יום שני, 25 במרץ 2013

נשותיו של רבי מאיר לייב פישמן משדליץ

במאמר הקודם, הוכחנו, שאכן יוכבד אשתו של ר' זרח מושלי, בת ר' מאיר לייב פישמן, היתה מצאצאי החוזה, אבל עדיין לא ברור לנו כיצד היא היתה מצאצאיו, בזאת ננסה להתמקד במאמר שלפנינו, על מנת להשלים את עץ המשפחה.

רבי מאיר לייב פישמן, חתן החוזה מלובלין?
ר' אברהם אליעזר מושלי
רבי שלמה זלמן אויערבך

עוד הזכרנו במאמר הקודם את דבריו של מ. ירושלמי, שיוכבד לא נולדה לר' מאיר לייב מאשתו השניה, מרת חנה לבית ליברזון, כי היא ילדה לו רק את בניו ולא את שתי בנותיו, והיא אכן לא היתה נכדת החוזה, רק האשה הקודמת, שהיא היתה אמה של יוכבד ומלכה, היא זו שהיתה מצאצאי החוזה.
השאלה שנשארה פתוחה היא, מי היתה אמה של יוכבד, ומי היו הוריה? האם היא היתה בת החוזה כפי שכתב רע"י שלזינגר, או נכדתו או שמא אף נינתו?
ניסיתי לחפש ברשומות מפולין, אולי משם תצא הישועה, ונוכל לברר מי היתה אשתו הראשונה של ר' מאיר לייב פישמן, והנה מצאתי בעיר שעדליץ, רישום לידה משנת תקצ"ד של שרה חנה בת למאיר פישמן, ברישום המקורי נכתב, ששם אביו של ר' מאיר הוא אברהם, ושם היולדת הוא, חיה בת משה. ובכן, על פי כל הראיות הנסיבתיות, הרישום הזה מוסב על ר' מאיר לייב פשמן דידן, וא"כ הרי שנקלענו למבוי סתום, שכן ודאי שאשתו לא היתה בת החוזה, ואף אם נרצה לומר שהיתה נכדת החוזה, לא מצינו בין בניו וחתניו של החוזה את השם משה. ואם נניח שהיא נינתו של החוזה, עדיין יקשה עלינו לחפש את היחוס המדוייק, שכן היו לחוזה הרבה נכדים, ולא כולם מתועדים.
אם אכן נישאר בהנחה זו, שהאשה הראשונה של ר' מאיר לייב, מרת חיה, שנהרגה ברעידת האדמה, היא זו שהיתה מגזע החוזה, אז ברור לנו מדוע אין ידיעה ברורה על יחוסה לחוזה, שהרי הנהרגים ברעידת האדמה נקברו כולם בקברות אחים, ללא מצבה מסודרת, ולכן לא נשתמרו פרטים על אביה.
זאת ועוד, כפי שאני רגיל תמיד לאמר, וכפי שכתבתי גם במאמר הקודם. אילן יוחסין נשמר, אך ורק כאשר דואגים להעביר את המסורת הלאה לדורות הבאים, אם דור אחד כשל, מסיבה כלשהי, ולא העביר הלאה את פרטי היחוס לדור שאחריו, הוא לא כשל רק בדור אחד, הוא קטע את כל שלשלת היחוס, שהרי עכשיו את אפשרות לשחזר את עץ המשפחה, והמאמץ של כל הדורות להעביר את כל הפרטים מאב לבן, ירד לטמיון.
וגם כאן, במשפחת פישמן, כמו במשפחת מושלי, מכיוון שהאמא חיה, נהרגה צעירה ברעידת האדמה, לא היה מי שיספר לבנותיה על משפחת אמן, וכך הם נשארו רק עם ידיעה קלושה שהיא מצאצאי החוזה מלובלין, אך ללא אילן יוחסין שאפשר למלא בו את הפרטים בצורה מושלמת.

אבל ישנה בעיה עם אפשרות זו, בעיה שהעלה לפני, אחד מצאצאי המשפחה ואלו דבריו, הזכרנו לעיל שאלתר זרח מושלי, נולד בשנת תר"י, נתון זה ברור מתוך מפקדי מונטיפיורי וממקורות נוספים, ואינו נתון לויכוח. ואם נאמר שאשתו - יוכבד, ניצלה מרעידת האדמה בצפת, שהיתה בשנת תקצ"ז, הרי שהיא היתה מבוגרת מבעלה בכחמש עשרה שנים, ואם בנישואין שניים ובגיל מבוגר, יתכן כזה פער, זה לא המקרה כאן. זרח ויוכבד נישאו בערך בשנת תרכ"ו. הוא היה אז בן שש עשרה בלבד. וכי היא היתה בת שלושים? נשמע לא הגיוני בעליל.
תמיהות אלו ואחרות, הביאו אותי לצלול שוב אל מעמקי מפקדי מונטיפיורי, ולנסות לקבל תמונה יותר ברורה על ר' מאיר לייב ומשפחתו. ואלו הנתונים שעולים מן המפקדים.

