יום רביעי, 22 ביוני 2016

גילויים חדשים במשפחתו של רבי שמואל סלנט


לפני כשבע שנים, כתבתי כאן בבלוג, מאמר על משפחתו של רבי שמואל סלנט, לרגל מלאות מאה שנה לפטירתו. הרחבתי בכל הידוע לי על משפחתו של רבי שמואל.

יחוסו מעלה בקודש, כמעט ולא יודע. ידוע מעט על אביו, שכיהן ברבנות בכמה מקומות בליטא, אך אין פרטים אודותיו. ידוע גם שאמו האלמנה עלתה בערוב ימיה לירושלים וקבורה בהר הזיתים.

פירטתי את הידוע על ארבע נשותיו של רבי שמואל, ועל ארבעת ילדיו.

בחודשים האחרונים, צצו כמה חידושים בקשר למשפחה, שלא הייתי מודע אליהם בעת עריכת המאמר.על אביו של רבי שמואל, כתבתי שכיהן ברבנות בוולקוניק, ובטרוקי, אך לא ידעתי עוד מלבד זה. כי לא מצאתי ידיעה בדברים אלו בשום מקום.

והנה, לאחרונה, הוציאו למכירה פומבית בבית המכירות קדם, פריטים מארכיונו של רבי שמואל סלנט, כפי הנראה מירושתו של רבי ניסן טיקוצ'ינסקי זכרונו לברכה. [מכירה מספר 49, פריט מספר 325].

חלק מפריטים אלו, הם חידושי תורה ורשימות בכתב ידו של רבי צבי אביו של רבי שמואל סלנט, והנה על אחד מן הרשימות הללו, חתם רבי צבי בשמו: "אני הכותב זעירא דמן חבריא, הק' צבי הירש בלאאמ"ו כמו"ה חיים פייביש זצ"ל הכ"מ, החו"פ ק"ק קריניק".


הרי נוסף לנו שם אביו של רבי צבי שלא ידענוהו עד כה. עוד עולה מתוך אותם קונטרסים, כי רבי צבי הירש מוצאו היה מהעיר קריניק, והיה תלמידו של הגאון רבי יעקב חריף בן רבי לפידות, מבני העיר קריניק. עוד הובא שם פסק דין משנת תק"ס מהעיר קריניק, בחתימת ידי דייני העיר האב"ד רבי אריה לייב ב"ר ברוך בנדט בעהמ"ח שאגת אריה על מסכת מכות [אין זה השאגת אריה המפורסם], והדיין הנוסף רבי אשר במו"ה אביגדור הכהן, שלימים כיהן גם הוא כאב"ד קריניק, אביו של רבי יוסף הכהן אב"ד זאבלאדווא
וזקינו של רבי צדוק הכהן מלובלין.ענין נוסף שנתברר לי לאחרונה.

הזכרנו באותו מאמר את רבקה בתו של רבי שמואל סלנט, וכתבנו שהיתה אשתו השניה של רבי חיים הרשברג. ראה שם בהרחבה אודות ר' חיים הרשברג, שכאמור היתה לו גם אשה קודמת, [והיתה לו עוד אשה אחריהן. ולאחרונה נתברר לי, שהיתה לו עוד אשה רביעית, אף היא שמה רבקה, וממנה גם נולדה לו בת אחת. מעניין לציין, אף הוא כחמיו רבי שמואל סלנט, היה נשוי ארבע נשים. מפני שתקנה היתה בירושלים, שרווק לא ידור בה בלא אשה יותר מחצי שנה].

לא היה ידוע לי אודות רבקה, אם גם היא היתה נשואה קודם לכן לאיש אחר, או שמתחילה נישאה לאלמן - רבי חיים הרשברג.

והנה, נתגלה לפתע מכתב מרבי שמואל סלנט, אודות בתו זו. המכתב משנת תרנ"ד, מתוך הארכיון הבלתי נדלה של הפקידים ואמרכלים, הנמצא בספריית הרוזנטליאה באמסטרדם, כתוב בכתב ידו של סופר, ובחתימת ידי רבי שמואל סלנט, [כפי רוב מכתביו של רבי שמואל, מפני חולשת ידיו]. תודתי לאריאל פוס שהסב את תשומת לבי ולב הקוראים אל המכתב.

ואלו דברי המכתב:

ב"ה פעה"ק ירושלים ת"ו, יום ה' לחדש שבט שנת תרנ"ד
למע"כ ידידי ה' ועמו ויד"נ עוז, הרבנים נשיאי אה"ק בעוב"י אמשטרדם הי"ו, ידידי ה'! אם כי חז"ל אמרו "חלקם שאלו בפיהם", אכן לא בשביל עצמי באתי בזה, כי אם בעד בתי החולנית מרת רבקה תחי' אלמנת ר' שלמה דוד ז"ל בן ר' חזקי' יעקב ראזענטהאל נ"י. והנה אחר החתונה שלהם, הי' להם שני מאות לי"פ היינו 4000 ... ולכן כתבו כבודם, אלי, שאינם נצרכים לקבל חלוקה, הנגבה לשם עניים, ואחרי משך שנה התחיל המנוח ז"ל לעסוק במסחר, (בראותו כי אשתו היא בתי תחי' איננה בריאה, ודורשת בהכרח הוצאה רבה לבריאות) ובראשונה לא הסכמתי להרשות לו לקבל כל הנדוני' מיד השליש, אכן בתי תחי' הפצירה בי מאד מאד, והוכרחתי להרשות להשליש, ומסר לו כל אשר להם, ועסק במסחר חטים, והפסיד הרבה מאד, וזאת הי' סבת מחלתו אשר מת בה, ובתי תחי' נשארה אלמנה וזקוקה לחליצה, ובקושי גדול השגתי עבורה כתובתה, (שהי' על סך מאה וחמשים לי"פ) רק סך ארבעה וחמשים לי"פ 1080 ... כי אמרו אביו ואחיו החלוץ שלא נשאר יותר, ואמרתי כל מה דעבד רחמנא לטב עבד, ובקיץ החולף נאלצה בתי תחי' לנסוע לווין לדרוש ברופאים, ומשמה נסעה למעיני הישועה עפ"י פקודת הרופאים הגדולים – פראפעסארין – והנסיעה הזאת אכל כל אשר לה, והוכרחתי להוסיף עוד סך עצום יותר מכפי יכולתי, והיא כעת עניה מרודה, ה' ירחם עליה, בתוך שאר עניי ישראל. ומעת שובה לפה עם אמה נות ביתי הכבודה מרת ראשא תחי' (תחלת חודש כסלו) היא בביתי, והוצאותיה המרובים מאד, עלי היו כולנה, ה' יאריך ימי וישלח לה רפו"ש ויזמין לה זיווגה הראוי לה.
והנה אחרי שכעת גם ר' חזקי' יעקב ראזענטהאל נ"י מקבל חלוקה, אחרי כי נודע למע"כ, שעני הוא, והוא חייב יותר מכפי שיוי החצר הנקרא על שמו, והנה בידעי כי הנהוג אצל מע"כ, כי אלמנה מאנשי הו"ד מקבלת חלוקה, מכולל הו"ד, גם אם אין לה זרע מבעלה מאנשי הו"ד עדי תינשא לאיש, ואם כן איפה מדוע יגרע חלק בתי תחי' שהיא אלמנת ר' שלמה דוד ז"ל מאנשי הו"ד ואם כי הוא בחייו לא קבל חלוקה, (ובטרם מותו, לא ידעו מע"כ שהפסיד את אשר הי' לו, במסחרו), הכי בשביל זה תפסיד בתי תחי' אשר היא אלמנת אחד מאנשי הו"ד? (וחז"ל אמרו, שכבר אכלה לא אמרינן, יבמות דף נ"ו, נ"ז, ע"ה) ולמה יגרע זכות בתי בתחי', משארי אלמנות מכולל הו"ד? אנא ידידי! יראי ה'! יתישבו בזה עם רבני אשכנז הי"ו וביושר ובצדק תעשו, וה' ישלח דברו וירפאה רפואה שלימה בתוך שאר חו"י, ויזמין לה זיווגה הראוי לה, והקב"ה יאריך מי ויעזרני שאוכל לפרנסה, וה' הטוב בעיניו יעשה, יתברכו בכל טוב, ויראו בטוב ירושלם בב"א, כעתירת ידידם דורש שלומם מעתיר עבורם, חותם בברכה
שמואל סלאנט
מצב בריאות בתי תחי' לא אדע לע"ע על נכון,
לפי הנראה הוקל מעט מחלתה, ה' ירפאה רפו"ש בתוך שאר חו"י

הרי לנו, כי רבקה בתו של רבי שמואל סלנט, היתה נשואה תחילה לר' שלמה דוד רוזנטל, והוא נפטר צעיר, בלא ילדים, ורק לאחר מכן, נישאה לרבי חיים הרשברג הנ"ל.

2 תגובות:

  1. תגובה זו הוסרה על ידי המחבר.

    השבמחק
  2. המליץ 12.3.1895 עמ' 2 מסופר על פריצה לביתו של הרב סלנט ביום חתונת ביתו.
    זאת היא?

    http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/?action=tab&tab=browse&pub=HZT#panel=document

    השבמחק