יום ראשון, 21 ביוני 2009

משפחת רבי בנימין דיסקין מהורודנא - גרודנא

כהמשך למאמרים הקודמים, על משפחתו של ר' אליהו עקיבא רבינוביץ מפולטבה, נתמקד עכשיו במשפחת חותנו.
הרב אליהו עקיבא רבינוביץ נשא לאשה את בתו של ר' אליהו רוזנברג מוורשא. ר' אליהו רוזנברג, היה נשוי למרת שרה דבורה בתו של ר' בנימין דיסקין מהורדנא. שרה דבורה נפטרה בשנת תרס"א, או תרס"ב. והיו להם גם כמה בנים.

לפני למעלה משבועיים, העליתי כאן בבלוג, רשימת שאלות שהגיעו אלי מידי הקוראים, אחת מן השאלות שהגיעו אלי מכמה קוראים, ושמעתיה כבר לפני כמה וכמה שנים, היא השאלה הבאה:
האם ידוע כיצד ר' שמואל אביגדור בעהמ"ח תנא תוספאה, היה גיסו של ר' בנימין דיסקין אב"ד לומזא?
ונבאר מעט את הענין.

הרב שמואל אביגדור תוספאה, נולד בעיר סלונים בשנת תקס"ו, ושם אביו אברהם.
ר' שמואל אביגדור היה תלמידו של ר' בנימין דיסקין דנן, ובשנת תקפ"ד, כשעזב ר' בנימין את רבנותו בעיר גרודנא, והלך להיות אב"ד ווילקוביסק, מינה כממלא מקומו את תלמידו הצעיר, כשהוא אך בן י"ח שנים. ושמעו הלך ונתפרסם, וכבר החל לענות על תשובות הלכתיות, ובספרו 'שאילות שמואל', יש תשובות רבות מאותם שנים. בין השנים תקצ"ט – תר"י כיהן כאב"ד העיר סוויסלאץ, ולאחר הפסח בשנת תרט"ו נתמנה לאב"ד בעיר הגדולה קארלין. שם כיהן עד לפטירתו בי"ט ניסן שנת תרכ"ו
צאצאיו של ר' שמואל אביגדור הם: א. בנו, ר' יהושע אריה לייב רבינוביץ אב"ד יאנוב, ובעהמ"ח מצפה אריה [ככל הידוע, לא הובא הספר לדפוס]. בניו הם: 1. ר' בנימין אהרן רבינוביץ, שהביא לדפוס מספרי זקנו. 2. ר' משה חיים רבינוביץ ממלא מקום אביו ברבנות העיר יאנאווע. 3. ר' יוסף רבינוביץ. ב. בנו, ר' יוסף צבי רבינוביץ, בהקדמה להגדה של פסח מאת ר' שמואל אביגדור, נכתב על בנו זה, שהיה למדן וירא אלוקים ובעל יסורים. ג. בתו אשת ר' מרדכי לייב סולובייציק ד"צ (דיין צדק) בקרלין. ד. בתו אשת ר' נח אליהו הכהן שפירא ממינסק.
ידוע לנו כי לשמואל אביגדור, היה אח בשם ר' ניסן יחיאל, שהוזכר לברכה על ידי אחיו, בראש ספריו.

דבר ברור הוא, כי ר' שמואל אביגדור, לא היה רק תלמידו של ר' בנימין דיסקין כי אם גם גיסו.
בספרו תנא תוספאה על התוספאה, [סדר נשים] שהדפיס ר' שמואל אביגדור בוילנא בשנת תקצ"ז, נדפסה הסכמתו של ר' בנימין בהרב מוהרי"ל, מיום ב' ניסן אהל ישרים יפריח לפ"ק (תקצ"ו) פ"ק הוראדנא, וכך הוא כותב שם בתוך דבריו: 'שמועה טובה שמעתי ותדשן עצמ, כי העיר ה' את רוח איש ידידי גיסי וחביבי, ויהב חכמתא לחכימין, ה"ה הרב המאור הג' המפורסם החריף ובקי מוהר"ר שמואל אביגדור נ"י'. כמו כן, ישנם מכתבים נוספים מר' בנימין בכתב ידו, מאלול תקצ"ח, והוא מכנה את ר' שמואל אביגדור 'ידידי גיסי תלמידי' [נדפס בספר אהלים', ליקוטים על ב"ק מאת הריל"ד ואביו, ירושלים תשס"א]. גם המהרי"ל דיסקין במכתביו קורא לר' שמואל אביגדור דודי, וכן אחיו של הריל"ד, ר' אברהם שמואל דיסקין, בספרו לבני בנימין, גם קורא לר' שמואל אביגדור דודי.

על מנת לדון כיצד היו גיסים, יש להתמקד גם מעט בתולדות חייו של ר' בנימין דיסקין.
ר' בנימין דיסקין נולד אף הוא בעיר סלונים, אביו ר' לייב המכונה ר' לייבצ'יק חסיד, היה מתלמידיו של הגאון מוילנא, והיו מכנים אותו רבי ליבל'ה רשי'ס, מכיוון שהיה מצאצאי רש"י.
ר' לייב חסיד עלה לארץ ישראל בשנת תקס"ט, לאחר ששידך את בנו בנימין, [בן אחת עשרה שנים]. הוא עלה לארץ עם אשתו ובתם הילדה הקטנה רבקה [שנישאה לאחר מכן לר' אריה לייב בן ר' גבריאל שטוקליישקבר, אבי משפחת רלב"ג]. ר' לייב ואשתו נפטרו כמה שנים לאחר מכן, בשנת תקע"ג, בעיר צפת, במגיפה.
הזכרנו, שר' לייב עלה לארץ, לאחר שהשיא את בנו הצעיר, בנימין. בנימין דיסקין נולד בשנת תקנ"ח, בשנה שנפטר הגאון מוילנא. עוד בטרם היותו בן עשרים שנה, בשנת תקע"ז, כבר כיהן כאב"ד וכר"מ בעיר הורודנא, ובהמשך כיהן בערים וולקוביסק ולומזא, שם נפטר כ"ה אדר בשנת תר"ד. ובנו אוהל גדול על קברו וקברות הסמוכים לו. מתלמידיו נמנו גדולי הדור הבא, ובהם, ר' יצחק אלחנן ספקטור אב"ד קובנא, ר' שמואל אביגדור בעל התנא תוספאה הנזכר כאן, ר' ברוך מרדכי ליפשיץ אב"ד וואלקוביסק ונובהרדוק, ר' שבתי מפיעסק ועוד.

ידועים לנו אם כן שמות אביהם של ר' בנימין ושל ר' שמואל אביגדור, ועתה נצטרך לחפש אחר שמות חותניהם של הנ"ל, לראות מה כתבו אודותיהם, לדעת כיצד היו ר' בנימין ור' שמואל אביגדור גיסים.

חותנו של ר' שמואל אביגדור
המקור הראשון אודות חותנו של ר' שמואל אביגדור מקרלין, הוא בספר נחלת אבות לר' לוי אובצינסקי, [נדפס וילנא תרנ"ד], שם כותב שר' שמואל אביגדור היה חתן ר' הירשלי ברוידא מסלנט.
ר' צבי הירש ברוידא היה אב"ד סלנט ואחד מרבותיו של ר' ישראל סלנטר, ר' עקיבא איגר היה מכנהו הרבי הגדול ר' הירש. היה נקרא ר' הירשלי תוספות, כי עיקר עיונו בדברי התוספות, ומשם פסק. אביו של ר' צבי הירש היה ר' אהרן ברוידא אב"ד קאלוואריה.
אמנם, ברשימותיו של ר' חייקל לונסקי אודות ר' הירש, שפירסם בסדרת מאמריו בעיתון הוילנאי 'דאס ווארט', מזכיר את צאצאיו של ר' הירש והם: בנו ר' איצלה, וארבעת חתניו, ר' משה צייטלין אב"ד ראסיין, ר' לייב אב"ד קאלווריא, ר' דב בער ליפשיץ, ור' דוד שלמה מייזל מוילנא. ר' שמואל אביגדור לא נזכר שם. גם לא ברשימותיו של ד"ר ניל רוזנשטיין בספרו 'לא נותקה השלשלת'. מקור נוסף בו מופיע ר' שמואל אביגדור כחתנו של ר' הירשלי ברוידא, הוא בספר 'משפחת ברודא' [נדפס ורשא תרח"צ], מאת ר' עזריאל מאיר ברודא, ובערכו של ר' הירשלי ברוידא מסלנט, הוא מזכיר את ר' שמואל אביגדור כחתנו.
והעירני ידידי ר' י.ו. כי אם חותנו של ר' שמואל אביגדור, היה אכן ר' הירשלי ברוידא אב"ד סלנט, מן הסתם היה לזה איזכור בספריו של בעל התוספאה, וזו הערה נכונה אך אינה מוכרחת.

