יום שישי, 3 ביוני 2011

כתב יחוס מסוף תקופת הראשונים


נדיר למצוא מגילת יוחסין ישנה, מתקופה שלפני למעלה מחמש מאות שנים, אך פה ושם אפשר למצוא מציאות כאלו, בדרך כלל הם מקוטעות ולא שלמות, ואי אפשר לבנות מהם עץ משפחה מסודר, אבל לפעמים יש בהם פרטים רבים.

חברת "דובב שפתי ישנים" הדפיסה בהוסיאטין תרסב, 'קובץ דברים נחמדים', ובהם מעשה נורא נעתק ממהרי"ל כתב יד על קלף, מעשה נורא שקרה בימי מהרי"ל, אשר העתיק ר"ש שענבלום מלבוב ממהרי"ל כת"י על קלף שהיה לו, ואחר זה המעשה נמצא מכתבים וסליחות כתב המהרי"ל ז"ל. וכותרת כל החלק הזה של הספר, "ליקוטי מהרי"ל".

אחרי המעשה הנ"ל, הסליחות והמכתבים, באה בכתב היד [ומשם אל הדפוס] 'צוואת זקני (כנראה של המעתיק) הר' אלעזר בן הח"ר שמואל המכונה בונפט הלוי, אשר ציוה לבניו, ומפני שהנהגה טובה היא, אכתבנה בכאן כדי לנהוג כל אדם אחריה. ובסופה כותב המעתיק כך, "עד כאן צוואות זקני הח"ר אלעזר הלוי אשר היה מכונה דער גיט' ר' זלמן. וקבלה בידי שכל אשר שמם אלעזר וכינויים זלמן הם בני משפחתינו. והוא הלך לעולמו בראש השנה ביום ראשון ונקבר בשני בק"ק מגנצא. וזה הלשון ראיתי כתוב שם על מצבתו, פה טמון וספון אדם חסיד והגון, ומעשיו נאים ונעימים והגונים בדרכי חסידים וענוים, המקובלים בעיני השם .. הח"ר אלעזר בן החבר ר' שמואל הלוי".

"וזה התילדות משפחתו אשר העתקתי מכתיבת ידו: אלעזר בן הח"ר שמואל מכונה בופנט חזן ממגנצא, בן הר״ר יקר הזקן, בר שמואל ומאור עינים  [סגי נהור] היה, בר יצחק, בר אשר מקובלני אשר יסד אשר הניא שאומרים בליל פורים. ור׳ שמואל הנ"ל שהיה מאור עינים היה בן בתו של הרב ר' שמואל שיסד אלהיכם שכנו, בן רבינו יצחק סגן לויה זצ״ל:

העתקתי מכחב יד זקיני הרב רבי יקר שייחס עצמו ממנו עם הגדולים ההם זכותן וצדקתם יעמוד לנו לאחוז מעשיהם וצדקיהם בידינו ומהם לא נסור אא"ס [אמן אמן סלה].

ואני הכותב ספר זה אלעזר בר' יעקב זללה״ה המכונה זלמן משוטיגווערא בעבור שאני [נקרא] בהתיילדות שמו של שר הצוואה הכתוב לעיל. אוסיף עוד יחוסו כאשר העתקתי מכתב יד של מה״ר מנחם ציון אשר יחס את עצמו באותה המשפחה וז״ל, זקנתי אם אבא אדו' מרת ינטא בתו של מור' הר״ר יקר בר שמואל הלוי מקלונייא והיו לו ג' בנות ובן אחד האחת זקנתי הנ״ל ,והשניה הרבנית מרת פורא אשת הר״ר יצחק מדורא אשר יסד השערים מדורא. והשלישית מ' ורומוש אשת מו״ה ישעיה מווילא בנו של ר' משה הדרשן בן רבינו אלעזר הדרשן בן רבינו משה הדרשן שיסד "אקרא מודע לבינות שחוטות יפות" רבו של רש״י נר ישראל. והר' ישעיה הנ״ל היו לו ב' בנים הר' אלעזר מוורדא והשני הנ״ר ורי״דיל מגרמייזא ובת אחת שהיתה נשואה לרבי משה דרשן שתפס ישיבה בווירצבורק. ושם קדש הש"י שנת קט״ל  [נהרג על קידוש ה' בשנת ה' אלפים קלט, 1379], ובנו של זקיני הר' יקר הלוי הנזכר היה שמו בופנט חזן ממגנצא אביהם של הח״ר משה בער חזן משפ״ירא. והח״ר זלמן חזן ממגנצא איש חסיד עכ״ל.  נמצא שהוא אותו אלעזר בן הח״ר שמואל המכונה ביפנט הלוי בעל הצואה דלעיל".


לעת עתה לא חקרתי די אודות האישים הנזכרים, אך אני מאמין שאפשר לחקור ולברר יותר על הדמויות המופיעות במגילת יוחסין זו, ולהוסיף פרטים לעץ משפחה מסודר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה