יום שבת, 28 במאי 2011

עץ משפחה מתועד עד גירוש ספרד - משפחת אבן דנאן

בשבת, חל יום ההילולא, של רבי יצחק אבן דנאן, בעהמ"ח ליצחק ריח. 111 שנים מלאו להסתלקותו.

רבי יצחק אבן דנאן, מרבני העיר פאס, נולד טו באב תקצ"ד, שימש כמורה צדק בעיר פאס החל משנת תרל"ט, נתפרסם כפוסק בעל שיעור קומה, וסברא ישרה. רבי יוסף בן נאים בספרו מלכי רבנן, כותב עליו, "היה משים לילות כימים בלימודו, כל ימיו לא מש מתוך האהל והיה קנאי לבלי חת משום אדם, ואני הכותב למדתי אצלו באיזה ימים ולילות אחדים, לא ישוער ולא יספר יראתו הטהורה זיע"א". רבי יצחק ביקר פעם אחת בארץ ישראל, בשנת תרל"ה, יחד עם בן אחיו רבי שלמה אבן דנאן שלימים שימש כרב הראשי בפאס ורבה הכולל של יהדות מרוקו. יחד עשו בארץ ישראל שלושים ושלשה ימים, ביקרו בעריה, ופגשו את גדוליה, וחזרו למרוקו. רבי יצחק אבן דנאן נפטר בפאס, ביום כ"ד אייר תר"ס. בנו כותב עליו, "אמנם בעוה"ר לא ארכו לי הימים עם עט"ר מו"ר א"א זל"ה, אבל יראת ה' הטהורה שתל בי ומדותיו הטהורות נצטיירו בי, כי היה בורח מן המעלות וגדולות כבורח מן האש, רק הכל עשה לשם שמים, שייף עייל שייף נפיק ולא מחזיק טיבותא לנפשיה".


רבי יצחק השאיר אחריו כתבים רבים בהלכה ובדרוש, ובפיוט. ספרו בהלכה נדפס על ידי בניו, שנתיים לאחר פטירתו, בליוורנו תרסב, ויקרא שמו 'ליצחק ריח'. בשער הספר תיארוהו בניו: א"א מו"ר עטרת ראשנו ותפארתנו, דיין אמת שופט בצדק, מעלת הרב המופלא ... כמוהר"ר יצחק אבן דנאן זצללה"ה בכמוהר"ר שמואל זלה"ה חוטר מגזע הנשר הגדול הגאון המפורסם מרנא ורבנא הרמבם זיע"א, ומסטרא דנוקבא נצר משורש נין ונכד דור חמישי לאותו צדיק .... המקובל האלוקי .... כמוהר"ר אליהו הצרפתי זיע"א, שהוא דור ט"ו לרבינו תם בן בתו של רש"י זלה"ה.

ואומנם, כתב כבר החכם מאיר בניהו בספרו 'דברי הימים של פאס', "אין קשה בחקר שושלות הרבנים, כשושלת ן' דנאן שהשתוות השמות אצלם היא במידה גדושה. כל דור חוזרים השמות, ואף אם תדע את הזמנים, לא יעלה בידיך לברר במי המדובר, שהרי שמות האבות זהים ואף היו בזמן אחד". אך בכל אופן, כבר עמלו העומלים, ונתפרסם כבר אילן היחס העיקרי של משפחת אבן דנאן, ואף אם נשארו פה ושם אי אלו עלים שעדיין לא נודע מקום חיבורם, אל אילן המשפחה, הרי שעיקר יחוס המשפחה ידוע.

יחוס המשפחה נשתמר הודות למסורת של בני המשפחה, החל מימי גירוש ספרד, לכתוב בכתובה את כל שלשלת יחוסם עד לימות הגירוש. מנהג זה נתקבל בקרב המשפחות המיוחסות מקרב המגורשים, ולכן זכינו לדעת על שלשלות יחוסין של כמה משפחות ובראשן משפחת אבן דנאן. [היו עוד משפחות ממרוקו ששמרו על יחוסם ותיעדוהו, אך הנוהג להכניס בכתובה את כל היחוס, היה יחודי לצאצאי המגורשים].
ר' אבנר הצרפתי, מביא בספר "יחש פאס" [נדפס לאחרונה בתוך ספרו של דוד עובדיה פאס וחכמיה], כי ברצותו להכניס בחיבורו את מגילות היחוסין החשובות ביותר, שלח סופר מיוחד להעתיק מספר "זכירה" מיוחד (שהיה מונח בבית הדין), את יחס המשפחות הללו, ועל יסוד זה הוא מונה תשע בתי אב ראשיים, ואלו הן: א. משפחת אבן צור. ב. משפחת אבן דנאן. ג. משפחת סירירו ד. משפחת הצרפתי. ה. משפחת כהן אל כלאץ. ו. משפחת אבן מרא. ז. משפחת אבן עט. ח. משפחת אלבאז. ט. משפחת אלמושנינו. משפחות אלו, הרבו להתחתן ביניהן, משום שיוצאי ספרד הקפידו על טהרת יחוס משפחתם, לפחות בדורות הראשונים.


וזה סדרו של עץ המשפחה, כפי שעולה מרשימות היחוס.


 • רבי יצחק אבן דנאן 
 • בנו של רבי שמואל אבן דנאן החמישי נולד בשנת תק"ס התפרסם כקדוש ודרשן, נפטר בשנת תרל"ב.
 • בנו של רבי מנשה אבן דנאן השני, שימש כדיין בעיר פאס, ונסמך על ידי זקינו רבי אליהו הצרפתי.
 • בנו של רבי שמואל אבן דנאן הרביעי, חתנו של רבי אליהו צרפתי, נפטר תשרי תקנ"ח.
 • בנו של רבי מנשה אבן דנאן הראשון, תלמיד חכם גדול, נתפרסם כקדוש, נפטר בשנת תקכ"ז ונספד על ידי מחותנו בספר 'נער בוכה'.
 • בנו של רבי אברהם אבן דנאן, בשנת תס"ז, היה דיין, חתום על כמה תשובות בכמה שו"תים, כיהן גם כדרשן על מקום אביו.
 • בנו של רבי שאול אבן דנאן, היה דרשן ומוהל, ושימש גם כדיין בבית דינו של רבי יהודה עוזיאל, חתום על פסק דין משנת תמו, נפטר ז' אלול תמט.
 • בנו של רבי סעדיה אבן דנאן השלישי, היה דיין בפאס, וחתום על תקנות משנת תז ואילך, בשנת תטו נתמנה לאב בית הדין, האריך ימים מאד, ונפטר בחודש אב ת"מ. נשארו ממנו חיבורים בכת"י.
 • בנו של רבי שמואל אבן דנאן השלישי, גדול בתורה, בצעירותו למד בישיבתו של רבי שמואל חאגיז, היה סופר בית הדין וחתום על תקנות רבות בשנים שנג-שעד. היה גבאי ארץ ישראל, וגם גבאי הצדקה של הקהילה נפטר פורים שפב, ואמרו עליו שהיה גדול הדור האחרון בפאס. גם ממנו נשארו חיבורים בכתב יד.
 • בנו של רבי סעדיה אבן דנאן השני, חתום על תקנות בשנים שכח ושלה, נפטר לפני שמח.
 • בנו של רבי שמואל אבן דנאן השני, היה מקורב גדול למולאיי - מלך מרוקו, וניצל זאת לטובת אחיו היהודים, חתום על תקנות משנת שה, ו-שי, נפטר סמוך לזמן זה. ביח סיוון רפו, היה במשלחת מטעם קהילת המגורשים בענין מחלוקת הבשר.
 • בנו של רבי מימון אבן דנאן החמישי, שנהרג בעיר פאס לפני שנת רפו.
 • בנו של רבי שמואל אבן דנאן הראשון, ממגורשי קאסטיליא.
 • בנו של רבי מימון אבן דנאן.
 • בנו של רבי סעדיה אבן דנאן, המשורר המפורסם.
 • בנו של רבי מימון אבן דנאן.
 • בנו של רבי משה אבן דנאן.
 • בנו של רבי מימון אבן דנאן.
 • בנו של רבי משה הדיין, המפורסם בכינויו רמבם אלפאסי, ואירע שנדון למיתה ונמלט על ידי השבעות והזכרת שמות.
 • בנו של רבי מימון המכונה אבן דנאן.

אין ידיעה ברורה, האם באמת המשפחה מיוחסת לרמב"ם, מחבר היד החזקה, או שמא חל בלבול במרוצת הדורות, ולא הבחינו בין הרמב"ם מחבר היד החזקה, לבין הרמב"ם אלפאסי, שחי כמאתיים שנה אחריו.

*   *   *

ציטטנו לעיל, משער הספר ליצחק ריח, שרבי יצחק, היה גם נין ונכד לרבי אליהו הצרפתי, מי הוא רבי אליהו זה, החיד"א מזכירו בספרו שם הגדולים, באופן נדיר, שכן החיד"א כמעט ואינו מזכיר בספר זה, רבנים שחיו בימיו. רבי אליהו היה רב ומורה צדק בעיר פאס, בימיו של מרן החיד"א, וכך כותב עליו בספר שם הגדולים:"הרב המובהק מר קשישא מה' אליהו הצרפתי ה' יאריך ימיו ושנותיו, אב"ד ור"מ בעיר פיס יע"א, הוא נכדו של מה' וידאל בעל צוף דבש". רבי אליהו היה תלמידו של רבי יהודה בן עטר, חסיד וקדוש. חיבר פסקי דין רבים, שו"ת, חידושים על מסכתות, דרשות ועוד. בספרי רבים מבני דורו והבאים אחריו, מצטטים מפסקיו.
רבי אליהו נולד תעה, ונפטר כו אלול תקסה. רבי אליהו חתם על הסכמה לספר תהלה לדוד לרבי דוד אבן חסין, וכותב כך, נאם אליהו הצרפתי סיט"א בן לאותו צדק בנן של קדושים מר קשישא החכם השלם החסיד א"א כמה"ר יוסף זצוק"ל.

כאשר רבי אליהו רצה לעלות לארץ ישראל, כתבו לו אגרת רבי יעקב אבן צור, עם רבני תיטוויאן, וזה לשונם, "הרי כל בשר מספר בשבח יוחסין וקדושת אבותיו דהאי צורבא מרבנן .... לא תמלא אוזן משמוע מעלת ותהלת אבותיו הקדושים כי רבה היא מאד ... הראשון .... החכם השלם ... כמוהר"ר יוסף ז"ל אביו דהאי צורבא מרבנן, וכמהר"י הנזכר הוא בן להחכם השלם ... ... ראש גולה ואב ב"ד כמוהר"ר יצחק זלה"ה בן החכם השלם .. סבא דמשפטים החסיד העניו הרב המובהק כמה"ר וידאל, זלה"ה בן כבבוד החכם השלם כמהר"ר יצחק זלה"ה בן החכם השלם .... גוזר ים החכמה לגזרים אבי התעודה כמהר"ר וידאל הצרפתי".
רבי וידאל סבא דמשפטים, הנזכר, היה אב"ד פאס, וחיבר ספר צוף דבש, אמשטרדם תעח. חיבר גם פירוש דרך הקודש, על תורת כהנים, הוסיאטין תרסח.
אבי אביו רבי וידאל הצרפתי הראשון, היה ממגורשי ספרד, ושם אביו יצחק.


רבי יצחק השאיר אחריו שלשה בנים מרבני פאס.
 • החכם השלם רבי מימון אבן דנאן, גזבר נאמן, וגומל חסדים בגופו ובממונו וניהל עדת ישורון רבות בשנים.
 • רבי שמואל אבן דנאן, היה דרשן בחסד, ודרשותיו היו מלהיבות ומעוררות, נדפסו ממנו כמה ספרים, 'לשד השמן', 'דשנת בשמן', 'תדשן אדמה'. רבי שמואל נפטר כח אדר ב תשכ"ב.
 • רבי שמואל אבן דנאן בנו של רבי יצחק
 • רבי יעקב אבן דנאן מחבר ספר 'סימני השנה' על עיבור השנים.


10 תגובות:

 1. תגובה זו הוסרה על ידי מנהל המערכת.

  השבמחק
 2. ראה ספרו של הרב משה וציון אבן דנאן על שושלת סעדיה אבן דנאן הראשון .

  השבמחק
 3. תודה על המידע.
  האם רבי יהודה אבן דנאן (1880-1960, פס מרוקו) שייך לשושלת זו?
  ואיך ניתן לגלות מי הוא אביו וסבו?
  תודה

  השבמחק
 4. רבקה סבאתי ז"ל חסיבה דנן אמרה לי תמיד כי דנן ואבן דנן חד הם כלומר משפחה אחת כולם לכן לשאלתך אני מאמין כי רבי יהודה אבן דנן שייך לשושלת)אגב במקור לדברי אבי ז"ל דנן נקראו אבן דנן

  השבמחק
  תשובות
  1. אם את מדברת על האחות של האחים דנן אז חסיבה היא אחותם אני הנכד שלה 0546307174

   מחק
 5. אנכנו הנינים של אבן דנן אנכנו הנינים של יוסף וזוהרה

  השבמחק
 6. אני הנכד של האחות היחידה של האחים דנן חסיבה 0546307174

  השבמחק