יום שישי, 22 במאי 2015

האם היה הרב וואזנר מצאצאי רבי יהונתן אייבשיץ?הזכרנו את אמירתו של הרב וואזנר שהוא "ספק מיוחס" להחכם צבי. אבל הוא ודאי מיוחס להתרומת הדשן, לרי אייבשיץ, ולהפנים מאירות.
את היחוס לפנים מאירות, כבר הזכרנו, וכעת נותר לנו לבאר את יחוסו אל רבי יהונתן אייבשיץ.

הזכרנו במאמרים הקודמים, את אחד מזקניו של הרב וואזנר, שמן הסתם, הוא האיש שעל שמו נקרא הרב וואזנר, והוא רבי שמואל ווייס מהעיר מיאווע [Myjava] שבסלובקיה.
ר' שמואל ווייס זה, היה חותנו של רבי בנציון שיף, אבי אמו של הרב וואזנר.

לא ידועים לנו פרטים רבים אודות רבי שמואל ווייס זה, רק שהיה גר בעיר מיאווע, שם כיהן ברבנות גיסו, רבי מרדכי ברודא. עוד נודע לנו מעט אודות צאצאיו, נודעו לנו שתיים מבנותיו, האחת כאמור, היא אשת רבי בנציון שיף הנ"ל, והשניה מרת מלכה היתה אשת רבי יעקב עקיבא סופר בנו של הגאון בעל הכתב סופר, כפי שכבר הזכרנו בעבר, כשכתבנו את יחוס אחד מצאצאיו, הגאון הגדול רבי נתן גשטטנר זצ"ל.

מצבת רבי יהונתן אייבשיץ בהמבורג

כאמור, רבי שמואל ווייס היה חתנו של

 • רבי נתן נטע ברודא אב"ד שוסבורג, הוא נולד בשנת תקל"ט, תחילה כיהן כרבה הראשון של העיר נאדאש, ולאחר מכן חזר על עיר הולדתו שוסבורג לכהן בה כאב"ד משנת תקע"ה, עד לפטירתו, ביום י"ב תמוז תר"ט, הוא קבור בעיר ווינה, ותשובות אליו נדפסו בשו"ת חתם סופר, ושו"ת מהר"י אסאד. בנו האחר היה מהר"ם ברודא אב"ד מיאווא.
 • בן הגאון המקובל רבי מרדכי ברודא, דיין אמת ושופט צדק בק"ק שוסבורג, ובשם הגדולים כתב שהיה אב"ד שוסבורג, הוא היה ידידו הקרוב של החת"ס שהחשיבו עד למאד. נפטר ביום ז' אייר תקע"ה, ונספד על ידי החתם סופר בדרשותיו. מצבתו המפליאה קיימת עד היום בבית הקברות בעיר שוסבורג, ולאחרונה שופצה כראוי, על ידי ארגון אבותינו. וזה נוסח המצבה: יום ד' ז' אייר תקע"ה, איש יהודי ושמו, מרדכי ברודא, דרש טוב ודבר שלום: נפטר, באהבה רבה, בקדושה ובטהר', בקדרותא דצפרא, יום הנ"ל, ת נ צ ב ה
 • בן רבי מאיר ברודא אב"ד סעניץ.
 • ומעלה בקודש, מגזע רבי אברהם ברודא בעל האשל אברהם, וכן הובא במאמרו של ר' חיים גשטטנר בחוברת מיוחדת שהפיק המודיע להסתלקותו של הרב וואזנר, ביום כ"ח ניסן תשע"ה, עמ' מח. שכתב כך: "בחודש כסליו תשע"א זכינו לשמוע מרבינו זי"ע את הדברים הללו: ... אנו נכדים של רבי אברהם ברודא, רבי יהונתן אייבשיץ, ה'מגלה עמוקות', ה'חכם צבי', ה'תרומת הדשן', ה'פנים מאירות'." את היחוס אל הפנים מאירות כבר ביארנו במאמרים הקודמים, אודות החכם צבי כבר הבאנו במאמר הקודם, שנשתנה אצלו הגדר ל'ספק מיוחס'.

ועוד נשאר לנו לבאר את היחוס אל רבי יהונתן אייבשיץ,
בהקדמת ספר מאור החיים שהוציא לאור רבי נתן גשטטנר, בשנת תש"כ, כתב, כי רבי נתן נטע ברודא היה בן רבי מרדכי ברודא נכד הגאון רשכבה"ג רבי יהונתן אייבשיץ. אומנם, בחלוף השנים, הרחיב רבי נתן יותר, וכתב במפורש את סדר היחוס [בלהורות נתן על המועדים חלק ב, תשסד, ובלהורות נתן חלק יד, תשסו. ועוד קודם לכן, בשנת תשנ"ג בהערותיו שנדפסו בראש ספר 'אישים בתשובות החתם סופר', לרבי אלכסנדר זושא קינטליכר]. לדבריו, רבי מאיר ברודא אב"ד סעניץ, היה חתנו של רבי נתן נטע אייבשיץ בנו של רבי יהונתן אייבשיץ.

יום חמישי, 7 במאי 2015

משפחת שיף מצעהלים - וינה, היחוס לפנים מאירותעוסקים אנו ביחוסו של הרב וואזנר, וכעת נספר על יחוסו מצד אמו.
כאמור, אבי אמו של הרב וואזנר, היה רבי בן ציון שיף מוינה. תלמיד המהר"ם שיק, ותחילה נביא כאן סיפור מעניין אודותיו שנשתמר במכתב ששלח הגאון רבי יוסף פיש מרוזנברג בשנת תרל"ז אל המהר"ם שיק, ונשתמר המכתב המקורי בכתב ידו, אצל האספן הנודע רבי שאול הוטערר מאנטוורפן, ונדפס בשות מטה יוסף, במהדורה החדשה בני ברק תשסה, עמ' רכ, וכך הוא כותב בשלהי המכתב:
"אחרי אשר חתמתי שמי, ויקר אלי איש א' ירא וחרד לדבר ה' מאד ובר אוריין חשוב, ואמר: הנני שמח מאוד מאוד על כי מצאתיך כותב אגרת להגאב"ד דק"ק חוסט נ"י, זה שני ירחים [הייתי] בע"מ וויען ונקראתי מהקצין הרב ... מו"ה בנציון שיף נ"י לבוא אצלו בליל [שב"ק] לסעודת זכר, ונעניתי לו ראשי, והל[כתי ... ע]ם אחוזת מרעים, וכאשר ראינו סביב ל[החדר] ולא ראינו שום קינדבעט בריפף [שמירה ליולדת] ... [על מ]טתה של יולדת, כן תמהנו ושאלנו ... היתכן שמדקדק במצות כמוהו יניח ... כזה הנהוג בכל בתי ישראל ה ...נפלאות היא בענינו – והוא השיב ... [מ]יין רבי חוסטער רב האט גע[זאגט] ער האלט ניכטס דאפאן דארום ... ע"ז השבנו אם גם איש נ[אמן] ... מעם הוא, קשה להאמין על צ... שאל נא עתה את [הרב] נ"י בעצמו, אולי ייטיב עמנו לגלו[ת] ... [הטעם] בזה.
ועתה נמשיך ביחוסו, ותחילה נספר על יחוס אבותיו של רבי בנציון שיף, בתיקון טעות ממה שכתבנו בפעם הקודמת. וזה סדר היחוס, על פי כתבי רבי אברהם בנדיקט בספרו באר המועדים חלק ב', ועל פי ספר יחס משפחת שיף שנדפס בוינה תשי"א, ומקורות נוספים.
 • רבי בנציון שיף, [ברנדר שיף] נולד בשנת תר"ד בעיר צעהלים, לאביו רבי יעקב יצחק שיף, ולאמו מרת טשארנא. כאמור, בבחרותו למד בישיבתו של המהר"ם שיק בחוסט, ונחשב לאחד מחביבי תלמידיו, והיה מספר עובדות רבות שראה אצל רבו. נשא לאשה את בתו של ר' שמואל ווייס ממיאווע, כאמור, אחר נישואיו קבע ר' בנציון את מושבו בוינה, ואף שימש כנשיא ק"ק שיפשהול בעיר, נפטר ביום כ"ו טבת תרע"ח, והובא לקבורה בעיר צעהלים, מקום מגורי אבותיו.
 • אביו, רבי יצחק יעקב שיף, [איגנץ שיף] ממיסדי קהילת החרדים בוינה, ק"ק שיפשוהל, בה כיהן הגאון רבי זלמן שפיצר כאב"ד. נולד בשנת תקס"ב נשא לאה את מרת טשארנא בת חנה, היא נפטרה ביום י' אב תרכ"ד, אז נשא ר' י' יצחק אשה שניה בשם גיטל שלוס, היא האריכה ימים אחריו ונפטרה בשנת תרמ"ב. ר' יעקב יצחק חתום פרענומעראנטן מצעהלים על ספר עקידת יצחק, פרעשבורג תר"ט. נפטר ביום י"ד חשון תר"ל, והובא לקבורה בק"ק צעהלים. צאצאיו: היו לו 12 ילדים מאשתו הראשונה, ארבע בנות ושמונה בנים, ומהם ר' שמואל שיף זו' מרים קאהן, אבי ר' דוד שיף, אשר מצאצאיו יצאה משפחת שמידל ועוד. אחת מבנותיו של רבי יצחק יעקב, היתה דבורה אשת ר' יחיאל כץ קליין אשר מצאצאיו יצאה משפחת בנדיקט ועוד.
 • אביו רבי בנימין שיף, נולד בשנת תקמ"ב בעיר שליינינג, ועבר עם אביו לצעהלים. בהיותו כבן שמונה עשרה, נשא לאשה את מרת מרים. נפטר ט"ו טבת תר"ט בצעהלים. היו להם תשעה ילדים, ומהם: שלמה הירש שיף נפטר תרמא, גבריאל שיף נפטר תרנה, אברהם נפטר צעיר תקצט, ור' יצחק יעקב הנ"ל.

יום חמישי, 30 באפריל 2015

יחוסו של הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל


לפני כחודש, עת נפטר הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר, כתבנו בקצרה, את יחוס משפחתו. את אילן היוחסין מצד אביו ומצד אמו, ואולם, יש להרחיב ולספר, כיצד מגיע אילן היוחסין שלו, אל גדולי ישראל. כי הלא ידוע ומפורסם, וכן כתבו כותבי תולדותיו ומספידיו, שהרב וואזנר היה מצאצאי הפנים מאירות ומצאצאי רבי יהונתן אייבשיץ, ולא פירטו כיצד. ומן הסתם סמכו כל הכותבים על הבלוג תולדות ושורשים, שבו יסופר על יחוס משפחתו של הרב וואזנר, ומשכך, צריכים אנו לעסוק בנושא.

לכן ערכתי כאן, מאמר נוסף ליחוסו של רבי שמואל הלוי וואזנר, כולל גילויים מרתקים, כגון צילום ההזמנה לנישואיו של הגר"ש וואזנר, ופרטים מרתקים על בית אבותיו.
תחילה אצרף כאן צילום של ההזמנה לנישואיו של הרב וואזנר, שהיו ביום ל' ניסן תרצ"ז. הזמנה זו פורסמה בפורום שורשים משפחתיים בתפוז לפני למעלה מעשר שנים.


הזכרנו את יחוסו מצד אביו, ונזכירו שוב בקצרה עם הוספת אי אלו פרטים,
 • אביו רבי יוסף צבי הלוי וואזנר, נולד ביום י"ג ניסן תרמ"א, זוגתו מרת רחל לבית שיף, הוא נפטר [נהרג על ידי הנאצים שהשתלטו על אוסטריה] ביום כ"ב אלול תרצ"ח ומנוחותו בבית החיים בוינה, זוגתו האריכה ימים אחריו, ונפטרה ביום כ"ו אלול תשכ"ח בארצות הברית והובאה לקבורה כאן בבני ברק.
  רישום אודות לידתו של ר' יוסף צבי וואזנר, בכתב יד אביו ר' בנימין זאב
 • אביו הגביר רבי בנימין זאב הלוי וואזנר, נולד בשנת תרט"ו, זוגתו מרת צארטל לבית הרצוג, נפטר כ"ו תשרי תרצ"ד, וזוגתו צארטל נפטרה ביום ז' אדר תרפ"ט, ומנוחתם זה לצד זה בסערדהאלי.
 • אביו הגביר רבי מאיר  הלוי וואזנר ראש הקהל דק"ק סערדעהאל, זוגתו מרת פייגלא [לבית פליישמן], נפטר בצעירותו עשרה בטבת תרל"ד, והיא נפטרה ו' חשוון תרע"ו.

יום שני, 20 באפריל 2015

רבי אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

ברוך דיין האמת, היום נפטר הגאון רבי אהרן ליכטנשטיין ראש ישיבת הר עציון שבאלון שבות. לפני כחמש שנים, נפטר רעו לראשות הישיבה, רבי יהודה עמיטל.
הרב ליכטנשטיין, נולד בצרפת בשנת תרצ"ג, במלחמת העולם השניה ברחה משפחתו לארה"ב, וכאן הכיר את רבותיו, והגדול שבהם, שלימים היה חותנו רבי יוסף דוב סולובייצ'יק מ'ישיבה יוניברסיטי'.
בשנת תש"ל עלה לארץ ישראל, לכהן כראש ישיבה באלון שבות, ומני אז, שם היה מושבו. תורתו נדפסה בספרים רבים.

על בית אבותיו, לא ידוע לי הרבה, ואכתוב את המעט הידוע לי:
אביו, ר' יחיאל ליכטנשטיין, וזוגתו מרת בלומה לבית שוורץ. גרו בצרפת, ובימי מלחמת העולם השניה ברחו לאמריקה.
אביו, ר' שמואל ליכטנשטיין, וזוגתו מרת אסתר.

בלומה הנ"ל,
אביה ר' אברהם שוורץ, וזוגתו מרת רייזל.


יחוס משפחת חותנו
בהזדמנות זו, נרחיב על משפחת חותנו הגאון רבי יוסף דוב סולובייצ'יק מאמריקה, והאמת כי על משפחת סולובייצ'יק כבר כתבנו כמה פעמים בעבר, ובמיוחד כאשר נפטר נכדו הקדוש רבי משה טברסקי הי"ד. אך עדיין נשאר לנו עוד לכתוב מעט על משפחת חותנו של הגרי"ד.

כאמור, חותנו של הגרי"ד, היה
 • רבי מאיר אליהו לאוויט, זוגתו מרת גרוניה לבית סילבר, נולדה בשנת תרל"ב, נפטרה בשנת תשכ"א. צאצאיהם: טוניה סולובייצ'יק הנ"ל. מרת רחל ליסמן נפטרה בשנת תשס"ה. ר' ברוך לויט נפטר בשנת תש"מ. ר' אריה לייב לויט נפטר בשנת תשכ"א.
מרת גרוניה הנ"ל, היתה בתו של,
 • רבי צדוק אברהם סילבר, זוגתו מרת שרה בלומה לבית גרודננסקי.
 • אביו רבי אריה לייב סילבר, זוגתו מרת בילא.
מרת שרה בלומה הנ"ל, היתה בתו של,
 • רבי עזריאל גרודננסקי חיימוביץ, הוא נפטר צעיר שנה אחר חתונתו, והוא אך בן שמונה עשרה שנים. זוגתו מרת גרונא, נישאה בשנית לאחר פטירתו, לגאון רבי אלכסנדר משה לפידות בזיווגו השני, אך נפטרה אף היא צעירה בת שלושים ושש שנים.