יום ראשון, 10 בפברואר 2013

איך חוקרים עץ משפחה
שאלוני מנין לקחתי את יחוס אבותיו של רבי ישראל סלנטר. הרי בכל הספרים שכתבו את תולדותיו, לא הזכירו רק את שם אביו רבי זאב אב"ד טעלז, ושם אבי אביו שרבי אריה, שאף הוא לא נשתמר, אלא בזכות בנו, שקרא את חידושיו על שם אביו, הגהות בן אריה על הש"ס רמב"ם ושו"ע, וחידושי קול בן אריה על העיטור.
והאמת היא, שאכן, במשך שנים רבות, היה רשום אצלי רק רבי ישראל בן רבי זאב בן רבי אריה, ולא יותר.
שכן רושמי תולדותיו של רבי ישראל, רשמו את שם אביו, ואך בספר עיר וילנא, הזכיר גם את שמו של אבי אביו רבי אריה.

אז מהיכן לקחתי את שאר השמות הנוספים?
ר' דוד סידרסקי, נכדו של ר' ישראל סלנטר, בתולדות שהדפיס בירחון 'היהודי' ניו יורק תרצו, ושם כתב, שר' דב בער אב"ד פלונגיאון היה אבי ר' ישראל אבי ר' אריה אבי ר' זאב וואלף, אביו של ר' ישראל סלנטר, אך גירסא זו ודאי שאינה יכולה להיות, גם מפאת מרחק השנים, שכן יש ברשימתו מדי קצת דורות. שכן עברו כמאה ושלושים שנה מחייו של רבי דוב בער מפלונגיאן עד לרבי ישראל סלנטר.

אז איך מתקדמים?
הזכרנו במאמר הקודם, בין בני משפחתו המורחבת של רבי ישראל סלנטר, את הגאון רבי צבי הירש פרבר מלונדון, אמור, הוא הדפיס ספרים רבים במקצועות התורה, ובראש ספרו על התורה כרם הצבי שנדפס לראשונה בוינה בשנת תר"פ, הנציח 'לזכרון עולם לעולם ועד':
"יוחק שם משמן טוב, ה"ה כבוד מר חותני הנגיד המופלג בתורה ובמעשים טובים, רחים ומוקיר רבנן רודף צדקה וחסד, הסוחר הנודע לתהלה במדינת קורלאנד וזאמוט, איש אמונים רב ברכות, כש"ת הר"ר צבי הירש בהר"ר טובי' גאלדבערג מזאגר חדש, נכד הרב המאוה"ג ר' ארי' ליב ז"ל מו"צ דז"י, אבי הגאון בעל הגהות "זאב בן אריה" על כל הש"ס; [חותני] נלב"ע בימי המלחמה בעיר נעוועל ארץ גלותו בשבת הגדול י' ניסן תרע"ז תנצב"ה. ורעיתו ממשפחתו היא חמותי החשובה במו"מ ויראת ה' מרת האדע מלכה ז"ל אחותו של הגאון האמתי קדוש עליון רבי אריה ליב לפקין זצ"ל מקרעטינגען, בת הרב המאוה"ג ר' ידידי' ליפמאן (אחיו של הגאון האמתי רשכבה"ג אור ישראל וקדושו רבינו ישראל סלאנטער זצוק"ל) בן הגאון האמתי ר' זאב וואלף הגאבד"ק גאלדינגען וטעלז בהמ"ס הגהות "זאב בן ארי"ה על כל הש"ס, רמב"ם וטורים וכו', בן הרב המאוה"ג ר' אריה ליב מו"צ דזאגר ישן בהרב ר' ברוך משוועקסנע בהרב ר' ליב נין ונכד להגאון הגדול בדורו ר' דובער אבד"ק פלונגיאן והמדינה, זקן הגר"ן מדרויא והגר"א מקאליש בהגה"צ ר' יעקב מניישטאדט, והגר"י מבויסק, ולמעלה בקודש הקדשים, עמודי עולם וחכמי חרשים, זי"ע ועל ביתי היא רעיתי נצר מטעם, הרבנית מרת פריידא, ועל זרעי וזרע זרעי שלא תמוש תורת ה' מפינו עד העולם".
גם בספרו 'אשת חיל', כשהספיד את רעייתו הרבנית פריידה, חזר ומנה את יחוסה בפרוטרוט כפי הנוסחה דלעיל, תוך הצגת עץ משפחה מורחב של כל משפחת ליפקין שידע עליהם.
הרי נוספו לנו עוד שתי דורות, ר' אריה זקינו של ר' ישראל, היה בן ר' ברוך משווקשנא, בן ר' לייב.


מכיון שהזכיר ר' צבי הירש, שר' דוב בער מפלונגיאן הוא זקינו של רבי אליהו מקאליש, ידעתי כי תולדותיו של רבי אליהו זה נכתבו בספר בספר 'תולדות אליהו' שחיבר בן אחיו ר' אריה לייב פרומקין, נדפס ווילנא תרס, "ובו תסופרנה תולדותיו של אותו צדיק, הגאון החסיד האמתי, איש אלקים קדוש, רבן של כל בני הגולה, שר ישראל וקדושו, עמוד התורה ויראת שמים, המקובל אלקי מרן רבנו אליהו זצ"ל האבד"ק קאליש ואגפיה", המכונה רבי אליהו רגולר, [ואין לטעות ברבי אליהו רגולר ממשפחת הגאון מוילנא], מיהרתי לעיין בספר זה, והנה בראשו מסופר בהרחבה על ראש משפחת רבינו מצד אמו, הוא הגאון רבי דוב בער האב"ד דק"ק פלונגיאן והמדינה, ומפרט את כל צאצאיו, וזה לשונו שם:
בנו של הרב הנזכר [ר' דוב בער אב"ד פלונגיאן], היה הרב הגדול הצדיק ר' שמואל זלה"ה. בניו של הרר"ש היו: א. הרב הגדול הצדיק ר' זאב ז"ל. ב. הרב הצדיק ר' יצחק, אבי הגאון ר' מיכל מפלאצק. ג. ר' נתן נטע מדרויע הנקרא ר' נאטילי דרויער. ד. הרב הגדול ר' ישראל זקנו של הגאון ר' זאב האבד"ק טעלז, בעל ההגהות לש"ס ווילנא, אבי הגאון נר ישראל סאלאנטר זללה"ה.
הרי לנו שרבי זאב אבי ר' ישראל סלנטר היה מצאצאי רבי ישראל בן רבי שמואל בן רבי דב בער. והנה נוסף לנו עוד דור נוסף.

יש לנו עד עכשיו את כל סדר הדורות, כל השמות שהזכרתי ברשימה הסופית, הובאו במקורות דלעיל, אך לא כרשימה אחת רציפה, אלא כל אחד נזכר במקור אחר, אז מנין אני לקחתי את צירוף הרשימה לרשימה אחת מלאה?

הנה מצאתי בספר 'פקוח נפש' שחיברו הגאון הצדיק פאר הדור מרן אליהו מאיר ב"ר ברוך זצ"ל פייוולזאן הגאב"ד דקופישאק. שנסדר על ידי ברוך יוסף פייוולזאן ראש מתיבתא רבתא "חפץ חיים" בראדין. בן הגאון המחבר זצ"ל. ובראש הספר נדפסה הקדמת בני הגאון המחבר זצ"ל לתולדותיו של אאמו"ר הגאון המחבר זצ"ל, ומספרים הם, כי נולד לאנשי המעלה אשר נתעלו ביראת ה' ... מוהר"ר ברוך פייוולזאהן ומרת פיגא סתירא נ"ע וזת"ע ממשפחות מפוארות בגדולי תורה ומעשים טובים... אביו של הר"ר ברוך הי' הר"ר יוסף בהר"ר ישראל בהר"ר ליב אחי הגאון ר' צבי חריף משאוולאן והר"ר אביגדור והר"ר ברוך משוועקשנא [אבי הרה"ג ר' ארי' ליב ד"ץ בזגר, אבי הגאון ר' זאב מטעלז אבי הגאון ר' ישראל מסלאנט] הר"ר ליב הנ"ל הי' בן הר"ר ישראל בן הר"ר שמואל בן הגאון ר' דובער רב דפלונגיאן והמדינה זקן הגר"נ מדרויע והגר"מ מפלאצק והג"ר אלי' מקאליש והג"ר יעקב מבויסק.
רבי אליהו מאיר פייבלזון
האחים הנ"ל, מציינים את מקורם לסדדר היחוס, בספר אהלי שם, [לר' שמואל נח גוטליב, פינסק תרע"ב] צד 177, ומי שלא מתעצל, וטורח לבדוק את היחוס גם במקור, מגלה, שאכן אות אחת בלבד, נתחלפה אצלם, וכאשר נשנה אותה, יתברר שאכן אין סתירה בין הגירסא של משפחת פייבלזון, לבין הגירסא של רבי צבי הירש פרבר.
בספר אהלי שם, כתוב על ר' ברוך אביו של ר' אליהו מאיר פייוואלזאהן, שהוא היה בן ר' יוסף מערזוויליג בהר"ר ישראל בהר"ר ליב ז"ל שהוא אבי הג"ר הירש חריף משאוולאן, והר"ר אביגדור והר"ר ברוך משוועקשנא.
לא אחי אלא אבי.
ומעתה, הכל על מקומו בא בשלום, ויש לנו את סדר היחס בשלימות מר' ישראל סלנטר, עד לר' דוב בער מפלונגיאן.אמנם, ר' נחום זאב דסלר, בספרו אילנא דחיי, ניסה לעשות איזו פשרה בין גירסת סידרסקי לגירסתו של הרב פרבר, וכתב שר'  זאב וולף אב"ד טעלז היה בן ר' אריה בן ר' ברוך בן ר' אריה לייב בן ר' ישראל בן ר' דוב בער אב"ד פלונגיאן. ונראה מדבריו שלא ראה לא את ספר 'תולדות אליהו', ולא את הקדמת הספר פיקוח נפש דלעיל.

ומה שבדבריו קבע שבמשך מאה ושלושים השנים שחלפו בין ימיו של רבי דוב בער לימיו של רבי ישראל סלנטר, נכנסים רק ארבע או חמש דורות, הרי שזה רק אם נקבע בבירור שכל דור הוא עשרים וחמשה שנים. מנסיוני במחקר שורשים, גיליתי שפעמים רבות דור הוא רק שמונה עשרה שנים, ולפעמים אף פחות. אומנם, אילו לא היה לי את המקורות הנ"ל שמכניסים שבע  דורות בזמן של מאה ושלושים שנה, הייתי אף אני מעדיף לילך אחר הממוצע של כעשרים וחמש שנים, אך מאחר ומקורות בלתי תלויים מזכירים את כל שמות השושלת המשפחתית, הרי שאני נוטה לקבל את גירסתם.

תגובה 1: