יום ראשון, 8 באפריל 2012

רבי שמעון פרנקל תאומים אב"ד פודגורזא


אתמול, ביום טוב הראשון של חג הפסח מלאו 110 שנים לפטירתו של הגאון רבי שמעון פרנקל תאומים אב"ד פאדגארזע, אשר בין צאצאיו נמנים הרבה רבנים בדורנו, למרות שהרבה מצאצאיו נספו בשואה. ואלו תולדותיו. נולד בשנת תר"י לאביו רבי יחזקאל שרגא פרנקל תאומים אב"ד קלאסני, בבחרותו נישא לנכדתו של האדמו"ר בעל הדברי חיים מצאנז, בת בנו רבי דוד הלברשטאם מקשאנוב. בהיותו בן שבע עשרה שנים, מינהו זקנו הדברי חיים לרב בעיר פאדגארזע, ונתן לו גיבוי מלא, על אף גילו הצעיר.
חתום פרענומעראנטן על ספר חידושי מהרץ קראקא תרמב, ועל הספר בית ועד לחכמים מהגאה"ק רבי יעקב צבי יאליש בעל מלא הרועים קראקא תרמד, ועל ספר עמודיה שבעה למברג תרמח, וכן על ספר כוס הישועות לרבינו מהרשש"ך, אשר נדפס בעירו פאדגארזע, תרס"ג [לאחר פטירתו של ר' שמעון]. וכן בשנת תרנ"ח חתם ונתן דמי קדימה על ספר קול יעקב אף הוא מבעל מלא הרועים. ואף נדפס מכתבו אל כבוד ד"ז ומחו' מרן הרב הגאון הקדוש צדיק יסוד עולם מופת הדור רשכבה"ג כקש"ת מו"ה יחזקאל שרגא שליט"א אבד"ק שינאווע, וכותב לו שעשה רצונו הקדוש ועיין בהכתבים של המחבר, ויוכל כ"ק מרן שליט"א ליתן הסכמה. וחותם, ח"א המשתחווה מרחוק מול הדרת קדשו, שמעון אלטר פרענקיל תאומים.
חתימתו של ר' שמעון גם מופיעה על ספר אמרי שפר, לר' נפתלי הירץ אב"ד זעליחוב ווישניצא, לבוב תרמג, אך מה שנכתב עליו שם שהוא נכד המחבר, אך זה טעות, כי המדפיסים הדפיסו את הספר הנ"ל יחד עם הספר מרגניתא דר"ב לזקינו בעל הברוך טעם, ואת רשימת הפרענו"מ המשותפת כנראה, הדפיסו בספר ברוך טעם.
כמו כן, בספר מלחמת מצוה – מכתב גלוי, נדפס מכתבו בענין הפולמוס בקהילות סיגעט בשנות התרמ.
רבי שמעון נפטר בהיותו בן חמישים ושתים ביום ט"ו ניסן תרס"ב.

יחוסו

אביו, הגאון רבי יחזקאל שרגא פרנקל תאומים אב"ד קלאסני ועיר וויעליטשקא, מחבר דברי יחזקאל על התורה, למד תורה מפי אביו, ומפי דודו בעל הדברי חיים מצאנז, שאף השיב לו תשובה שנדפסה בשו"ת דברי חיים חו"מ סימן ל"ז. תשובה נוספת אליו נדפסה בשו"ת בית יצחק להגאון ר' יצחק שמעלקיש אב"ד פרעמיסלא יו"ד סימן עא. החדושים שבספרו  דברי יחזקאל, חלק א' הוא על התורה, חלק ב' הוא בשמעתתא ושו"ת. הסכמתו של רבי יחזקאל נדפסה בספר אמרי בינה, שחיבר רבי עקיבא דיין ומו"ץ בעירו קלאסני, אשר נדפס תרלג ובשנית בקראקא תרמב. גם כתב הקדמה להדפסה השניה של הספר ברוך טעם, פרעמישלא תרלח. כמו כן, חתום מקלאסנע על ספר חומר בקודש זולקווא תרלו, על ספר אמרי שפר לר' נפתלי הירץ אב"ד זעלחוב וק' ווישניצא [וכתוב בטעות שהוא נכד המחבר, כנ"ל אצל בנו] ועל ספר 'בית ועד לחכמים' מבעל מלא הרועים קראקא תרמד, ועל ספר מנחם ציון [אשר בטעות נחשב כספרו של ר 'מנחם מנדל מויטבסק והאמת שחיברו ר' מנחם מנדל משקלוב] פשמישל תרמ"ה, רבי יחזקאל נפטר פתאום בג' שבט תרמ"ה. צאצאיו אשת ר' יוסף טייטלבוים אב"ד נפולומיץ ואשת ר' שמעון שטרן אב"ד גדוב, ואשת ר' שמואל שמלקא עזריאל פרנקל ממלא מקומו כאב"ד קלסני ויליצקה.

אביו הגאון החסיד רבי יהושע העשל פרנקל תאומים אב"ד קאמרנא, נפטר ד' תמוז תר"ג.

אביו הגאון רבינו ברוך פרנקל בעל הברוך טעם.
ומעלה בקודש.

אשת ר' יחזקאל שרגא הנ"ל, אמו של רבי שמעון דידן, היתה בתו של ר' שמואל רוזנר מברדיוב [חתום על ספר עץ פרי קודש, מר' יהונתן שמעון פרנקל תאומים, לבוב תקצ]. בן ר' יצחק מזאלין בן ר' אליהו ממושציסק בן רבי ישעיהו אב"ד קולבסוב שהנועם אלימלך אמר עליו שהוא מל"ו צדיקים, בן ר' משה ישראל דוד אב"ד מעליץ בן ר' אליהו מליקוף בן ר' אליעזר אשכנזי בעל מעשי ה'.

חותנו

אשתו של רבי שמעון, היתה הרבנית הצדקנית מרת שרה גיטל, היא כאמור היתה בתו של רבי דוד הלברשטאם מקשאנוב בן הרב הקדוש בעל הדברי חיים מצאנז.

צאצאיו

 • רבי יעקב פרנקל תאומים, נולד בשנת תרכ"ז לערך, בשנת תר"ן נתמנה לאב"ד קאלשיץ, ולאחר פטירת אביו נקרא למלא את מקומו כאב"ד פודגורזא. נפטר ט"ו תמוז תרפ"ט. אשתו יוטא בת ש"ב רבי משה הלברשטאם משינאווא, בנו של רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם אב"ד שינאווא. צאצאיו: א. רבי יהושע פייבל פרנקל תאומים אב"ד פודגורזע, חתן דודו רבי שמחה אב"ד סקאווין, נפטר ב' אייר תש"ב בסיביר. [אביו של רבי שמעון יחזקאל פרנקל תאומים רבה של קרית אונו], ב. ר' יחזקאל שרגא פרנקל תאמים. ג. מרת מרים אשת ר' חיים קנר בן ר' יעקב שמשון. ד. מרת חנה אשת ש"ב ר' אשר ישעיה הלפרין מדמבניק. ה. מרת נחמה אשת ר' חיים ענגיל אב"ד ראדומישל. ו. מרת רחל אשת ר' משה שטיינברג מברודי בניו יורק.
 • רבי שמחה פרנקל תאומים אב"ד סקאווין, זוגתו מרת מרים בת דודו רבי נפתלי הלברשטאם אב"ד קשאנוב. הדפיס בראשונה את הספר 'דברי יחזקאל' לזקינו הנ"ל, עם הסכמת הגאה"ק רבי יחזקאל שרגא משינאווא. במלחמה היה חבר ועד הרבנים בקראקא ונפטר בגטו, והיה האחרון שנקבר כראוי בביה"ח בעיר בימי המלחמה. צאצאיו א. רבי יהושע פייביל פרענקעל אב"ד פאדגארזע הי"ד. ב. רבי שמואל נחמיה פרנקל תאומים הי"ד שנשא לאשה את חנה בת האדמו"ר רבי אברהם אלימלך פרלוב מקרלין הי"ד. ג. רבי מרדכי פרנקל תאומים אב"ד יאווארזנע חתן האדמו"ר מקוזניץ לובלין הי"ד. ד. ר' שמעון אלתר פרנקל תאומים הי"ד חתן ר' אהרן אלימלך טברסקי בן הרה"ק מהורונסטייפל. ה. ר' יעקב פרנקל תאומים, נשא את מרת גיטל בת האדמו"ר מזלושיץ הי"ד. ו. ר' שלמה חתן האדמו"ר מויעליפולי הי"ד. ז. מרת חיה אשת מנשה אונגר, ולאחר מכן היתה אשתו [השניה] של רבי משה חיים לאו אב"ד פיעטריקוב הי"ד. ח. מרת רבקה אשת בן דודה רבי יהושע פייבל פרנקל תאומים אב"ד פודגורזע. ט. מרת רייזל הי"ד אשת ר' ראובן הורוביץ, ובזיוו"ש אשת רבי יוסף הירש מו"צ בעיר קראקא, ואחרי המלחמה רב בעיר טארנא, בעהמ"ח ספר שו"ת 'חדות יוסף' וספר 'דברי יוסף' נפטר ר"ח שבט תשכ"ו.
 • מרת נחמה אשת רבי יוסף משה שניאורסון בן ר' נחום זלמן שניאורסון אב"ד טשערקאס. ר' יוסף משה נתפס על ידי הרוצחים ביום י"ח אלול תש"ב, ואשתו מרת נחמה נהרגה ביום כ"ד אדר שני תש"ג. הי"ד. הם הוריו של הגאון האדיר רבי ברוך שמעון שניאורסון חתן רבי דוב בעריש וידנפלד וממלא מקומו כראש ישיבת טשעבין.
 • מרת רוחמה אשת רבי דוד הורוביץ מפשצלוב בן רבי אברהם חיים הורוביץ מפלאנטש נינו של רבי נפתלי מראפשיץ
 • מרת חיה אשת רבי מתתיהו חיים הלפרין מדובשיץ, נפטר בפודגורזא, והובא שם למנוחות. [לווייתו יצאה מבית המדרש של חותנו רבי שמעון כמובא בהספדו שנדפס בתוך 'לדוד להזכיר' מבנו ר' דוד, בשות שו"ת מהר"ש ענגל].
 • מרת רחל פייגה אשת ר' לייביש שפירא.

7 תגובות:

 1. "מרת רוחמה אשת רבי דוד הורוביץ מפשדלוב בן רבי אברהם חיים הורוביץ מפלאנטש נינו של רבי נפתלי מראפשיץ"

  תיקון קל, פשצלוב לא פשדלוב

  השבמחק
 2. האם אביו של הרב לאו היה נשוי בנישואים שניים לחיה בת שמחה פרנקל תאומים בן שמעון ?

  השבמחק
 3. מי זה האדמו"ר מקוזניץ לובלין ?
  בתודה מראש

  השבמחק
 4. My great great great grandfather was Reb Yosef Rabinovitch, it is told in the family that he was a grandchild of Reb Boruch Tam, would anyone possibly know how?

  Thank you very much!

  Zanvil456@gmail.com

  השבמחק
 5. ר' לייביש שפירא היה בן ר' אלעזר השני מלאנצוט ושרד השואה ביחד עם בנו ר' שמעון אלטר ע''ה ולהבחל''ח בתו מרת אבסטפלד תחי'

  השבמחק