יום שלישי, 9 בפברואר 2010

השלמות נוספות ממגילת היוחסין

עוסקים אנו עדיין בקורותיו של הגאון רבי עקיבא אלטשולר, עם פרטים נוספים שנתגלו, ממגילת היוחסין, ומתגובות ציבור הקוראים.

ר' עקיבא אלטשולר, נתייתם בימי נעוריו, מאביו ר' יהושע, ואמו נשאת בעיר סלוצק בזיווג שני, לגאון הצדיק ר' שלמה בהרב אלכסנדר זצ"ל. ר' עקיבא למד תורה אצל אביו חורגו. ופעם אחת נסע לוילנא לקבל פני הגאון, ואמר אז הגאון לתלמידיו, "כי אברך אחד מסלוצק הי' אצלי, והוא איש מצויין מופלג בתורה וירא שמים גדול מאד ומאד".

בימי נעוריו, למד בשקלאוו, בביהמ"ד של ר' מנחם מנדל תלמיד הגאון מווילנא. והיתה נפשו קשורה גם עם הגאון הצדיק ר' ישראל משקלוב, וגם אחרי שעלה ר' ישראל לארץ ישראל, המשיכו את הקשר ביניהם במכתבים.

כל ימי חיותו של ר' חיים מוואלזין, נסע אליו ר' עקיבא כל שנה ושנה בחודש אלול לימים אחדים, לקבל ממנו ברכת שנה טובה, ולהתייעץ עמו בכל הדברים, במילי דשמיא, ובמילי דעלמא. ופעם צוה ר' חיים, לבנו ר' יצחק, לכתוב בשמו מכתב שלום לר' עקיבא, וצוה עליו לכתוב בתוארו בשם "עבד ה'", ושאל אותו בתמהון, בנו, מהו התואר שציוית, אשר אין כותבים זאת, כי אם ליחידים שבדור, והשיב לו ר' חיים בזה"ל, "מה תתמה על זה בני, מי הוא זה עבד ה' בחנם בדורנו, כמו הרב ר' עקיבא, רוב הלומדי תורה הגדולים בדורנו, המה נהנים מד"ת, זה הוא רב עיר, זה שוחט ובודק, זה מלמד, זה בכה וזה בכה, אבל הרב ר' עקיבא הוא אינו נהנה מכתרה של תורה כלום, והוא עבד ה' באמת, ועושה מצותיו כל הימים לרבות הלילות, בחינם בלי שום קבלת פרס".

זו' של ר' עקיבא מרת לאה, נפטרה צעירה בכ"ח כסלו תקפ"ב, בסלוצק. ור' עקיבא נשא בשנית את מרת צביה בת הגביר הנדיב ר' שמואל מבוברויסק.

צאצאיו של רבי עקיבא הם:

א. ר' יהושע אלטשולר, אודותיו נרחיב להלן.

ב. ר' אברהם אורי שרגא אלטשולר, היה מגדולי תלמידיו הראשונים של ר' חיים מוולוזין, ונפטר בימי עלומיו בלא זרע של קיימא.

ג. החריף ר' גרשון אלטשולר, נולד בשנת תקנ"ד. היה עם אביו ביסדו את הישיבה בסלוצק, והמשיך להנהיג את הישיבה, כשאביו היה בבוברויסק, וגם לאחר פטירת אביו. היה חתנו של ר' שלמה אב"ד טאלטשין, שעלה לירושלים. ר' גרשון נפטר בשנת תר"י.

ד. ר' אליהו אלטשולר נפטר בן ל"ו שנים בחיי אביו בבוברויסק, כה טבת תרד.

ה. ר' שלמה אלטשולר נפטר כ' חשון תקצד בסלוצק, בלא זרע קיימא.

ה. מרת חיה שרה, אשת הנגיד ר' אליהו הכהן מאטלין מבאברויסק, בן הגביר ר' עזריאל זעליג הכהן. נפטרה כ"ח כסלו תרכ"ח בבאברויסק, בניה של מרת שרה הם, 1. הצדיק ר' יהושע הכהן נפטר ביום ב' ג' ניסן תר"ס בסלוצק. 2. ר' עקיבא הכהן מאטלין אב"ד היינע, אודותיו הרחבנו במאמר הראשון על משפחת אלטשולר. 3. מרת לאה אשת ר' נפתלי צבי ב"ר אליעזר ליפמן – הפרוש מוילקומירר, הוא אבי בני משפחת פרוש בארץ ישראל.

ו. הבת האחרונה, נולדה לר' עקיבא מאשתו השניה, והיא מרת זיסל, אשת ר' אריה לייב ממשפחת געצאוו במינסק, נפטרה ב' אדר ב' תרנ"ד במאהילב על דניפר.

ר' יהושע אלטשולר אב"ד טשאווס

ר' יהושע נולד בשנת תקס"ג. שני זקניו, גם אבי אביו, וגם אבי אמו, היה שמם יהושע, ואף שאבי אמו עדיין היה חי, נקרא יהושע על שם אבי אביו, על דעת אבי אמו - ר' יהושע אב"ד קאפוליא, ובברכתו.

ר' חיים מוולוזין, אמר עליו בקטנותו, "הנער הזה בכשרונותיו, יהיה מגדולי מורי הוראות בישראל". בהיותו כבן עשרים, לאחר שהתייתם מאמו, ואביו נשא את אשתו השניה, נסע לוילנא, וקבע תלמודו בבית מדרשו של רבינו הגר"א ז"ל, שם קבל דרכה של תורה והוראה, מרבו המובהק ר' צבי הירש ב"ר צמח המו"ץ בעיר וילנא.

בשנת תקפ"ה נסמך להוראה מרבו הנ"ל, בצוותא עם הגאון האמתי ר' אברהם אבלי פאסאוולער, ור' ישכר בער ב"ר תנחום מגדולי וילנא. ואחר כך נסמך עוד, על ידי ר' ישראל הלפרין הרב דק' מינסק, ועל ידי ר' אברהם דוב מאברוטש בעל ה'בת עין'.

בהגיעו לפרקו נשא את מרת שרה בת ר' מרדכי פינס, שהיה עשיר גדול, ופרנס ומנהיג בסלוצק, ונקרא בפי כל מרדכי זוטא [על שם אביו הגאון ר' אליהו פינס ראב"ד סלוצק, שנקרא בפי כל אליהו זוטא, על שם מעשה שהיה]. היא נפטרה יא כסלו תרכ בטשאוס.

בקיץ תקפ"ח נתקבל לאב"ד הארוואל, ובשנת תקצ"ז, נתקבל לטשאוס, שם היה ארבעים וששה שנים, עד לפטירתו. נפטר ערח כסלו תרמ"ד. השאיר אחריו ארגז מלא כתבים בחידושי תורה, ונשרפו רובם בשריפה גדולה בשנת תרנ"ג.

בנו, ר' שלמה זלמן אלטשול, כותב המגילה, נולד בשנת תקצ"ט. ונישא בשנת תרי"ד. וסמך על שלחן חוז, ר' דוד טעביל ממינסק, כפי שנזכר במאמר הראשון. ונתלמד ממנו. בשילהי קייטא תרכא, נתמנה לראש ישיבה בישיבת זקינו, שבע שנים, עד שבא לטשאווס, לעזור לאביו ברבנות, וכשנפטר אביו מילא את מקומו.


תגובה 1:

  1. מה המקור לתאריך פטירתה של חיה שרה
    וכן לתאריך פטירתו של ר' גרשון

    השבמחק