בשני המפקדים שנערכו בשנת תרט"ו מופיע ר' מאיר לייב. וכתוב עליו המפור' ר' מאיר לייב משעדליץ, בא לארץ הקודש בשנת תקצ"ג, הוא קובע עיתים לתורה ועבודה. עד כאן הנתונים זהים בין שני המפקדים שנערכו באותה שנה, אבל יש סתירה לגבי גילו של ר' מאיר לייב, במפקד אחד נכתב שהוא בן 55, דהיינו יליד תק"ס, ובמפקד אחר נכתב שהוא בן 49, דהיינו יליד תקס"ו. בשתי המפקדים, מוזכר שיש לו שתי בנות בביתו. מפקד אחד, לא כולל את שמות הנשים והצאצאים, אז ממנו אין לנו הרבה עזרה, אבל במפקד האחר, נכללים גם שמות הנשים והצאצאים. וכתוב ששם אשתו חנה, והבנות הם יוכבד בת שמונה שנים, ומלכה בת ארבע.
אילו היה לנו רק את המפקד משנת תרט"ו, הייתי מסיק שלא כדבריו של מ. ירושלמי, הייתי מסיק שהבנות יוכבד ומלכה, נולדו ממרת חנה לבית ליברזון, שהיא האשה השניה של ר' מאיר לייב. שהרי האשה הראשונה מרת חיה, נהרגה ברעידת האדמה, עשרים שנה קודם לכן.
אלא שבמפקד של שנת תרכ"ו, ר' מאיר לייב כבר לא נזכר, נזכרת רק אשתו מרת חנה והיא כבר בין האלמנות, ורשום עליה, שהיא בת 25 שנים, דהיינו, שנולדה בשנת תר"א, אם כך ודאי שהיא לא יכולה להיות אמה של יוכבד שנולדה כבר בשנת תר"ז, שהרי אז חנה היתה ילדה בת שש.
אז מי היא אמה של יוכבד?
פשפשתי עוד במפקדים, ומצאתי את המפקד של שנת תר"ט, במפקד זה נתגלה לנו גילוי מעניין, שישפוך אלומת אור על התעלומה. במפקד זה נתגלה לנו שהיתה לר' מאיר לייב אשה נוספת, באמצע, אחרי שנהרגה האשה הראשונה - חיה בת משה ברעידת האדמה בשנת תקצ"ז, ולפני שנשא ר' מאיר לייב את מרת חנה לבית ליברזון, היתה לו עוד אשה, ושמה מאטיל.
גם בשנת תר"ט נערכו שני מפקדים, ברשימת האשכנזים בצפת שערך הסופר יב"ן - יצחק בן נחום, בשער הבינונים יראים ושלמים, מופיע הרבני המ' מו"ה מאיר לייב, בן 45 שנים, נכתב עליו שהוא בקרית חוצות, דהיינו יצא לחוץ לארץ ואינו נוכח בארץ ישראל. מה שמתאים עם הנתונים הידועים לנו, שר' מאיר לייב היה שד"ר מטעם הקהילה. גם בני משפחתו רשומים במפקד, שם אשתו מאטיל, והיא בת 34 שנים. ושם בתו באבא והיא בת 3 שנים.
במפקד השני [הרשמי] שערך ר' משה אשכלות, מופיע ר' מאיר לייב, נכתב עליו שהוא ממונה ובן תורה והוא בן 45 שנים, שם אשתו מאטיל והיא בת 30 שנה, ובתו באבלי בת 3.
מתוך מפקדי מונטיפיורי

אחרי שאנו יודעים שהיתה אשה נוספת בשם מאטיל, אפשר לסכם ולאמר שיוכבד נולדה בוודאות ממנה, ולגבי מלכה, אין ראיה ברורה מהמפקד הזה, אבל מסורת המשפחה אומרת שהיא לא היתה בת של חנה, וכן נראה גם ממפקד תרט"ו, בו כתוב שמלכה נולדה בשנת תרי"א, ובאותה שנה חנה היתה רק ילדה בת עשר. אז כפי הנראה גם מלכה נולדה ממרת מאטיל, [אם כי, עדיין איני יודע מי היה בעלה של מלכה, ומיהם צאצאיה].
ונשוב לענין הראשון,
אנחנו הלא מחפשים לדעת כיצד היתה באבא יוכבד אשת ר' מאיר לייב פישמן מצאצאי החוזה מלובלין, והנה אנו מגלים שלאמה של יוכבד קראו מאטל. שם זה מופיע רבות במשפחתו של החוזה מלובלין, אמו של החוזה נקראה מאטל, ונכדות רבות של החוזה, נתפארו בשם מאטל, על שם הסבתא הגדולה.
הרי לנו חיזוק נוסף למסורת זו, שיוכבד באבא היתה מצאצאי החוזה מלובלין.
אלא שעדיין לא נודע לנו על מאטיל מי היה אביה, האם הוא החוזה עצמו, כפי שכתב רע"י שלזינגר? או שהיה בנו של החוזה, או חתנו, או שמא נכדו.

עם שאלה זו נישאר בנתיים, ונאחל חג פסח כשר ושמח לכל קוראי הבלוג באשר הם.
וכמובן, שאבקש כתמיד, אם יש לך תובנה חדשה, או מקור נוסף על משפחה זו, או על משפחות אחרות, אל תשאיר אותה לעצמך, אלא שתף את כולם, על ידי תגובה כאן למטה, או על ידי שליחת מייל לתבה הפרטית שלי:
btoladot שטרודל 
 gmail.com

מאמר המשך:
הקשר בין רבי מאיר לייב פישמן והחוזה מלובלין
 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה