יום רביעי, 25 באוגוסט 2010

רבי לייב שרה'ס והסבא משפולי

בראשית תולדות החסידות, בין תלמידי הבעל שם טוב הקדוש, מפורסמים שני צדיקים, שהרבה מן המשותף ביניהם. האחד הוא הרה"ק רבי לייב שרה'ס, והשני הוא איש הפלא, הסבא משפאלי, דער שפאלע'ר זיידע.

על הרה"ק רבי לייב שרה'ס מסופר, כי נולד בי"ז בתמוז בשנת ת"ץ לאביו יוסף, ולאמו מרת שרה. עיר הולדתו רובנה, היתה גם מקום מושבו של המגיד הגדול שלימים קבע מושבו במעזריטש, הוא שקרבו לרבי לייב אל רבו הבעל שם טוב. מסופר אודותיו כי היה נודד בין הכפרים והעיירות, בחברת מקבצי נדבות נודדים, חיזק את היהודים בכל מקומות מושבותיהם, ואסף כספים לפדיון שבויים. סיפורים רבים עליו נדפסו בספר 'גבורת ארי', לבוב תרץ, על ידי רבי ראובן מרגליות. רבי לייב שרה'ס, נפטר ביום ד' אדר ב' תקנ"א. מצאצאיו נודעים בימינו בני משפחת קרישבסקי, והגאון רבי זלמן סורוצקין.

על הסבא משפאלי מסופר, כי נולד בעיירה סמוכה לאומן, בשנת תפ"ה בחנוכה, שם אביו ברוך. היה תלמידו של הרה"ק רבי פנחס שפירא מקוריץ, שהביאו לפני הבעש"ט. מספרים אודותיו כי הצטיין באהבת ישראל, ובמופתים, אך במיוחד נודע במסירות נפשו על מצוות פדיון שבויים, ונתפרסם אודותיו הסיפור 'הדב המרקד'. נפטר ו' תשרי תקע"ב. תולדותיו נדפסו לאחרונה בספר 'איש הפלא', בני ברק, תשסה, ושם גם מפורטת רשימה ארוכה של צאצאיו, עד ימינו אנו. ביניהם משפחת זיידע המפורסמת.

האדמור האחרון מחבד, אמר כי רבי לייב שרה'ס, והסבא משפאלי, הם אותו אדם, לדבריו, בפשטות מונח בשכל לומר שזהו אותו אחד, כיון שבכלל הן מהסבא משפולי והן מר' ליב שרה'ס יודעים מעט מאוד, וממה שיודעים מהם, כל הענינים התרחשו אצל שניהם. הם היו באותו זמן, שניהם היו תלמידי המגיד, ולשניהם היתה שייכות אל הבעש"ט. שניהם נשאו את אותו שם, אצל שניהם התרחשו מופתים רבים, ושניהם היו "נסתרים". ולכן מונח בשכל לומר שהם אותו אדם.

קבע הרבי ואמר, כי עד אשר לא יימצא איש נאמן שיוכיח בוודאות כי בידו הוכחה מוצקת או עדות מהימנה (כגון, שראה שתי מצבות של שני אישים שונים במקומות שונים וכן 'יארצייטין' שונים שמדובר בשני אישים שונים), אפשר לקבוע שהמדובר באישיות אחת ושלום על ישראל.לעיל ציטטנו תאריכי יארצייטן שונים לשני הצדיקים, [אברהם כהנא, ב'ספר החסידות' כתב מאמר על ר' לייב שרה'ס, וציטט ממצבתו בכפר יאליטשקוב, את תאריך פטירתו ד' אדר ב' תקנ"א. לגבי הסבא משפאלי, על פי מסורות חבד, הרי שבשנת תק"ע עוד היה אצל בעל התניא]. ולהלן, נביא את עדותו של אחד מצאצאי המשפחה, כפי שסיפר מה שקבל מדורות הקודמים לו, ויתכן שזהו האיש הנאמן אליו כיון האדמור מחבד את דברו. גם העובדא שכפי שהבאנו לעיל, ישנם צאצאים המיחסים עצמם לזה, וצאצאים המיחסים עצמם לשני, ואינם משפחות הקשורות זו בזו, אף היא נותנת את שלה.בקובץ 'בית אהרן וישראל', קיט, בתוך מכתבו של ר' חיים גולבסקי, הובאו דבריו של הרב הצדיק רבי שאול יששכר ביק אב"ד מעזיבוז' ומאהליב בשם חותנו הרה"ק רבי שלום פרלוב מקוידינוב - בראהין. רבי שלום פרלוב, היה נכדו של הרה"ק רבי שלמה חיים מקוידינוב, בן בתו של הרה"ק רבי אשר מסטולין בן רבי אהרן הגדול מקארלין. אמו של רבי אהרן מקארלין, מרת פערל, היתה אחות החסיד המפורסם רבי מאנעלי [עמנואל או מנחם מן] שנמנה בין תלמידיו הקדושים של המגיד ממעזריטש, המה היו בני ר' פייביש. סיפר רבי שלום פרלוב, כי הרבנית זוגתו של ר' פייביש, היתה אחות אביו של הרה"ק רבי לייב שרה'ס, דהיינו אחות רבי יוסף מרובנה. עוד הוסיף וסיפר כי אח נוסף היה אבי רבי ברוך אביו של הרה"ק רבי לייב המפורסם בשמו הסבא משפאלי. שני אחים ואחות אלו, היו נינים של המהר"ל מפראג, והסבא משפאלי ורבי לייב שרה'ס נולדו שניהם ביומא דהילולא שלו - י"ח אלול, ונקראו על שמו.

אם כן, אומנם לא אנשים זהים, היו שני הצדיקים, אך ממשפחה אחת היו, ומוצא אחד להם, ולא רק זו, אלא אף היו ממשפחתו של בעל התניא, שאף הוא, מסופר אודותיו שהיה מגזע המהר"ל מפראג.

7 תגובות:

 1. אם ננסה להעמיד את הראיות על קוצרן נכתוב זאת כך:

  א. עדות המעידה על מצבת ר' לייב שרה'ס עם תאריך פטירה.
  ב. עדות (מכלי שלישי!) על קרבת משפחה לר' לייב שרה'ס (שקושרת באורח מפתיע את הסבא משפאלע עימה!).

  אתמקד בעדות הראשונה, כי היא היחידה הנושאת עימה טענת "בעיני ראיתי".

  הכותב הוא אברהם כהנא בס' החסידות, אמת. אך האם א' כהנא כותב שהוא ראה? לא. הוא מצטט מתוך "גבורת ארי" להגאון רבי ראובן מרגליות. ר"ר מרגליות הוא בלי ספק אחד הבקיאים הגדולים בדורו, ות"ח חריף בצורה יוצאת דופן. אך האם לספרו זה הספציפי יש ערך היסטורי? אני מסופק. הספר כולו שאוב ממעינה של האגדה, ולמעט מה שציין ר"ר בעצמו את מקורו - הוא חסר מקור!!! קרי: שמועה הפורחת באויר. א"כ אותה טענה בדבר מצבה - כבר איננה עדות מוצקה של חוקר אמין, כי אם אגדה או הגדה. עדות? לא.

  [אגב, הדברים הובאו בצורה מבלבלת משל ראה א' כהנא את המצבה בעצמו, דבר שלא היה ולא נברא - וחבל].

  ולראיה השניה: איני יודע את דרך עבודתו של החוקר הנכבד, אבל אם ננקוט את לשון הרבי מליובאוויטש "איש נאמן", הרי ובכן, זהו לא איש נאמן. עדות המסורה בפי 4 דורות, אינה יכולה להוות מקור מוסמך על מנת ליצור דמות חדשה. [זהו נקודת המוצא של הרבי מליובאוויטש: אין כאן ניסיון הוכחה לחוסר קיום של דמות מסויימת, אלא ליצירת דמות חדשה].

  נקודה נוספת שלא העיר עליה הכותב היא, ששני המסורות סותרות זו את זו. בעוד שהאחת טוענת לתאריך לידת ר"ל שרה'ס לי"ז תמוז, הרי השניה מדברת על ח"י אלול. א"כ אחת מהן בהכרח אינה אמיתית, ואיזו משניהן תצדק?

  הראיה השלישית (אף שלא מנאה הכותב כראיה, כי אם רק כ'תורמת' ומחזקת את האחרות), שמתקיימות שולשלות יוחסין נפרדות לשני האישים, הינה לדעתי החזקה ביותר. אולם, כל עוד שלא תובא ראיה ישירה לקיומו של ראש שולשלת היוחסין - אין כאן עדיין שולשלת, כי עצם הייחוס אליו לא יוצר את האדם.

  אין כאן המקום כלל לדון בדבר הייחוס למהר"ל, והתאמתו לידוע בידינו, סוגיה סבוכה שנשתברו עליה קולמוסין רבים, ואין אני בקי בה היטב

  השבמחק
 2. התעלמת מכך, שיש שני יארצייטן שונים.
  והאדמור האחרון מחבד אמר, שאם ישמע שיש שני יארצייטן שונים, אזי ישתכנע.

  השבמחק
 3. מהו מקורו של היארצייט השני, אולי ילמדנו מר? חוששני שגם בקי אמיתי לא יצליח למצוא מקור אמין.

  השבמחק
 4. הקורא את מכתבו של הרב גולבסקי במילואו בקובץ בית אהרן וישראל, אולי לא יתרשם כל כך מ"מסורת" זו.

  השבמחק
 5. מה הייחוס של הסבא משפולי למהר''ל מפראג? אם הוא נינו של המהר''ל הרי שכל אבותיו צריכים להיות גלויים וידועים

  השבמחק
 6. איך התייחס למהר''ל מפראג? האם דרך משפחת סבאטקה או דרך ר' בצלאל בן המהר''ל?

  השבמחק