צבי מראפשיץ.
  ובנוסח המצבה המקורי של זקינתי בילא בסערעטה כתוב בי השאר שהיתה ״נכדת הגה״ק מראפשיץ״ - שזה כמובן דרך זקנתה (אם אמה חנה מוואליע) אשת ר׳ אפרים מבאליגראד שהיתה כאמור בת ר׳ א״ח מלינסק.

  והיצא מכל הנ״ח הוא יוצא מזה ש משפחת חנה מוואליע כן היו נכדי ראפשיץ אך נכדי אחיה ר׳ מענדל מבאליגראד לא היו נכדי ראפשיץ רק נכדי ר׳ מ״מ מלינסק.
  וג״כ יד לענף של ר׳ מענדל מסורה שאמו היתה ממשפחת ויינברגר מפלאנטש

  ואולי יש לאמר שלר׳ אפרים מבאליגראד היו שני זיווגים הראשון לבתו של ר׳ אברהם חיים מלינסק וממנה בתו חנה מוואליע והזיווג שני למרת ווינברגר מפלאנטש וממנה בנו ר׳ מ״מ מבאליגראד.
  ואני יודע בבירור ששני המשפחות האלו (נכדי חנה ונכדי ר׳ מ״מ, החזיקו את עצמם לקרובים אפילו בארה״ב אחרי המלחמה.

  ובקשר להיחוס להבעש״ט של ר׳ אפרים מבאליגראד.
  אך שזה כתוב במליצי אש ועוד כמה מקורות מוסמכות, אין לנו מסורת כזה.
  ולפי המסורת בשני המשפחות שהוא היה בן הרבנית רחל מחירב יוצא שהיה יכול להיות נכדו רק דרך אביו שאין אנו יודעים את זהותו.

  אם למישהו יש משהו להעיר או להאיר אשמח מאוד לקרוא!

  השבמחק
 19. בעתון המבשר גליון קהילות (מיום ד' כ"ו מרחשון תשע"ד) התפרסמה תמונה ממצבת בתו של הרה"ק ר' מאיר - שלא היתה ידועה עד היום - מ' בתיה

  השבמחק
 20. יש כאן טעות שכאן כתיב שר' ישראל איסר חותן ר' אליעזר הלוי היה חתן המהדורא בתרא וזה אינו אמת רק אותו ר' ישראל איסר היה בנו של ר' אברהם אבא בן ר' ישראל איסר והוא היה חתן המהדורא בתרא (גם השנים לא מתישבים בענין אחר)

  השבמחק
  תשובות
  1. אכן, אותו ישיש טעה. וכבר הערתי על כך במקומות אחרים.

   מחק
 21. שלום
  אני מחפש את צאצאיו של ר' ישראל מפיקוב, בנו של ר' לוי יצחק מברדיטשב
  שנולדו לבתו של ר' ישראל ששמה היה שרה שאשא, שכנראה נישא הל ר 'נפתלי צבי,
  אם משהו יודע על ספר או כתבה שנישתן לאתר פרטים נוספים,

  השבמחק
 22. שלום
  אני נין של פערל פקר בת אהרון דרברמדיקר. אני מנסה למצוא את הקשר המשפחתי שלה עם רבי לוי יצחק. אם למישהו יש מידע עליה בבקשה מכם תכתבו תגובה!!
  תודה מראש
  אליעזר

  השבמחק
  תשובות
  1. כדי שאנשים יוכלו לעזור לך, ספר לנו מתי חי אהרן, והיכן?

   מחק
  2. הוא נולד בערך ב1870 וחי בויניצה איזור ז'תומר

   מחק
  3. שמי רבקה. אבא שלי יעקב זלצרמן סיפר לי, שהיה לו סבא או סבא רבא, שהיה רב בברדיצ'ב, מתי שהוא נפטר, בנו לו אוהל על הקבר. והוא היה אומר, שאם יהיה צר במשפחה שיבואו להתפלל על קברו.
   איך אפשר לברר, האם היו חוץ מרבי לוי יצחק אוהלים על הקברם בברדיצ'ב.
   תודה, רבקה רובין

   מחק
  4. שלום וברכה,
   אפשר לנסות בספר אהלי צדיקים של ישראל מאיר גבאי.
   אבל יתכן שעדיף להתחיל מלמטה, לברר את שורשיו של אביך יעקב זלצרמן, ולראות מי היו אבותיו, ולפי זה להגיע לצדיק.
   בהצלחה.

   מחק
  5. שלום. אני כנראה גם צאצא לרבי לוי יצחק מברדיטשב. שם משפחה לפני הנשואים של אמא שלי הוא דרברמדיקר. סבא שלה היה יעקוב דרברמדיקר שהיה גר בעיר אודסה באוקראינה והיה דתי חרדי (חסיד) בברית המועצות למרות כל הרדיפות של דת שהיו שם באותה תקופה. לאבא שלו קראו משה דרברמדיקר והוא קבור באודסה. כנראה נפטר עוד לפני מלחמת העולם השניה. הרבה מילדיו, אחים של סבא רבה שלי נהרגו בזמן הפצצות שהיו על אודסה. אני לא יודעת איך סבא רבא שלי מקושר לרבי לוי יצחק (מאיזה בן הוא) אבל שמעתי עדות מחבר של סבא רבה שלי שסבא רבה שלי סיפר לו שהוא מצאצאי של רבי לוי יצחק מברדיטשב. ידוע לכם משהו מחלק הזה של משפחה שהיו גרים באודסה ושמרו על שם משפחה דרברמדיקר?

   מחק
  6. לא ידוע לי.
   אבל כדאי לנסות לחפש את המצבה של הסבא של הסבא משה דרמברדיקר, בבית הקברות באודסה, סביר להניח שיהיה כתוב את שם אביו, ואולי פרטים נוספים, שיוכלו לפתוח פתח לגילוי פרטים נוספים.
   כדאי גם לבדוק בארכיונים באודסה, מסמכים על הסבא של הסבא, משה דרמברדיקר, כמו תעודת פטירה, או תעודות נוספות. ואולי יהיה כתוב שם, השם של האבא שלו, ואולי יהיה כתוב איפה הוא נולד, וזה יכול לתת רמז לכיוון החיפוש. [זה יכול להיות גם במסמכים על יעקב דרמברדיקר, אם אכן הוא נולד לפני שאביו הגיע לאודסה].

   מחק
 23. התגובה הוסרה על ידי המשתמש שכתב אותה.

  השבמחק
 24. סבתי שתחי' מספרת שאמה זכרה את הסבתא רבה שלה ששמה היה בתיה גיטל בת ר' מאיר בן רלוי"צ והיא הייתה בתו הקטנה וגדלה בעקבות מות אביה אצל הסבא.
  למרות שבמצבה מופיע רק השם בתיה אצלנו מקובל שנקראה גם בשם גיטל, ויתכן שאז נהגו לכתוב על המצבה רק השם העברי.

  השבמחק
  תשובות
  1. גיטל בהחלט היה שם שנכתב על גבי מצבות.
   מי היה בעלה של בתיה, ומי היו ילדיה?

   מחק
 25. בספר איש הפלא על הסבא קדישא משפאלע (שזכיתי להמנות על צאצאיו) מופיעים פרטים בקשר לשושלת של אחד מחתניו: ס"ק - חתנו ר' שמואל (זילברצון?) - בנו ר' ברוך - בנו ר' שלמה - בנו ר' יעקב שמשון (חתנו של ר' פנחס מאוסטילא שהיה חתנו של ר' מאיר נשוא הבלוג). הייתי רןצה לדעת אם ידוע לך המך השושלת, והם ואיך זה קשור לר' ראובן לנדא סג"ל בעל "דגל מחנה ראובן" (על מצבת בנו כתוב ייחוס לר' לוי"צ מברדיטשוב), והאם זה קשור לר' יעקב שמשון מבאהפלי שנכדתו העידה שהם צאצאים לסבא קדישא משפאלע?
  בתודה, אליהו

  השבמחק
 26. שלום
  הנני ממשפחת תורג'מן, ילידי חברון אשר עזבו את העיר בסוף המאה ה 19.
  ישנם רמזים אשר איני מצליח לאמת כי אבי סבי, נשא לאישה את נכדתו של הרבי מברדיצ'ב אשר עלתה לארץ עם אימא והתגוררה בירושלים. נאמר אף כי השידוך היה פרי יוזמה של משה מונטיפיורי אשר עודד נידואי אשכנז וספרדים.
  רמזים נוספים שיש הינם שמות בני המשפחה אב, דודה וסב, אח סב - אברהם, יצחק, ישראל ומלכה גיטל, שמות הדומים לשמות שושלת הרב.
  מבקש לדעת האם יש הוכחות לדבר זה ומה ידוע בנושא.
  תודה
  אבי.

  השבמחק
 27. תודה על הכתבה שעזרה לי מאוד בחיפוש שורשים
  האם זה ברור שרבי משולם זוסיא ויסבלום היה נכדם של שני האחים הקדושים רבי אלימלך ורבי זושא?
  א"כ אשמח לדעת מה המקור

  השבמחק
 28. האם ידוע לכם על שמות צאצאיו של ר' מאיר מנדבורנא?
  ייתכן שזה יעזור לנו

  השבמחק
 29. אבי ז"ל יוסף נולד ב-1897 לסבי חיים רחמן שנולד בתחילת שנות ה-60 של המאה התשע-עשרה להורים שנקראו יוסף וציונה רחמן
  לפי הערכה שלי יוסף וציונה היו דור חמישי ל-רבי לוי יצחק מברדיצב זצ"ל. האם אתה יכול למצוא את הקשר ל- מאיר בנו של ר' לוי יצחק זצ"ל. בתודה מראש, אליעזר רחמן.

  השבמחק
 30. רציתי להוסיף כי יכול להיות שסבא רבא שלי יוסף נשא את שם המשפחה דרברמדיקר ורק בנו חיים שינה את השם לרחמן. קרוב לודאי שהאבא של יוסף הנ"ל נקרא חיים.

  השבמחק
 31. הרב אריה היקר אני צבי בן לאה פרידלנדר נכדו של יצחק סעיד סבאלויץ פרידלנדר אחיינתי קטיה מחפש מידע על אבי

  השבמחק
 32. איך קראו לבנותיו של רבי דוד לייב?

  השבמחק
 33. ישראל מירושלים25 ביוני 2019 בשעה 0:29

  האם למישהו ידוע האם לרבי לוי יצחק מברדיטשוב היו אחים

  השבמחק
  תשובות
  1. אחיות וודאי
   יש מצבות ליד האהל בברדיטשוב עם יחוס לאחות הרה"ק מברדיטשוב

   מחק
 34. האם יש לאחד מידע אודות זה שרבי מאיר היה חתן הערבי נחל בזיוו"ר מלבד המובא בקובץ שפתי צדיקים.
  והאם חתנו היה רבי פנחס מאוסטילא (כנראה בזיוו"ר), ככתוב שם ?

  השבמחק