יום שני, 9 במרץ 2009

רשימת צאצאים של בני משפחת ברדוגו - פרק א'

משפחת ברדוגו היתה משפחה מפורסמת בכל מרוקו, מבניה שימשו ברבנות בערים רבות במאות שנים האחרונות. בשני הפרקים הבאים, אפרט את רשימת המשפחה דור אחר דור

דור ראשון

משה אשתו לונה

דור שני

בני משה

א) יצחק

דור שלישי

בני יצחק

א) יוסף

ב) משה

ג) אברהם, אשתו בת רבי חיים טולידאנו

דור רביעי

בני יוסף

א) רבי מרדכי המרביץ, כונה גם 'מרדכי הצדיק' אשתו רחל בת בן דודו רבי משה המשביר. רבי מרדכי נתמנה לדיין כבר בגיל עשרים, חיבר ספרים רבים, 'דורש טוב' על התנ"ך, 'פרשת מרדכי' על התורה, ועוד, מהם עדיין בכתב יד. נפטר י"ד אב תקכ"ב.

ב) יצחק

ג) רבי יהודה בירדוגו, נולד בשנת תמ"ט, מחבר ספר מים עמוקים (נדפס ירושלים תרע"א ועוד דפוסים, בהוצאת יעקב חי ברדוגו), ועוד ספרים. היה מיודד עם רבינו חיים בן עטר. בשנת תצ"א, כשנפטר רבינו המשביר, נתמנה רבי יהודה למלא את מקומו כדיין. נפטר בשנת תק"ד.

בני אברהם

א) יצחק

ב) רבי משה המשבי"ר (מש'ה ביר'דוגו), נולד בשנת תל"א. שירת ברבנות משנת תע"ה עד תפ"ג, ובשנה ההיא במות ר' משה טולידאנו נתמנה הוא לאב"ד. האור החיים בפרשת דברים א' טז מספר נפלאות אודות הנהגתו בדיינות. מחבר ראש משביר על השס, וכנף רננים (ירושלים תרס"ט, וראה שם בהקדמה פרטים רבים לתולדותיו), גם הביאו ממנו פסקי דינים בשו"ת זכות אבות, ובשו"ת משפט וצבי, וגם בספר חפץ ה' מביא בשמו. נפטר בשנת ה' חשוון תצ"א.

ג) יהודה

ד) יעקב

דור חמישי

בניו של הרב המרביץ

א) רבי רפאל המלאך נולד בשנת תק"ז, למד תורה מפי אחיו מוה"ר יקותיאל. משהגדיל נתמנה למורה צדק ולדיין בעירו מרקש. חיבר ספרים רבים ביניהם שו"ת משפטים ישרים על חו"מ (דפוס קראקא תרנ"א) 'מי מנוחות' על התורה, 'שרביט הזהב' על הש"ס, 'תורת אמת', ועוד ספרים. נפטר בהושענא רבא בעת יושבו על תלמודו, בשנת תקפ"ב.

ב) אשת רבי דוד חסין, גדול פייטני מרוקו. נולד במקנאס בשנת תפ"ז למשפחת חכמים ומלומדים (אביו רבי אהרן, נתבקש על ידי תושבי העיר צפת לבוא ולשמש ברבנות בעירם, אך נפטר בהיותו בדרך). בהיותו נער צעיר לימים, בן אחד עשרה שנים לערך החל את לימודיו בישיבה, חידושי תורה שרשם לעצמו ישנם החל מהיותו כבר שיבסר, עד גיל עשרים ושלש לערך. לחיבור זה קרא בשם "מגדל דוד", והוא נתגלה בשנים האחרונות אצל אחד מצאצאיו. נדפס ממנו גם ספר תהלה לדוד (אמסטרדם תקל"א?). בהיותו כבן עשרים שנה, נשא לאשה את בתו של מורו, הרב מרדכי בירדוגו, המכונה 'המרבי"ץ". לר' דוד נולדו בן אחד ותשע בנות. כל ימיו המשיך לשקוד על לימוד התורה, ולפרנסתו עסק בכתיבת סת"ם והעתקת כתבי יד ושימש גם כחזן. נפטר י' תמוז תקנ"ב.

ג) יוסף

ד) רבי מיימון נולד תק"ז, היה רב במקנס, נפטר בשנת תקפ"א.

ה) רבי יקותיאל נולד בשנת תק"ב, נקרא על שמו של זקינו רבי משה המשבי"ר, היה רמו"ץ בעיר מקנאס. חיבר פירוש על התנ"ך, והשאיר אחריו גם פסקים רבים בכתב יד. נפטר ביום הכיפורים תקס"ב.

בני יהודה בן יוסף

א) רבי שלמה בירדוגו, מורה צדק בעיר מקנאס, חיבר פירוש על רשי על התורה בחריפות ובפלפול. וגם ביאור תנך וחי' על הש"ס. נפטר בשנת תק"ע.

ב) רבי יוסף בירדוגו, גר בלבנון.

בני רבי משה המשביר

א) רחל אשתו של רבי מרדכי המרביץ בירדוגו

ב) רבי יהודה, נפטר צעיר.

ג) רבי יעקב בירדוגו, היה חתנו של רבי דוד חסין.

ד) אשת רבי יחיא לכרייף אלקריף.

דור שישי

בני רבי רפאל המלאך

א) רבי מרדכי בירדוגו, דיין ומורה צדק.

ב) אברהם

ג) מאיר

ד) הבכור, רבי מיימון בירדוגו, המכונה בפי כל המבי"ן (ה'רב מ'ימון בי'רדוגו נ'ר"ו). נולד בשנת תקכ"ד, ושימש ברבנות במקנס. ספרו 'שו"ת לב מבין', נדפס במקנס שנת תש"א, על ידי חברת דובב שפתי ישנים בראשותו של הרב שלום משאש, שהיה מצאצאיו. נפטר תקפ"ד.

בני רבי דוד חסין

א) אשת רבי יעקב בירדוגו (הנזכר, בנו של הרב המשביר)

ב) רבי אהרן חסין, חתן דודו רבי יקותיאל, ומזרעו יצאו רבנים גדולים (בנו רבי אברהם חסין היה דיין ורב בעיר מקנס, נפטר תרס"ב, נינו היה רבי אהרן חסין ראב"ד מוגאדור ובסוף ימיו בירושלים מחבר ספר מטה אהרון, ועוד רבנים).

ג) אשת רבי בנימין לכרייף רב ומו"ץ במקנאס, בנו של רבי יחיא הנ"ל.

בני רבי מיימון בן מרדכי

א) מרדכי

ב) חכם יוסף

בני רבי יקותיאל

א) רבי פתחיה מרדכי נולד תקכ"ד, רבה הראשי של מקנס, בעל מחבר פתוחי חותם שו"ת נפת צופים (נפת ר"ת נ'אום פת'חיה). נפטר י"ז אדר תק"ף.

ב) רבי יצחק בירדוגו, מחכמי מקנאס, נפטר בשנה שנפטר אחיו, שנת תק"ף.

ג) סעדיה

ד) רבי יעקב בירדוגו, המכונה אבי"ע (אב'יר יע'קב). בעל מחבר ספר שופריה דיעקב (דפוס ירושלים תר"ע). כמו כן חיבר ספר קול יעקב, ושם בהקדמה פרטים רבים, גם חיבר גלי עמיקתא פירוש על ספר מים עמוקים, לרבי יהודה בירדוגו. וספר קול יעקב שירים. ועוד ספרים, חלקם לא נדפסו. נפטר ער"ח אלול תר"ג, אשתו רחל. עיין אודותיו בספר אוצר גנזים לרבי יעקב משה טולידנו.

ה) רבי יוסף בירדוגו, 'יוסף הצדיק', עיין אודותיו בהקדמה לראש משביר.

ו) יהושע

ז) אשת בן דודה, רבי אהרן חסין הנזכר (בנו של רבי דוד).

בני שלמה

א) יהודה, נפטר טו שבט תקצג .

בני יוסף

א) יהודה.

בני רבי יחיא לכרייף

א) רבי בנימין לכרייף רב ומוץ במקנאס, חתנו של רבי דוד חסין. בעל מחבר שו"ת גבול בנימין שהיה שנים רבות בכתב יד ונדפס על ידי רבי שלום משאש וחברתו בשנת תשט.


פרק ב' יבוא בהמשך
קישור לפרק ב'


2 comments: