יום רביעי, 16 בדצמבר 2009

משפחת לוריא מצפת וטבריה

במאמרנו זה, נסקור את תולדות משפחת לוריא מצפת, ללא קשר לאר"י הקדוש. [המשפחה עלתה לארץ בשנת ת"ר לערך - 1840 למניינם], בעקבות פטירתו של אחד מבניה, הגאון החסיד רבי משה לוריא זכר צדיק לברכה.

א] ר' רפאל משה לוריא, מראשי ישיבת שער השמים, וישיבת לפלגות ראובן. בעל מחבר ספרים רבים בכל מקצועות התורה.

הארכנו עליו ביריעה הקודמת.

נפטר בכותל המערבי, לפני תפילת הנץ כותיקין, כמנהגו עשרות בשנים. ביום שני כ"ז כסלו תש"ע. רעייתו מרת נחמה לבית לידר, נפטרה לפני פחות משנה, בכ"ט שבט תשס"ט.

ב] אביו, הרה"ח ר' מרדכי יחיאל לוריא, נולד ונפטר בי"א טבת, נולד בשנת תרס"ט, ונפטר בשנת תשנ"א. עסק במלאכה לפרנסתו, וגידל דור ישרים מבורך, של תלמידי חכמים מובהקים, מרביצי תורה, וגדולי יראה וחסידות.

רעייתו מרת שרה שושנה בת ר' חיים לייב פרלמן, נולדה ונפטרה בתאריך י"ט אייר, נפטרה בשנת תשנ"ה.

ג] אביו, הרה"ח ר' צבי הירש לוריא, נולד בצפת בשנת תרל"ה לערך, נתייתם מאביו בצעירותו, ונתגדל ונתחנך אצל אחיו הגדולים עד היותו בן שיבסר שעבר לגור בטבריה, עם נישואיו לבת ר' מרדכי לידר מטבריה, דרכו אף התקשר לחסידות סלונים ולאדמוריה. היה מקושר לאדמו"ר בעל דברי שמואל מסלונים זי"ע, שכתב עליו "נהניתי שהולך ב"ה בדרך הישר ומתקרב לאנשי מעשה יישר חילו לאורייתא". גם עם בנו האדמו"ר בעל בית אברהם היה בהתקשרות חזקה, ומסופר שבעת ביקורו הראשון של הבית אברהם בארץ בשנת תרפ"ט התקשרותו התעצמה, והעיד עליו רבה של טבריה הגר"מ קליערס כהאי לישנא "בתחילה התבוננתי האם נשאר בטבריה רושם הקדושה לאחר שנסע מכאן הרבי חזרה לברנוביץ, אולם כשאני רואה את ר' הערשיל בעש"ק מיט א פלאמנדיקע פנים, בעת אמירת 'הודו', יודע אני כי הרושם אכן לא פג מאתנו".

ר' צבי הירש היה ממונה דכולל רומניה בטבריה, והיה שייך לרומניה מצד זקינו ר' משולם זושא שהגיע מבסרביה.

נפטר י"ג טבת תשי"ב, ונטמן בביה"ח הישן בטבריה, וזה נוסח מצבתו: "פ"נ איש חסיד ועניו, ר' צבי הירש בהרה"ח ר' אהרן יוסף לוריא ז"ל מגזע המהרש"ל, נ' י"ג טבת תשי"ב, ת.נ.צ.ב.ה."

אשתו, חנה רבקה לבית לידר, ילידת טבריה, נפטרה בטבריה בעשרה בטבת תשי"א, ושם נטמנה, וזהו נוסח מצבתה, "פ"נ הא' הצוה"ח – אשת חיל מגזע קדושים מ' חנה רבקה ע"ה בת ר' מרדכי ז"ל, נ' עשרה בטבת תשי"א ת נ צ ב " ה".

צאצאיהם, הם בני משפחת לוריא המורחבת דחסידי סלונים: 1) הרה"צ ר' אהרן יוסף לוריא, בעהמ"ח עבודת פנים. אשתו, חיה יוכבד חוה בת ר' אהרן שטרנגלז, מגזע קדושים וטהורים. ר' וולף קיצעס, והתבואות שור, ועוד. נפטר בליל שבת קודש כ"ז שבט תשכ"ט. 2) הגה"ח ר' יצחק מתתיהו לוריא, בעהמ"ח אבקות רוכלים ושערי לימוד. אשתו אסתר בת דודו ר' משולם זושא לוריא. נפטר אדר"ח תמוז תשל"ו. 3) מרת אסתר אשת בן דודה ר' יצחק דוד לידר. 4) מרת מרים אשת ר' יחזקאל משה שטרנברג. 5) ר' אברהם לוריא, אשתו מרים מגזע הבעש"ט והבאר מים חיים. 6) ר' שמואל שמעיה לוריא מירושלים, בזיווגו הראשון היה חתן ר' שלמה ישראל רמרז, חתנו של ר' אברהם יהושע העשל רובין מיאסלו. ובזיווגו השני, היה ר' שמעיה חתן דודו זקנו ר' יחיאל לוריא הנזכר להלן. 7) ר' מרדכי יחיאל לוריא הנ"ל. 8) עוד בת שנפטרה בקטנותה.

ד] אביו, ר' אהרון יוסף לוריא, נולד בסביבות שנת תק"צ, עלה לארץ עם אביו כשהיה ילד, ומסופר שלפני שעלו לארץ ישראל באו להיפרד מהס"ק מרוז'ין זי"ע, כשבאו להיכל קדשו ונתנו את הקוויטל נענה אז הריזינער ואמר "אהרן יאשע, איז אשיינער נאמען" (אהרן יוסף, זהו שם נאה).

רוב ימיו גר בקרתא קדישתא צפת, והיה מיקירי העיר. היה צדיק מצניע לכת, ומתמיד עצום. היה יכול להשאר ללמוד בביהמ"ד אחר ערבית בעמידה כשרגלו האחת על הספסל, ובבוקר מצאוהו באותו מצב. התפרנס ממקצוע הרוקחות, שהיה הרוקח היחידי בצפת. היה עמיתו ורעו של הרב שמואל העלר רבה של צפת, ר' שמואל היה לו ידיעה בעניני רפואה, ושמש כרופא הרושם תרופות לחולים, ור' אהרן יוסף היה הרוקח שמכין את התרופות על פי הוראות ר' שמואל. מספרים שהיה נוהג להשתטח כל לילה אחר חצות בביהכ"נ הארי בבכיות ותחנונים, וסיפר פעם הגה"צ ר' שמואל הלר זצ"ל רבה של צפת שפעם נזדמן לו להאזין באשמורת הבוקר, כשר' אהרן יוסף שפך שיחו בפינתו בביהכ"נ האריז"ל, וחשב ר' שמואל כי יש לו חולה בתוך ביתו ר"ל, ולשאלתו השיב כי תמצית כל תפילותיו היתה, שיעזרהו השי"ת ויוצאי חלציו כולם ילכו בדרך השם - תפילה שנתקבלה במרומים. נפטר בצפת ביום כ' טבת תרמ"ד, ונטמן בביה"ח בצפת בקרבת מקום להאריז"ל. מסופר שאחרי פטירתו אמר הרה"צ ר' שמואל הלר רבה של צפת "אם ר' אהרן יוסף אינו עוד בעולם הזה גם לי אין מה לעשות כאן" ואכן לאחר יומיים נסתלק אף הוא.

רעייתו מרת חיה נחמה לבית אטיק, נולדה בשנת תר"ב, ונפטרה ל' אדר א' תרע"ו.

ילדיהם: 1) מרת ויטיא רייזל אשת ר' אלעזר משה מרגליות מצפת. 2) ר' משולם זושא לוריא, אשתו שרה רבקה, היה מראשי חברת חסד ואמת בצוותא עם הגה"צ ר' אברהם יצחק הלר בנו של ר' שמואל הלר רב דצפת. ר' משולם זושא, היה חותנם של הגה"ח ר' יצחק מתתיהו לוריא הנ"ל, ושל הגה"ק ר' חנוך חיים הכהן ממונקאטש [בזיווגו השני]. 3) ר' משה לוריא. היה שוחט ורוקח במשמר הירדן. מצאצאיו בני משפחת פרומקין. 4) הרב שמואל לוריא, חתן הרה"צ ר' מענדיל מדעעש, ויצא לחו"ל למלאת מקום חותנו ברבנות באונגרין ולאחר מכן חזר לעיר מולדתו ונתמנה לרבה של צפת. ונכתב אודותיו בהרחבה בספר זכרון שמואל – תולדות מבני עליה דצפת, בני ברק תשנ"א. מצאצאיו נמנו משפחות לוריא מחסידויות ויזניץ ובעלז. 5) ר' צבי הירש לוריא הנ"ל.

ה] אביו, ר' משולם זושא לוריא, נולד בשנת תקס"ח לערך, היה רוקח, ונתפרסם כרופא מומחה, והיה מרפא חולים ללא שום תמורה. אירע פעם באחד מימי שישי לאחר חצות, שקראוהו לרפא גוי אחד, וכיוון שגדר קודש היה לו שלא לעסוק במלאכה בערב שבת אחר חצות, סירב ללכת לבית החולה. מפחד השלטונות נאלץ להמלט על נפשו מיד בצאת השבת, בדרכו נכנס לסבא קדישא מרוז'ין כדלעיל, ואל הרר"מ מפרימישלאן וקיים בהם הרה"צ הנ"ל מצוות לוי' ונסע עמהם ללוותם עד גבול המדינה(!). בניסים הגיע לרומניה עם משפחתו, ובהברחת הגבול בדרך תורכיה איבד בן רח"ל, ומשם עלה לארץ הקודש בסביבות שנת ת"ר, והתיישב בצפת. שם המשיך בצדקותו ובקדושתו, ונמנה בין המקובלים של צפת דאז. וגם כאן לא זנח ידו ממלאכת הרפואה, וכמובא לעיל.

למרות שהיה רופא במקצועו, ואף היה בקי בכתיבת הכתובות בכתב לטיני, שהיו באים אליו אנשי העיר כשרצו לשלוח מכתבים, למרות כן לא לקח מהם תשלום. וכשפעם הציעה לו אשתו שיקח רק כמה פרוטות עבור כל מכתב, שיהיה לה להוצאות שבת, חשב רגע קט וענה לה אני משאירם לבני שיהיה להם זכות אבות. ואכן, כשנפטר לא מצאו אצלו מעות אפילו לצורך תכריכים.

נפטר בצפת בער"ח חשוון תר"ך, ונטמן בביה"ח בצפת בקרבת מקום להרה"ק ר' משה דוד אשכנזי מטולטשווא.

ילדיו: 1) ר' אהרן יוסף לוריא הנ"ל. 2) ר' יחיאל לוריא, היה נשוי בזיווג ראשון, ולא יו לו ילדים שנים רבות. ומסופר שנסע הוא או רעייתו לצדיקי חו"ל, ונתברכו [מהדברי חיים, או מר"א מטשרנוביל] שליחיאל יהיו ילדים. ואכן, היא נפטרה, ונשא ר' יחיאל את אחותו של ר' מנדל וועג, ונולדו לו בן ובת לעת זקנה. הבן ר' זושא, חתן ר' משה בן ציון לוברבוים. והבת מרת מלכה רבקה ע"ה אשת ש"ב ר' שמעיה לוריא הנ"ל. 3) אשת ר' ברוך לייב, ולהם בן ר' משולם זישע ונפטר תשרי תרע"א ונטמן בטבריה.

ו] אביו, ר' יחיאל לוריא, היה חייט בעיירה נארינסק שבאוקראינה, מגזע מהרש"ל.

אודות מוצא המשפחה נרחיב במאמר הבא אי"ה.

31 תגובות:

 1. תגובה זו הוסרה על ידי מנהל המערכת.

  השבמחק
 2. להזכירך, בבלוג איני מזכיר אנשים החיים בהקשרים משפחתיים מדוייקים.
  תפנה לתיבה האישית ואתן לך תשובה.

  השבמחק
 3. בס"ד
  אגב כדאי לפרסם שיר באידיש שחיברו ר' יוסף לוריא על יראת שמים.

  השבמחק
 4. תשובות
  1. בס"ד
   שיר האמונה והבטחון
   שחיבר הגה"צ רבי אהרן יוסף לוריא זצ"ל מטבריא בעל עבודת פנים. וכתב שהוא סגולה לרפואה וישועה לאומרו בשעת הצורך ג"פ ואח"כ לפרט את הבקשה בפרטיות
   א.
   רבונו של עולם – איך בעט דיר זייער
   רבוש"ע אני מבקש ממך מאוד
   העלף אלע אידן – און אויך מיר
   תעזור לכל היהודים - וגם לי
   איך פאר זיכער נישט אין קיינעם – נאר אין דיר
   איני בוטח באף אחד – כי אם רק בך
   איך האף נישט צו קיינעם – נאר צו דיר
   אין לי תקוה לאף אחד - רק אליך
   מיין הילף איז נישט פון קיינעם – נאר פון דיר
   עזרתי היא לא מאף אחד - רק ממך
   אן דיין הילף קען מען נישט אריבער גיין – דעם שוועל פון טיר
   לולא עזרתך לא ניתן לעבור – אף את מפתן הדלת
   אן דיין כח קען מען זיך נישט געבן קיין א' ריר
   וללא כוחך אף לא ניתן לבצע כל תנועה
   איך פאר לאז מיר נישט אויף קיינעם – נאר אויף דיר
   איני מסתמך על אף אחד - רק עליך
   דיין רחמנות און דיינע חסדים – זענען אן א' שיעור.
   הלא רחמנותך וחסדיך - הם בלא שיעור.
   ב.
   רבונו של עולם – מען דארף אנקומען צו דיר
   רבוש"ע צריך לבא אליך
   יעדע רגע און יעדע מינוט
   בכל רגע ובכל דקה
   אויף יעדן טריט און יעדען שריט
   על כל צעד ושעל
   סיי ווען ס'איז חס ושלום שלעכט – און סיי ווען ס'איז גיט.
   הן כשח"ו גרוע – והן כאשר טוב.
   ג.
   רבונו של עולם – איך בעט דיר זייער
   רבוש"ע אבקש ממך מאוד
   העלף מיר איך זאל קענען היטן מיינע אויגן
   עזור לי שאוכל לשמור את עיני
   און מיינע רייד פין מויל – זאלן זיין געוואויגן
   והדיבורים היוצאים מפי – יהיו במשקל
   און מיין הארץ – זאל זיין פאר דיר גבויעגן
   וליבי – יהיה נכנע אליך
   און אלע מיינע מעשים זאלן זיין כראוי וכהוגן.
   ושכל מעשי יהיו כראוי וכהוגן.
   א – נ – י – פ – ל – א
   אהרן יוסף לוריא
   בצוואתו כתב העבודת פנים: אני מבקש להדפיס את שיר אמונה ובטחון שתלוי אצלי בכמה טופסים ויהי' תלוי בבית כל אחד מיו"ח שי' ויהי' רשום עליו 'סגולה לרפואה ולישועה ולהגיד זה בשעת הצורך שלשה פעמים ואחרי כן לפרט את הבקשה בפרטיות'. במכתב לבנו הרה"ח ר' זכריה מנחם מנדל ז"ל כותב לו שיזהר להדפיסו בלי שינוי אות אחת.
   זכור אותו האיש לטוב הרה"ח ר' משה גולדמן ז"ל שחיבר על זה ניגון נפלא כנודע בשער בת רבים.

   שיר האמונה והבטחון בתרגום ללשון הקודש
   א.
   רבונו של עולם אני מבקש ממך מאוד
   תעזור ותושיע לכל היהודים וגם לי
   אני לא בוטח באף אחד רק בך
   איני מייחל לאף אחד רק אליך
   העזרה והישועה שלי היא לא מאף אחד, רק ממך
   בלי העזרה שלך אי אפשר לעבור אף את פתח הדלת
   בלי הכח שלך אי אפשר לעשות שום תנועה
   אני לא מסתמך על אף אחד רק עליך
   הרחמנות שלך והחסדים שלך הם בלי שיעור
   ב.
   רבונו של עולם צריך לבא אליך
   בכל רגע ובכל דקה
   על כל צעד ושעל
   הן כאשר חס ושלום רע והן כשברוך ה' טוב
   ג.
   רבונו של עולם אני מבקש ממך מאוד
   תעזור לי שאוכל לשמור את העיניים שלי
   ושהדיבורים שלי שאני מוציא מהפה יהיו במשקל
   והלב שלי יהיה נכנע אליך
   ושכל המעשים שלי יהיו כראוי וכהוגן

   מחק
 5. סבתא שלי היא רחל בת לוריא מהשושלת של הארי הקדוש אני כול הזמן טובל שם וזה גורם לחיים לחזור למסלולם

  השבמחק
  תשובות
  1. תודה על התגובה.
   האם אתה יודע פרטים נוספים על המשפחה של סבתא שלך?

   מחק
 6. אני לפני כמה שנים, נודע לי שאני מצד סבי קשור למשפחת לוריא
  ולהארי הקדוש, דבר זה גרם לי לשמחה רבה והרגשתי גאווה עצומה.
  שזכיתי להיות במעמד הזה של צאצא של הארי שכפי שידוע מיוחס לצאצאי רשי
  ומשם עד דוד המלך, גם מצד סבתי שהיא ילדת רוסיה התגלה לי שגם היא נצר לרבנים גדולי עולם מברית המעצות( עשרות רבות ואף יותר) והבולט שבניים הוא הבעל שם טוב הקודש דבר זה גרם לי להתפרצות של אושר כי לדעת שאתה צאצא לכאלו גדולים זה לא בכך ויש להודות על זה כל יום שזכיתי לדבר שכזה.

  השבמחק
  תשובות
  1. מעניין מאד לשמוע על משפחתך, ועל היחוס שלך לרבנים.
   אשמח אם תכתוב בצורה מעט יותר מפורטת, כאן, או בתיבת המייל שלי:
   btoladot
   שטרודל
   gmail.com

   מחק
  2. אני אכתוב כאן את מה שאני יודע/מעתי מהשפחה:
   1. המשפחה של סבי יום טוב לוריא גורשה מספרד ( בתקופת האנקוונציה).
   והיגרה לאירופה( לבלוגריה, ולעוד מדיניות שאני לא זוכר אבל יודע שהיגרו אולי פולין). סבא שלי יום טוב לוריא נולד בבולגריה והיה בתקופת השואה ואף חלק משפחתו היו במחנות עבודה- ומחנות השמדה( יודע לי שחלק נספה בשואה וזאת אחותו שרה בת ורזיניה( או בלוגרית בובו שמשמעותו סבתא). הוא אחרי השואה עלה לארץ ישראל וגיוס לאצל ביחד עם אחיו הבוכר סמי לוריא והיו לוחמים באצל, הם נלחמו במלחמת העצמאות וסבא שלי יום טוב נפצע ברגל, אחר כך הוא עבר במסילות רכבת, ולאחר מכן היה במשמר באזרחי וקיבל לאחר שנים לא מעטות אות מצטיין מפכלהמשטרה דאז, סבא מספר שהבית כנסת הגדול בסופיה היה של בני משפחתו והם הקימו אותו ואף אמר מספר רב של פעמיים לאמי שהמשחה שלו היתה מחסידות סלונים( משהוא כזה) והוא צאצא של הארי הקדוש ואחריו מגיע עד רשי ומשם היחוס כמובן עד לדוד המלך דרך הלל הזקן אם אייני טועה, סבא לא הכיר את כל בני משחתו ולפי מה שידוע לי משפחת לוריא היא משםחה מאוד מרוחבת שהתפרסה גם בארץ ישראל( צפת,וטבריה) וגם באירופה וידוע לו על משפחתו הקרובה, אך מציים שהמשחה מאוד מורחבת ומונה המון אנשים לא נקב במספר, אביו של סבא רבי משה לוריא נפטר בשנת 1945-1944 מהתקף לב ולא עלה הארץ, הוא עלה רק עם אחיו ואחר כך אחותו אולגה ואמו ורגאינה עלו לארץ, זה הפרטים שאני יודע כרגע לסבא היה פרטים רבים יותר אך לא שיתף אותנו יותר מדי גם במה שארע בשואה וגם ביחוס המשפחתי.

   2.סבתא היא ילדת רוסיה (משפחתה מפוזרת לפי מה שאני יודע ברחבי בירת המעוצות בכל מני אזורי שונים: אוקראינה, רוסיה, אוזבקיסטן, אפגנסטין,ואף קרקוב( פולין) סבתא מספרת שמשפחתה ברחה מרוסיה לא מציינת מאיפה בדיוק( איך אני יודע שלפני כמה שנים עלו משפחה גדולה מוסקבה, ומסנט פטברוג כדמוני) אבל לא לא סיפרו בדיוק איפה היא נולדה היא ברחה לאחר שהבולשבקים שרפו את ביתם של סבי רבי אפרים שמש, וסבתי יפה חזקיהו, והם ברחו לאוזבקיסטן (שילמו שוחד ועלו על גמלים וסבתא היתה באחד מין הסלים ככה היא מספרת). מצד סבי אפרים שמש היו בעיקר עסקנים גדולים( בעיקר בארצות הברית ואפגנסטיןן) ולא יודע לי על יחוס לרבנים מופרסמים אלה על אנשי עסקים גדולים מאוד( לפי סיפורים הם כיום מלארדרים ככה סבתא שלי תמר בת יפה ובת אפרים סיפרה לי וקאראתי בספר ביוגרפיה על משפחתו שכתב הבן של אחיו היה עסקן גדול במסחר בשם יוסף שמש שהיה תורם גדול לחבד ולעולמה של תורה).ובקשר למשפחתה של סבתי לפי מה שאני יודעה היא הייתה צאצאית לבעל שם טוב שהוא הבולט מכולם( את זה אני יודע לאחר ששאלתי את אשתו של דוד שלה רבי משיח חזקיהיו שהיא צדיק נסתר וגדול עולם בתורה בעצמו שביתו יש את כל התמנות של הרבנים של המשפחה מוחלק לפי קטגוריה של אזור מגורים ובנהים ראיתי את: הבעל שם טוב, ואת רבי חיים חזקיה מדיני גדול הפוסקים האחרונים לפי מה שאני זוכר, ושאלתי אותם והם אימתו זאת, יש למשפחה של סבתי לפי טענת בן דודה של סבתי מגילות, כלי חרס, מטבעות, ולבוש עתיק מתקופות עתיקות ביותר( שלפי מה שהבנתי לא בטוח מתקופת בית דוד). הם טוענים שהם לפי המסורת של המשפחה שהם ברחו התקופה של סנחריב פלש לארץ ישראל הם או חלקם ברחו באותה תקופה והיגרו לאפגנסיטן או ארץ אחרת אני לא ממש זוכר,אבל הם טוענים שהם כוויכול מזרע דוד זה המסורת לפחות לפי מה שאני יודע ושמעתי, הסיפור של סבי יום טוב לוריא קצת יותר ברור ומובהר משל סבתי לפי דעתי
   אך אני מצטער שאין בידי עוד פרטים בנודע ליחוס המשפחתי.

   זה מה שאני יודע מקווה שעזרתי לך בנימין להבין יותר את הסיפור, מצטער שאין בידי את כל הפרטים המתאמים אך אני די בטוח באמתיות דברים ואין להם סיבה לשקר או לעוות את המצאיות.

   מחק
  3. בקשר לחיים מדיני אני מתקן" מגדולי הפוסקים האחרונים"
   והמשפחה של סבתא לפי ידעתי הייתה גם בליטא, סבא דיבר אידיש
   סבא אפרים וגם רוסית וכך גם סבתא יפה,וגם סבא יום טוב דיבר אידיש וורוסית ועוד המון שפות זה מה שאני יודע.

   מחק
  4. תודה רבה מתן.
   מעניין מאד מה שאתה מספר.
   השאלה, האם אתה יכול לנסות להתחקות אחר השורשים בצורה יותר ברורה?
   דהיינו, לדעת את השמות דור אחר דור.
   למשל במשפחת לוריא.
   הזכרת את הסבא יום טוב ואת אביו משה, שנפטר בבולגריה.
   האם אתה יודע מי היה אביו של משה?
   ומי אבי אביו?
   וכן הלאה.

   גם לענין הבעל שם טוב, היה מעניין לדעת, אם באמת אתם צאצאים שלו, או שסתם שמו תמונה של רב חשוב ונכבד.
   כך גם לגבי רבי חיים חזקיה מדיני, יהיה מעניין מאד לגלות אם אתם צאצאים שלו, כי עד היום לא ידוע על משפחות מצאצאיו.
   אך כאמור, השאלה היא האם אתם יכולים לפרט את הדורות כלפי מעלה בצורה מסודרת?

   מחק
  5. אני לא יודע לעלות דרות למעלה מהסיבה שמגילת היוחסין לא נמצאת
   בידי,אני יודע באופן ברור על סבא שלי יום לוריא שהיה צאצא של הארי.
   וכנראה שלהם הייתה את המגילה אך היא לא בידי, בקשר למשפחה של סבתא כמו שאמרתי כל אותם רבנים לפי מה שסיפרו לי הםמשפחה עצמה או קשורים אליה איזשהוא אולי לא קרבת דם, בקשר לבעל שם טוב שוב
   מסורת המשפחה אין בידי הוחכות חותכות לגבי זה שאנחנו צאצאים שלו.
   בגלל שאין לי את כל המידע והפרטים על המשפחה עצמה, אני שמעתי גם שמושלם ריקלס ויורם שפטל טוענים שהם צאצאים של הבעל שם טוב אני לא יודע אם יש להם הוכחה לזה או שבכלל יש הוכחות לזה אבל ככה אני יודע וגדלתי,אני מצטער שאני לא יכול לתת לך מידע באופן יותר ברור .
   בקשר למשפחת לוריא אני בטוח כמעת במאה אחוז שהם הקימו את בית הכנסת הגדול בסופיה ושהם קשורים למשפחת לוריא , כלומר להרי הקדוש
   אני יכול אולי לשאול איך קראו לסבו של סבי אבל לא יודע אם זה יצלח ואני ידע את שמו, חוץ מזה שאני יודע שסבי היה שייך לחסידות סלונים והוא נולד בבולוגריה אחרי שגורש לספרד אין לי יותר מדי מידע, וגם הוא עצמו נפטר אז אין גם ממי לבקש שיספר לנו את כל הפרטים הקטנים, אני נכנסתי לפרום שבו אנשים מנסים לחפש את השרושים שלהם במיוחד בהקשר הזה של צאצאים של רבנים, וגם שם לא ראיתי שאותם אנשים נותנים פרטים יותר מדי או כמוני או שיש להם ידע על אבות אבותיים, בקשר לחיי חזקיהו מדיני אני לא יודע מה לומר לך( אני חושב שראיתי את התמונה שלו אני לא בטוח אולי מי שהוא דומה) ובקשר לבעל שם טוב ( אני זהיתי את תמנתו באופן ברור ) וגם שאלתי את סבתי והיא אמרה שהוא קשור למשפחה ,
   ולא לשאלתך בביתו של משפחת חזקיהו יש רק תמונות של רבנים שקשורים אכשיהוא למשפחה, לא כאלו ללא קשר כי :
   1.אני שאלתי והם ענו לי כך .
   2.כי לא ראיתי תמונות של רבנים כמו של משפחת אבחוצריא או רבנים ספרדים אחרים אלה רק כאלו מברית המועצות, ואחרי שבררתי ושאלתי שוב ושוב קבלתי כל פעם אותה תשובה שם משפחה זה מה שיש לי לומר לך. אין לי מה להוסיף,

   מחק
  6. עוד פרט שיכול אולי להאיר את התמונה, משפחתה של סבתי הם מחסדי
   חבד אולי זה גם יכול לעזור?

   מחק
 7. עוד דבר אני יודע שאשתו של דודי מצד סבתי , היא צאצאית
  לרבנים גדולים מאפגנסטן, ואחד מהם רבי מתתיהו גרגי( שהוא נצר לרבנים גדולי עולם
  משהאד ) .והמשפחה שלה קשורה להקמה של שכונת הבכורים ואולי עוד שכנות.
  זה עוד פרט על המשפחה היותר מורחבת שאני יכול לתת לך.

  השבמחק
  תשובות
  1. http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%AA%D7%99%D7%94_%D7%92%D7%A8%D7%92'%D7%99
   ערך מווקפדיה על ממתהיו גרגי

   מחק
  2. בררתי עוד בשבילך( בקשר לסבי סבי אני יקבל תשובה מסבתא שלי
   מקווה היום). יש עוד כמה דמויות שאני יודע שהם משפחה של סבי יום טוב לוריא ומשפחה של משה לוריא שנולדו לפניו אני לא יודע כרגע בדיוק מה הקשר הדם בדיוק אבל כנראה קשר דם אבל לא: אחים, והורים,סבתות וסבים אלה בני דודים או קרובי משפחה.

   זה הדמיות:
   1. לייב לוריא ילד ליטא(זה מה שהבנתי ממנה). היה איש מוכר בעיר שבו נולד( לא יודע איזה עיר בדיוק) והיה צורף ומכין תכשיטים לפי מה שידוע לי
   לאבא שלו קראו אברהם לא יודע מה שם האם,והיו לו 3-4 אחיות ולא היו אחים מצטער על חוסר המידע זה מה שיש בידי.

   2. הדמות השנייה היא: רבי חיים לוריא שהיה דר לפילוסופיה ילד גרמניה
   ( או עיר אחרת באזור משהוא קונקפרט לא ממש הבנתי).הוא נולד בתחילת המאה 19 הוא היה גם מזרם השכלה וגם דתי(זה מה שסיפרו לי). והוא תמיד היה חיי גאווה עצומה שהוא צאצא של הארי, ואני חושב גם שהוא היה מהבולטים מהציונים שעזרו להקמת הישוב בארץ.
   זה מה שאני יודע .

   מקווה שהמידע הזה אולי יעזור, ובכאשר היה לי את השמות של סבי סבי ואחרים אני ישלח לך אותם פה באתר או במייל עדיף? אני מאמין שיש סכוי לפחות מצד סבתא להשיג את זה( כי שמה אני יודע שיש לדוד אבל לא יודע אם יתן לי את זה). שהיה לך שבוע .

   מחק
 8. הסתבר לי שאני מצאצאי האר"י הקדוש ועוד אנשים.
  הוא אב קדמון שלי לפני 16 דורות, והחיבור הוא דרך בתו רבקה תאומים לבית לוריא.
  האם אתה יודע לומר לי מי היה אביו של האר"י? איך קראו לאשתו? אני יודעת שלאימא שלו קראו ליפקה. בתודה מראש ובהמון הערכה לפועלך

  השבמחק
  תשובות
  1. לא הרבה ידוע על משפחתו של האר"י.
   המעט שידוע מן הסתם נמצא בספרו של מאיר בניהו על האר"י.

   מחק
 9. האם יש לכם קרבה ללוריא שהיה צלם בצפת, היה לו בן בשם אורי לוריא גם הוא היה צלם בשנות השישים ואולי אף מאוחר יותר. היתה להם חנות צילום קטנה מול מה שהיה בעבר מלון מרכזי ברחוב ירושלים.

  השבמחק
 10. מחפש פרטים על לוריא צלם בצפת בשנות ה 20 של המאה הקודמת
  אלוני צבי
  zaloni@gmail.com

  השבמחק
 11. מחפש פרטים על לוריא צלם בצפת בשנות ה 20 של המאה הקודמת
  אלוני צבי
  zaloni@gmail.com

  השבמחק
 12. ניתן למצוא מידע על משפחת לוריא בספר בשם זכרון שמואל שחיברו אחד ממשפחת לוריא.

  השבמחק
  תשובות
  1. נכון מאד.
   יש שם מה שאין כאן, וכן להפך. יש כאן מה שאין שם.

   מחק
 13. חשוב לי לציין כבת למשפחת לוריא אודותיה נכתב המאמר שאנו לא צאצאים של הארי הקדוש אלא של בן דודו המהרש"ל ר' שלמה לוריא

  השבמחק
 14. בס"ד
  שמעתי שהרב שמואל אטיק הוא מגזע פשיסחא האם משהו יודע על כך

  השבמחק
  תשובות
  1. גם אני שמעתי כך, שהרב שמואל אטיק היה מגזע פשיסחא. וגם שמעתי שזה דרך רבי נחמיה מביחוב, בנו של היהודי הקדוש מפשיסחא.
   כנכדו של ר' שמואל, מעניין אותי לדעת אם זה נכון, אשמח אם יש למישהו יותר מידע בנושא זה

   מחק
 15. האם משהו יודע אם השם לוריא הוא מלעיל או מלרע

  השבמחק
 16. לוריא מלעיל או מלרע

  השבמחק