יום ראשון, 29 בינואר 2012

עץ משפחה של רבי ישעיהו הורוביץ מלבוב


במאמר הקודם הזכרנו את יחוסו של של רבי ישעיהו הורוביץ ראב"ד ומ"מ בלבוב, המגיע עד השל"ה, אולם סדר הזמנים לא כל כך הגיוני. הוכחנו כי לפי סדר היחוס המובא בספרים, לא יתכן כי רבי ישעיה נולד לפני תמ"ט, ומשכך הוא ובנו שנפטרו בשנים תצ"ב ותצ"ט בהתאמה, היו צעירים לימים, דבר שאינו מופיע על מצבתם. ובעיה נוספת, מי שאמור להיות בנו של רבי ישעיה - ר' שמעריל, מופיע חתום במסמכים שונים כבר משנת תע"ז בין נכבדי העיר, והלא אף אם נניח שר' ישעיה התחתן מיד בהיותו בן שלש עשרה ומיד נולד לו בנו שמעריל, בכל אופן בשנת תע"ז הוא לא היה בן יותר משלש עשרה שנים, וכיצד באה חתימתו לצד חתימת גדולי העיר.
 
מעתה עלינו לשוב ולהתבונן אחר מקור הדברים, כדי לדעת מהיכן נלקח יחוסו של רבי ישעיהו הורוביץ מלבוב, האם יש לזה מקור אמיתי ומהימן, או שמא זו השערה שאין לה בסיס.

נצא לדרך,

במגילת יוחסין שנדפסה בסוף ספר 'דעת לנבונים', מונקאטש תרנ"ט, כותב ר' משה יעקב שווערדשערף בסי' עא "אשתי הצנועה ... מרת שרה תחיה נשאתיה ביום י"ד אב שנת תרל"ח, היא אחותה של הרבנית מרת יענטא תחיה, אשת גיסי הרב הגאון ... מ"ה יעקב שור ... אב"ד קיטוב, המה בנות חותני המנוח התורני הנגיד הנדיב מו"ה שאלתיאל אייזק הלוי הירש [שטרנהל] ז"ל מקאלאמעא נפטר ביום כ"ח חשון שנת תרל"ו..." ובהמשך בסי' עז, כותב עוד, "וחמותי אשת חותני המנוח הצדקת מרת רבקה ע"ה, נפטרה יום אחרון של פסח שנת תרמ"ה. בת הנגיד החריף מו"ה מרדכי הלוי איש הורוביץ מסטאניסלאוו, בן הנגיד המופלג בתורה ויראה מו"ה אלכסנדר זיסקינד הלוי איש הורוויץ, בן הג"מ אליעזר הלוי איש הורוויץ אב"ד סקאליט, שהיה מגזע הקודש דור ששי להג"מ ישעיה הלוי איש הורוויץ בעל השל"ה".

ארבע שנים לאחר מכן, בקראקא, הדפיס ר' שמואל זנוויל כהנא את ספרו 'ענף עץ אבות', ובו הוא מפרט את כל אילן היוחסין שלו בצורה מסודרת דור אחר דור עם פרטים רבים על כל אחד מן האישים, ובשני חלקים, חלק השרשים - הם אבותיו ואבות אבותיו, וחלק הענפים - הם צאצאי אבותיו בהרחבה. 
בחלק השרשים הוא מתחיל את יחוסו מצד אבי אמו - שיינדל - ר' אליעזר ליפא הורוביץ מסטניסלב. וזה לשונו: הרה"ג המפורסם מוהר"ר אליעזר ליפא הלוי הורוויץ נ"י, בן הרה"ג המפורסים מוהר"ר ישראל אברהם הלוי הורוויץ ז"ל, בן הרה"ג הר' אליעזר הלוי הורוויץ ז"ל, בן הרב החסיד המפורסם מוה"ר יקותיאל זיסקינד הלוי הורויץ, בן הג"מ משה אליעזר הלוי הורוויץ אב"ד סקאליט, בן הג"מ שמריה שמעריל הלוי הורוויץ ר"מ וראב"ד ומ"מ בלבוב, בן הג"מ ישעיה הלוי הורוויץ ז"ל ראב"ד ומ"מ בלבוב, בן הג"מ אברהם הלוי הורוויץ דיין ומנהיג בעיר פוזנא בן הג"מ ישעי' הלוי הורוויץ ז"ל אב"ד פפד"מ פוזנא בן וכו' עד השל"ה.

הנה זה פלא, את מה שלא ידע ר' משה יעקב שווערדשערף, ידע ר' שמואל זנוויל כהנא, ומנין היתה לו הידיעה הזו? נרד אל ההערות בתחתית הספר, ונגלה מה מקורו. וזה מה שהוא כותב בהערות: בהערה מספר 5, אודות ר' משה אליעזר אב"ד סקאליט הוא כותב, "בעהמח"ס דמשק אליעזר כתב יד, כן כתב במגילת יוחסין כתב יד לאבי זקני ה"ר ישראל אברהם הורוויץ ז"ל הנ"ל, ובסדר היחוס הנדפס בסוף ספר דעת לנבונים ... לא הביא בן מי היה". ובהערה הבאה אודות ר' שמעריל הוא כותב כך, "מגזע מישרים דק"ק לבוב, דור חמשי לרבינו השל"ה ז"ל" כן כתב במגילת יוחסין כתב יד הנ"ל, ולא נזכר שם שם אביו, ואחרי רוב עמל ויגיעה רבה עלתה בידי, למצוא החמשה דורות מאתו ועד רבינו השל"ה ז"ל, אשר לא נזכרים לא במגילת יוחסין כתב יד, ולא בספר דעת לנבונים.
והנה לפי החשבון אשר נחשוב כ"ה שנים לכל דור, חי הגאון הזה בסוף המאה החמישית לאלף הזה, וכאשר מבואר במגילת יוחסין כתב יד הנ"ל, היה מקום משכנו בעיר לבוב, ועיין בספר אנשי שם להרה"ח ש' באבר נ"י סי' תקנ"ד והביא שם תולדות גאון אחד בשם הזה, וככאשר הביא שם, נמצאה הרבה פעמים חתימת ידו בפנקס הקהל דעיר לבוב משנת תע"ג עד שנת תצ"א, והנה אין כל ספק, כי זה הוא המובא במגילת יוחסין כתב יד הנ"ל, כי הוא היה באמת דור חמישי לרבינו השל"ה ז"ל, כאשר יבואר בסימנים הבאים". ובהערה הבאה אודות רבי ישעיהו הורוביץ דידן הוא כותב, "מובא ג"כ בס' אנשי שם הנ"ל, ואין ספק כי הוא היה אבי אא"ז הג"מ שמעריל, כי גם על מצבת בנו חרות עליו התואר 'מגיד מישרים' ומהתימא על הרה"ח הנ"ל כי לא הרגיש בזה".הוא לא כותב לנו מנין הוא לקח כי ר' אברהם אביו של ר' ישעיה מלבוב הוא רבי אברהם דיין מפוזנא. הוא מציין את המקורות שעמדו לפניו, 1. מגילת יוחסין כתב יד, בה הוזכר רק עד ר' שמעריל מגיד מישרים בלבוב, 2. מגילת היוחסין בסוף ספר דעת לנבונים, 3. ספר אנשי שם. ממילא אנו יכולים להסיק כי דבריו הם השערה בעלמא, ולא היה לו מקור ברור כי ר' ישעיהו המגיד מלבוב היה בנו של רבי אברהם מפוזנא. אומנם, אחרי שהוא כתב את השערתו כדבר ברור, כבר העתיקו ממנו אחרים, ונקבע הדבר לדורות, כך למשל אצל מאיר וונדר, בספרו אנציקלופדיה לחכמי גליציה, בערך משפחת הורוביץ.

אך כנראה שהוא לא בדק את סדרי הזמנים, כי כפי המפורט במאמר הקודם, מבחן השנים כמעט ואינו מאפשר להתיחס להשערה זו, כאל אמת גמורה.

והנה, מצאתי שגם סופר דייקן וביקורתי כהרב צבי הורוביץ, כאשר כתב את ספרו 'תולדות משפחת הורוביץ', אף שהדפיסו כעשרים וחמש שנה, לאחר שנדפס 'ענף עץ אבות',  בכל אופן כאשר כותב על רבי אברהם הלוי הורוביץ דיין ומו"ץ בפוזנא, הוא מזכיר לו רק בן אחד, הוא רבי זאב וואלף הלוי מחכמי הקלויז באלטונא. ואין הוא רומז לבן נוסף שהיה בלבוב, ולא רק שאינו מזכיר לבן אחר, אלא הוא אף קובע, "והנה במות הגאון מו"ה ישעיה הלוי אבד"ק פוזנא, וירתק חבל הכסף - המה הרבנים יושבים על מדין, ותרץ גולת הזהב - המה הגאונים המצוינים אשר עמדו לנס עמם ולתפארת קהלתם, ונפסקה שלשלת היוחסין מן משפחת בית אברהם הלוי הורוויץ בעל עמק ברכה, אשר העמידה מקרבה רבנים גדולי הדור איתני עולם דור אחר דור זה חמשה דורות, אשר שמשו ברבנות בקהלות היותר גדולות והיותר חשובות בישראל. אולם התחילה מחדש להתפתח המשפחה הרמה והנשאה הלזו, ויצא פרח חדש מן הגאון מו"ה פנחס הלוי הורוויץ מקראקא אשר התחילה ממנו תקופה חדשה..." מתעלם הוא לחלוטין מראב"ד לבוב, ומנכדו רבי משה אליעזר הורוביץ אב"ד סקאליט.

*  *  *

אילו לא היתה גירסא אחרת, אז הייתי נשאר עם השערה זו של כהנא, ומציין כי היא דחוקה עם השנים, אלא שמצאתי כי בספר 'פאר מרדכי' תולדותיו של רבי מרדכי בנעט מניקלסבורג, שנכתבו על ידי הרב ד"ר ראובן פרבר, [תל אביב תשי"א, בסיוע מוסד הרב קוק], כותב בתחילת הספר, בפשטות ובלי לציין מקור, כי רבי ישעיהו הלוי הורוביץ ראב"ד בלבוב, היה בן אחיו של רבי ישעיהו ראב"ד פוזנא. לדבריו, ר' אברהם אביו של ר' ישעיהו ראב"ד לבוב, היה בנו של ר' שבתי בן השל"ה. ואומנם דבריו מופלאים, כי עד כה לא היה ידוע שלר' שבתי בן השל"ה היה בן בשם ר' אברהם, אולי היה לו מקור לדברים אלו, אך לי הוא לא נודע. אבל בודאי שעם לוח הזמנים, גירסתו מסתדרת יותר טוב.

*  *  *

ואחר כל זה, מצאתי, כי על ספר משמחי לב, אמסטרדם תעח, ישנה יש הסכמה מר' ישראל בר שמעריל סג"ל הורוויץ מקופשיק מיום י"ז אדר תע"ו. בראשה כתוב, הסכמת הרב המופלא והמופלג מוהר"ר ישראל אב"ד ור"מ דק"ק קובשיק יצ"ו נ"י ע"ה. אם אכן ר' ישראל זה, הוא בנו של ר' שמעריל מלבוב, הרי שגירסתו של כהנא בענף עץ אבות, כבר אינה יכולה להתישב אפילו באופן דחוק, כי לדבריו ר' שמרל נולד לכל המוקדם בשנת תס"ג, והיאך שלש עשרה שנה אחר כך בנו כיהן כרב בישראל.

לסיכום, נראה כי אין אנו יודעים בידיעה ברורה, מי היה אברהם אביו של ר' ישעיהו הלוי הורוביץ אב"ד לבוב, אך כפי הנראה הוא איננו הדיין מפוזנא. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה