יום חמישי, 1 באוגוסט 2013

אילן היוחסין של רבי יוסף חיים קרא

במאמר הקודם כתבנו את קורות חייו של רבי יוסף חיים קרא אב"ד קאליש, ופירטנו את רשימת צאצאיו.
במאמר שלפנינו, נסקור את שושלת יחוס אבותיו, ונעמוד על כמה מן הנקודות הבעייתיות ביחוסו.


וזה סדר היחוס 
  • רבי יוסף חיים קרא אב"ד קאליש.
  • אביו היה רבי אלכסנדר סנדר אב"ד לעסלא, נפטר בשנת תצ"ז.
  • אביו רבי לייב פרעגער, דיין ודרשן בלונטשיץ.
  • מגזע המהר"ל מפראג.

אודות הקשר בין רבי לייב פרעגער עד למהר"ל, נמסר בידי צאצאיו, בכמה מקורות, הוא היה דור רביעי למהר"ל מפראג.

ראיתי בספר 'עלי מרורות', שכתבו שר' לייב זה, הוא הוא שהיה בנו של רבי שמואל בן רבי בצלאל אב"ד קעלן בנו של המהר"ל מפראג, אך גירסא זו אינה נראית בעיני. כי על רבי יהודה לייב זה, ידוע שנפטר בתשרי תס"ו בפראג, ולא כתוב עליו בשום מקום שהיה דרשן ודיין בלונטשיץ.

עוד אעיר, כי אילו אכן צדק המעיר שם בספר עלי מרורות, נמצא, כי רבי אביגדור קרא מפינסק - בנו של רבי יוסף חיים כאמור - היה בן דוד שני בשלישי עם בר פלוגתתו בעל התניא.. שאף הוא היה מצאצאי רבי יהודה לייב בר שמואל הנ"ל. [איני בא לאמר שזו ראיה לשלילה, רק ציינתי נקודה מעניינת].

*     *     *

יחוסו למשפחת קצנלבוגן ולשר שאול וואהל,
נמסר בכתבי היוחסין, כי אביו, רבי אלכסנדר סנדר אב"ד לעסלא היה חתנו של רבי אליהו אפטר מקאליש, בן אחר בן לשר שאול וואהל קצנלבוגן,
האומנם?

הנה כך כתב ר' צבי הירש עדעלמאן [חן טוב] בספר ניר לדוד ולזרעו, [לונדון תריב, ונספח לספר גדולת שאול, לונדון תריד],
"הרב מוהר"ר אליה בהגאון מוהר"ר הירשל הנז' הוליד... בת אחת היא הרבנית מרת מיכלא אשת הגאון מוהר"ר סענדר ז"ל אבד"ק לעסלא ובסוף ימיו פרנס ומנהיג בק' קראטשין, והוא נאסף אל עמיו בשנת תצ"ז".
נראה, כי אכן, רבי יוסף חיים היה בן בתו של רבי אליהו אפטער מקאליש, בן אחר בן לשר שאול וואהל.

אלא, שהגאון רבי אפרים הלוי אב"ד קויל, שכאמור היה חתנו של רבי יוסף חיים קרא, כתב צוואה לפני פטירתו, היא נדפסה בספר של חתנו רבי יששכר וויינגורט - פתחי שערים זרעים, תחת השם "ברכת אפרים", ובאחרונה נדפסה בספר בפני עצמו. בתוך הצוואה, בסעיף כג, כותב ר' אפרים לבניו כך,
"בניי, תראו להחזיק היא"צ של זקניכם הגאון הגדול המפורסם מו"ה יוסף חיים ז"ל (בן פרידא) אב"ד קאליש וקרעזמיר נ"ע (בן הגאון מו"ה סענדר זצ"ל אבד"ק לעסלא) אשר היא כ"ו שבט. וללמוד לנשמתו ז"ל, ונא ממכם להרגיל ללמוד כל הלילה קודם השכיבה ד' משניות נא ונא".
הרי לנו מפורש, שאמו של רבי יוסף חיים, היה שמה פרידא, וממילא, הוא אינו בן הרבנית מרת מיכלא, בתו של רבי אליהו אפטר מקאליש. ושתי נשים היו לו לרבי סענדר קרא.

אין אנו יודעים מי היה אביה של פרידא, יתכן שהיתה אחותה של מיכלא הנ"ל, אך יתכן גם שלא.

יתכן גם, שבאחד מן המקורות נפלה שגגה, ורק אשה אחת היתה לרבי אלכסנדר סענדר.

היודע, יודיעני נא, ואשמח.

תגובה 1:

  1. ע"פ מגילת ייחוס שנמצאת בידי משפחתי, למשפחת קרא, מופיע ר' סנדר הנ"ל כחתנו של ר' יצחק זעליג קרא, דיין דק"ק סעפס וסלאזווע. בנו של רבי יעקב קרא, אב"ד דק"ק פיעטריקאוו רבתי, וכן של ק"ק מרגולין וסלאזווע.

    השבמחק