חותנו של ר' בנימין דיסקין
עד לאחרונה היה מידע זה לוטה בערפל, מקובל היה רק, כי הוא נישא עוד בטרם עלה אביו לארץ, בשנת תקס"ט.
דוד רוטלוי, בעבודת מ.א. על הרב יהושע לייב דיסקין, כותב כי אשתו של ר' בנימין היתה הילדה רבקה, ובלי משים נתבלבל עם אחותו של ר' בנימין, אשתו של ר' אריה לייב הנ"ל.
לאחרונה פורסם במספר מקורות ['לתולדות משפחת רלב"ג', חוברת משפחתית מאת הרבנית ויסבקר, ולא ראיתי את החוברת, ולפי מה ששמעתי, לא מוזכר שם השם שרה. 'גאולה בדרך הטבע' אריה מורגנשטרן, ירושלים תשנ"ז. 'מסע שורשים, תשעה דורות בארץ ישראל, צאצאי גבריאל שטטיקלובר ויהודה ליב דיסקין', מאירה אליעז רמת גן, 2003.], כי אשתו של ר' בנימין דיסקין, היתה מרת שרה, בת ר' גבריאל שטטיקלובר הנ"ל. דהיינו, ר' לייב חסיד ור' גבריאל, שנהיו מחותנים כעבור כעשר שנים בירושלים, היו מחותנים כבר פעם אחת, עוד בטרם עלו לארץ ישראל.
וזה אינו נראה, מפני כמה וכמה סיבות, ואמנה חלקן להלן. א. כפי שהזכרנו לעיל, בתו של ר' בנימין דיסקין היתה מרת שרה דבורה, ואיך תיקרא בשם אמה. ב. במכתבי המהרי"ל דיסקין ששלח לארץ ישראל [לבן דודו ר' אליעזר דן רלב"ג] עוד בהיותו בחו"ל, מעולם לא הזכיר ולו ברמז את ר' גבריאל, שהיה בירושלים, ואם כאמור הוא היה זקנם המשותף, סביר להניח שהיה דורש בשלומו. ג. הסיפור על ר' לייב, הוא, כי לפני שעלה לארץ שידך את בנו הצעיר בן אחת עשרה שנים, והשאירו סמוך על שלחן חותנו ועלה לו לארץ ישראל, ואילו היה חתנו של ר' גבריאל, הלא גם הוא עלה עם ר' לייב בשנת תקס"ט, [גם אם לא עלו יחד, ודאי שעלו באותה שנה], ועם מי השאירו את הילדים הרכים שנישאו? ד. העולה על כולנה, בספר 'עמוד אש' שכתב ר' יוסף שיינברגר לתולדותיו של המהרי"ל דיסקין, כתב שאמו של המהרי"ל דיסקין נפטרה בשנת תרכ"ה קודם הפסח. בדיקה ברישומי הרשויות בעיר לומזא מעלה כי בשנת תרכ"ה נפטרה רק אשה אחת בשם דיסקין, ושמה חיה. בדיקה יסודית יותר ברישומים אודות משפחת דיסקין, מראה, כי בשנת תר"א, התחתן בעיר ויישיי ר' זרח דיסקין, בנו של ר' בנימין, ושם רשמו את שם אמו, וראה זה פלא שמה הוא 'חייקה מובשובנה', דהיינו חיה בת משה. יש כאן הצלבה של שתי רשימות שונות, שבהם עולה ברור כי אשתו של ר' בנימין שמה היה חיה, ושם אביה משה.
פולמוס בנושא זה, התחולל בשבועיים האחרונים, בבלוג של אלי אשד.

נשאר לנו עדיין לברר כיצד היו ר' בנימין ור' שמואל אביגדור גיסים.
מעניין לשים לב, שגם לר' בנימין דיסקין, היה בן בשם יהושע לייב, וגם לר' שמואל אביגדור היה בן בשם יהושע לייב כנ"ל. אמנם, זה היה שמו יהושע יהודה לייב דיסקין, וזה שמו יהושע אריה לייב רבינוביץ. ואולי שניהם נקראו על אותו סבא, וידעו רק ששמו יהושע לייב, ולא ידעו את שמו האמצעי.
השאלה מאיפה מגיע השם. אביו של ר' בנימין שהזכרנוהו לעיל בארוכה, מפורסם בשמו ר' לייב חסיד, אמנם, כשבנו מזכירו הוא קורא לו מהרי"ל. אך לא פורשה לנו כוונתו, אם הפירוש הוא יהודה לייב או יהושע לייב. והיה, אם אכן, אביו של ר' בנימין דיסקין, נקרא יהושע לייב, אזי ברור יהיה לנו, כי ר' שמואל אביגדור נשא לאשה את בתו של ר' לייב, אחותו של ר' בנימין.
אך העיר לי ובצדק, ר' אליעזר דן רלב"ג מלייקווד, כי זה אינו מסתדר עם השנים, מפני שר' שמואל אביגדור נולד בשנת תקס"ו, ור' לייב עלה לארץ ישראל שלש שנים לאחר מכן, ולא שמענו שהיתה עמו עוד בת, כי ידוע שרבקה כשנתיתמה היתה גלמודה, וכן לא שמענו ולא מסתבר שהשאיר בסלונים תינוקת בת שנתיים או שלש.

והנראה מסתבר מכל הנ"ל, כי ר' שמואל אביגדור נשא לאשה, את אחותה של מרת חיה, והן שתיהן היו בנות של משה, שאודותיו לא ידוע לנו מאומה [אולי הוא היה רב קודם לכן באחורי הנהר בגרודנא, שכיהנו שם ברבנות גם ר' בנימין דיסקין וגם ר' שמואל אביגדור, בזה אחר זה, ולאחר מכן כיהן שם, ר' זרח בנו של ר' בנימין]. יתכן, אמנם, כי ר' שמואל אביגדור בזיווג שני היה חתנו של ר' הירשלי ברוידא.
סביר להניח שעדיין לא תם, ואשמח לקבל תגובות.

10 תגובות:

 1. כתבת בטעות בקטע השניה לקראת הסוף "ר' שמואל אביגדור נולד בשנת תרס"ו" וכנראה כוונתך היה לכתוב "בשנת תקס"ו"

  השבמחק
 2. תודה על תיקון הטעות. תיקנתי בפנים.

  השבמחק
 3. יש לצין גם שהג"ר יצחק אריאלי בספרו עינים למשפט כותב את ייחוס רעייתו עד ר' שמואל אביגדור בעל ה"תנא תוספאה", ולא מזכיר את ר' הירשל'ה תוספות.

  השבמחק
 4. נכד ר' בנימין דיסקין מהוראדנא
  http://kevarim.com/rabbi-aryeh-leib-silver/comment-page-1/#comment-8068
  אז מה ידוע לכם אודותיו?

  השבמחק
 5. כתבתי כבר לפני מספר שבועות כי הגיע אלינו חומר על פיו לבנימין היו עוד מספר אחים מלבד אחותו רבקה..
  יתכן ובנימין ורבקה היו הילדים הצעירים אך לא היחידים.
  מחלק מבני משפחת דיסקין המורחבת הסתעפה מש' כספי (להזכירך את סילבר בארצות הבריתהמייחס עצמו לבנימין מהורודנא).מידע אודות אחים נוספים מחזר את החומר המשפחתי הקושר את המהרי"ל לשרה.

  השבמחק
 6. אשמח לדעת פרטים אודות האחים הנוספים של רבי בנימין ורבקה.

  השבמחק
 7. לתנא תוספא הייתה עוד בת - מייטא שהייתה נשואה ליצחק אייזיק אייזנברג ונפטרה ב 1903 ביום א דסוכות באוטווצק

  השבמחק
 8. הספר מצפה אריה של הגאון ר יהושע אריה לייב נדפס על תוספתא קרבנות שגם המנחת ביכורים על קרבנות הוא ממנו

  השבמחק
 9. יש אפשרות אחרת והיא שר' בנימין דיסקין נשא בזיוו"ש את אחותו של ר' שמואל אביגדור.

  השבמחק