יום שלישי, 8 בינואר 2013

רבי יצחק מקראקא בעל שיח יצחקמחר ימלאו מאתיים שנה לפטירתו של הגאון רבי יצחק בעהמ"ח שיח יצחק. רבי יצחק היה תלמידו של הגאון הקדוש רבי שמואל שמעלקא הורוביץ מניקעלשבורג, ולימים כיהן כדיין בעיר קראקא.
לא הרבה ידוע על משפחתו של רבי יצחק, אבל את המעט שידוע עליו, מתוך ספרו, נביא כאן במאמר זה.
מתוך ההסכמות עולה, כי שם אביו של רבי יצחק, היה ר' יוסף ובשנות הדפסת הספר התק"מ לערך, ר' יוסף כבר לא היה בן החיים, מגוריו של ר' יוסף, היו בעיר רישא, שם גם נולד בנו ר' יצחק.
ותחילה נצטט את שער הספר, אשר נדפס בפיורדא תקמא.

ספר שיח יצחק שחיבר הרבני המופלג מוהר"ר יצחק מק"ק קראקא חידושי הלכה ותוספת על כמה מסכת מעט איכות ורב הכמות[!!] מבאר חומרות הרבה בפשטי גמרא ורש"י ותוספות כאשר עידיו בחתומין זכין לו, ובראשם הרב הגאון החסיד הקדוש המקובל אלוקי מופת הדור מוהר"ר שמואל שמעלקי הלוי זצ"ל ה"ה שהיה אב"ד בק"ק ניקלשפורג והמדינה, טונא מסהיד סהיד על חיבור זה וגם חלק שני דברי מוסר מעט על סדר פרשיות ולתקיעת שופר והספד על מיתת צדיקים, אמרי נועם ומתוקים אשר לכל נפש הם שוים, כאשר עיניכם תחזינה מישרים, ואשר הדור שהגדולים נשמעין לקטנים, ובזכות זה יזכו לראות בנחמות ציון ולירושלים במהירה בימינו אמן.

כאמור, בצעירותו, היה תלמיד של הרה"ק רבי שמעלקא מניקלשבורג, ולכן זכה להסכמה מרבו, שנה אחת לפני פטירתו, וכך כותב ר' שמעלקא:

"ויהי כי זקן יצחק זה קנה חכמה ובינה... ומעודו יתבא ביני עמודא וגירסא גרס באורייתא תדירא, ויצק מים על ידי, אשר לו עלה עליו עול תרוה מנעוריו, וכל מגמותיו לתורה ולתעודה, ה"ה כבוד הרבני המופלג בהפלגות חכמים מוהר"ר יצחק מק"ק קראקא וסוף דבר חית בתוך הספר  - ה"ה ספר שיח יצחק וזכרון יצחק - שפומי' ממלל רברבין, נוצר תאנה יאכל פריו פרי הילול במים אדירים צולל מצולות ים התלמוד, וחשקה נפשו להוציא לאור תעלומו... הכ"ד המדבר לכבוד התורה להגדילה ולראי' בע"ה יום ג' ח' אייר תקל"ז לפ"ק פה ניקלשפורג יע"א הקטן שמואל שמעלקי הלוי איש הורוויץ".
 הסכמתו של ר' שמעלקא, נחשבה גם בעיני הרבנים המסכימים האחרים, והזכירוה לשבח, כך רבי יצחק הלוי אב"ד קראקא, כך רבי יצחק אב"ד העלישוי, וכך גם רבי יהודה לייב מקוניץ אב"ד מיקלאש [במדינת הגר - הונגריה].
גם בנו של רבי שמואל שמעלקא מניקלשבורג, הוא רבי צבי יהושע הורוביץ אב"ד יעמניץ נתן הסכמה למחבר, וכך הוא כותב,

הגם כי הקדמו חז"ל במקום גדולים אל תעמוד, כי יגורתי מן הא"ב בחכמה אבי אבי רכב ישראל הגאון החסיד זצ"לה"ה שהי' אב"ד דק"ק ניקלשבורג והמדינה ומאן מעייל קולחא אפס לרוב חיבת הקודש זכרתי את בריתי איקם את יצחק ה"ה התורני הרבני המופלא בתורה וביראת השם כל יום מהור"ר יצחק נר"ו מק"ק קראקא צנא מלא ספרא וסיפא, דורש על כל קוץ תילין, ועל שפתיו יוסף לקח דמתיקא כדובשא...
בהמשך דבריו הוא מזכיר את ההסכמות שיש לרבי יצחק,"משאר הרבנים המאורות הגדולים והעולה על גביהם אאמ"ו הגאון וחסיד וקדוש זצ"ל ה"ה דברי הרב אין צריכין חיזוק... ולראיה באתי על החתום יום ד' ט' ניסן ברית יצחק אשמר לפ"ק [תקמא] פה יעמניץ, הק' צבי יהושע בהגאון הגדול מהור"ר שמואל שמעלקי הלוי איש הורויץ זצלה"ה".

בתוך הספר הביא רבי יצחק מעט מדברי תורתו של רבו הרה"ק מניקלשבורג. אודות ענין תפלה כותב, "ושמעתי משם אמ"ו הגאון החסיד הקדוש מהר"ש ז"ל דתחילת התפילה עיקר יהי' לעני כי יעטף ר"ל עני ורוכב על חמור כי יעטף לשון איחור כד"א העטופים ללבן דהיינו על משיח צדקנו שמאחר..." ובמקום אחר בספר כותב, "ואמר אדמו"ר הר' הגאון החסיד הקדוש מהר"ש ז"ל ה"ה מעלה עשן כל שהו נחזי איך בנר שכבה ומעשן עוד והעשן מגיע לאור נאחז הנר ע"י העשן כך הנשמה כ"ז שיש עוד בו רושם יש עוד תקנה כנ"ל".

מן הקדמתו של רבי יצחק, שנדפסה בראש הספר, אנו יכולים ללמוד מעט על משפחתו, ומעט על קורות חייו.

והגם שגר אנכי, כי דירתי היא לע"ע בק"ק קראקא אבל ילידתי היתה בק"ק רישא, ובילדותי נסעו מזה ומשפחתי מפוזרת, רק הן יודעי אשר היום עודני חיים ת"ל, צ"י[?] בק"ק אולינוב, מה טוב ונעים שבת אחים יחדיו ה"ה אחד המיוחד הרב המאור הגדול הדרשן המפורסם, כבוד שמו נודע מוהר"ר יהודא נ"י שהיה אב"ד בק"ק הנ"ל, ואתו ה"ה הרבני המופלג בתורה ובפרישות המפורסם מוהר"ר אברהם, בניו של דודי אחי אבי ז"ל הישיש וזקן גדול היה אשר היה תורתו אומנותו מנעוריו עד עת פטירתו מוהר"ר משה זצל ה"ה מק"ק הנ"ל. ועוד אשר יודע בק"ק פיעטרקוב, ש"ב הר' הרבני המופלא הראש והנגיד מוהר"ר יצחק בר המנוח התורני מוהר"ר יודא ליב זצ"ל, וגם שם בק"ק הנ"ל בניו של מהר"א הנ"ל. ומיתר משפחה מפוזרת איני יודע, ואני גר בארץ אחרת. ויצא יצחק לשוח השדה ואמרתי לשוטט הדברי בעולם אולי ימצא אחד בעיר ושנים במשפחה אנוש כערכי, לאומרם דבר מה בשמי וגם אולי יגיע דברי למשפחתי שיהא תבוא לזכרון יצחק.... וג"כ דברים טובים מבני הרבני המפוליג[!] יודא ליב נר"ו.. אבל לא עלתה בידי כי זמן זמנים טובא אשר יגעתי בדרך ולא ישבתי ונחתי רק מעט, ומי יוכל לספר כל הרפתקאות דעדו עלי, ענה בדרך כחי קצר ימי, כדאי' בזוהר ואברהם זקן בא בימים כי אדם מועט לעולם, מי שירצה להיות קצת אדם, אם הוא שפל בעני העולם בדור הזה, וחובתי הניאו להתגורר בו, להיות נע ונד בארץ נכריה, אשר אין עוזר וסומך, ואמרתי בלבי עד מתי יהי' מצטער ולא אברך על המוגמר, והש"י יהי' בעזרי למצוא אח"ז מנוחה כי טוב, ואשרי הדור שנשמעין קטנים, ומעט דברי מוסר הם בנינן ע"י דברי של"ה הקדוש ומעט נופך משלי ת"ל דברים נעימים אשר נאה לשומעים... דברי המחבר בלב נדכה ונשבר מדבר, הקטן יצחק בהמנוח הר"ר יוסף ז"ל מק"ק רישא ולע"ע דירתי בק"ק קראקא.
על פי האמור בספר מליצי אש, נפטר רבי יצחק ביום כ"ז טבת תקע"ג, לפני מאתיים שנה בדיוק.

אני ניסיתי מעט לחפש אודות משפחתו של רבי יצחק, ולא מצאתי, אף לא את רבי יהודה ב"ר משה, שכיהן לדבריו כאב"ד אולינוב.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה