יום שני, 6 בדצמבר 2010

יחוס ר' מאניס כץ חותן המהר"ם מטיקטין

ידוע שהרה״ק הרבי מלובלין זצ״ל הידוע בשם ה״חוזה״ מלובלין, העיד פעם, שנכדי המהר״ם טיקטין, המה הם ה״מיוחסים״.
אצל יחוסו של חותנו של המהר"ם טיקטין, מצאנו שחוקרי יוחסין מובהקים, העלו פקפוקים, אודות יחוסו למהר"ל מפראג, ולכן נברר דבר זה כל צורכו.
הג״ר מאיר הלוי איש הורוויץ אבד״ק טיקטין, נולד בסוף המאה הרביעית, ונפטר בתחלת המאה הששית בשנת בר"ח סיון שנת תק״ו לפ"ק (שמן הטוב אות קנג) בהיותו זקן מופלג יותר מבן מאה שנים. עליו אמרו שחי במשנות ה"ש" עד השנות ה"ת"ק"!
אחד מזווגיו היתה בתו של הר״ר מנחם מאניס כ״ץ, כפי שמציין הג"ר אפרים זלמן מרגליות מבראד בהקדמתו לחומש פנים יפות להרה"ק בעל הפלאה זצ"ל, וז"ל: "הגאון המחבר… נכדו של הרבני הגביר הנכבד מוהר"ר מניס כ"ץ ז"ל חותנו של הגאון הקדוש מהר"ם הלוי ז"ל האבד"ק טיקטין זקינו של המחבר ז"ל". על יחוסו של הר"ר מאניס זו יסובב מאמרנו הלז.
היא הולידה לו את בניו הגאונים ר' יעקב יוקיל אב"ד באליחוב, אבי הג"ר איציקל האמבורגער; ר' יהודה ליב ראבד"ק ווילנא; ר' הירש'לי טשארטקובער, אבי האחים הק' הרבי ר' שמעלקא ובעל הפלאה הנ"ל; ר' מאניס אבד"ק טשאוושי. למהר"ם טיקטין היה עוד צאצאים, אולם את הנ"ל ידוע שבוודאי נולדו לו מזוגתו הנ"ל, שהרי להם בן בשם מאניס, כשם אבי אמם.
* * *
הג"ר אפרים זלמן מרגליות אינו פורט יחוסו של הר"ר מאניס דידן, אולם בס' שמן הטוב (נדפס לראשונה בפיעטריקוב בשנת תרס"ה) אות קנד, מביא סדר יחוסו כפי שמצא כתוב במגילת יוחסין של הג"ר יוסף אבד"ק סעראצק, וז"ל: "זקיני הגה"ק מוה"ר ר' מאיר הלוי מטיקטין, היה חתן הקצין המפורסם מו"ה מנחם מאניס הכהן (הובא בהקדמת ספר פנים יפות), בן הרה"ג מורינו ישעי' כ"ץ הדיין המצויין בי דינא רבה דק"ק בראד (כן כתוב במגילת יוחסין מהרב מסעראצק). אחי הגאונים מורינו נפתלי כ"ץ אבד"ק פפד"מ בעמח"ס סמיכת חכמים הנקרא רבי ר' נפתלי, ומורינו יהודה ליב כ"ץ אבד"ק פלאצק".
הגאון בעל סמיכת חכמים היה נכד המהר"ל מפראג, ונפרט היחוס כאן בבהירות:
 • הגאון מהר"ם טיקטין
 • חתן הגביר ר' מנחם מאניס כ"ץ
 • בן הג"ר ישעי' כ"ץ דיין בראד - אחי הגאון בעל סמיכת חכמים
 • בני הג"ר יצחק כ"ץ אבד"ק סטעפאן
 • בן הג"ר נפתלי כ"ץ אבד"ק לובלין
 • בן הג"ר יצחק כ"ץ אבד"ק ניקלסבורג
 • חתן הגאון מהר"ל מפראג
לפני שנדפס הספר שמן הטוב, לא ידע אף אחד לציין יחוסו של הר"ר מאניס זה, עי' בספר ענף עץ אבות (קראקא תרסג) מספר 92, ועי' במגלת יוחסין תפארת אבות שערך החוקר המצוין הר"ר אברהם הלוי איטינגא מדוקלא, ונדפס בריש ספר מעדני שמואל (פיעטריקוב תרסח) אות טו. שהביאו את הר"ר מאניס גרידא, מבלי לציין יחוסו.
אחר שנתפרסם הספר שמן הטוב יצא עליו עוררין. האחד הוא החוקר המצוין הג"ר ישכר דוב גראס אבד"ק פעטריווא במגילת יוחסין שערך ונדפס בס' כתר תורה (סאטמאר תרצג) ושם כותב ככה: "ובס' שמן הטוב מביא כי זה ה"ר מאניס היה בן הג"ר ישעי' כ"ץ דיין בק"ק בראד שהיה אחיו של הגה"ק ר"ר נפתלי כץ ז"ל בעל סמיכת חכמים… אבל באמת הדבר צריך בירור אם הי' ר' מאניס בן הג"ר ישעי'".
וגם בדורנו השיג ע"ז בזה החוקר המצוין הגה"צ רבי שלמה ענגלארד אדמו"ר מראדזין שליט"א, במאמרו שבושים נפוצים במגילות יוחסין (ד) שבקובץ צפונות ט"ו, עמוד פ"א, בהערה, מציין: "כאן המקום לציין על השערה א' מני רבות של הרב ל"ש (=הרב מסעראצק), שנשתרשה במקצת ספרי יוחסין והיא נוגעת לחותנו של הגה"ק מהר"ם מטיקטין, שלדברי הגרא"ז מרגליות בהקדמתו לס' פנים יפות עה"ת היה שמו רבי מנחם מניס כץ. כותב ע"כ הרב ל"ש שר"מ זה הוא בנו של הג"ר ישעי' כץ מברודי אחי הגאון רנ"כ בעל סמיכות חכמים, ולמעלה בקודש עד מהר"ל מפראג. זוהי השערה בעלמא, כדרכו. בשום מקום אחר לא מופיעים פרטים נוספים על ר"מ כז זה או על יחוסו".
* * *
הגם שבשנים עדים יקום דבר, עם כל זה לא הביאו סימוכין לדבריהם, ולכן מצאנו חוקרי יוחסין רבים, שהתעלמו מזה, והמשיכו להביא סדר יוחסין זו.
כאשר נבוא לחקור באמיתות הדברים, אף שאין צורך בזה, שהרי כאמור אין שום מקור לזה, עם כל זה הדבר הראשון עלינו לברר אם זה עומד ב"מבחן הזמן".
כאמור למעלה הרי שהמהר"ם טיקטין נולד בסוף שנות ה"ש". מתי נולד חותנו ר' מאניס כ"ץ או הג"ר ישעי' כ"ץ מבראד, לא ידוע, אולם ידוע מתי נולד אחיו הגאון בעל סמיכת חכמים. בס' שלשלת זהב (מונקאטש תרסא), מביא שנולד בשנת ת"כ, אולם גם הוא בהערה א' מביא שיש מסתפקים בדבר. בספר שלשלת זהב אשר נדפס מחדש ע"י ידידי הרב שלמה האניג הי"ו מלונדון (ירושלים תשסא), מביא עלה בהערה מנכד הסמיכות חכמים הג"ר שמשון כ"ץ בספרו מסכת שמשון (כ"י), אשר מציין שם שזקינו נפטר בכ"ד טבת שנת תע"ט, בהיותו כבן שבעים שנה, הרי שנולד בשנת ת"ט, ואכן בתשרי באותה שנה נפטר אבי אביו הג"ר נפתלי כ"ץ אבד"ק לובלין.
הגאון בעל סמיכת חכמים היה בכור, כפי שכותב כן הגאון בעל סמיכת חכמים בצוואתו המפורסמת סי' י"ז, בחלק המתאר, איך יתנהגו אתו אחרי הפטירה: "יז. באשר אני כהן ו'בכור'". לכן על כרחך שאחיו הג"ר ישעי' כ"ץ מבראד היה צעיר ממנו. נמצא שהג"ר ישעי' כ"ץ לא נולד לפני שנת ת"י.
להגאון מהר"ם טיקטין בן ה"ה הג"ר יעקב יוקיל אבד"ק באליחוב וגלוגא הנ"ל. הוא נולד בשנת תל"ט (ספר יזכור לק"ק באליחוב), ובשנת תע"א נתקבל לאב"ד בק"ק באליחוב (לתולדות הקהילות בפולין עמוד 107).
היוצא לנו מזה, שבפחות מכ"ט שנים (ת"י - תל"ט), נולד הג"ר ישעי', -האמור להיות- בנו ר' מאניס, ובתו אשת המהר"ם טיקטין "שלשה דורות", ולא נשאר לך כי אם פחות מעשר שנים לדור!!! דבר זה אין הדעת סובלתן כל עיקר, ולא יתכן.
ובמחילה גדולה מאת הרב מסעראצק, הרי שהשערה זו אינה נכונה.

(מתוך כתבי הרב יוסף נחמיה הכהן קוואדראט מלונדון, תמצית הדברים כבר פורסם במגלת יוחסין שהו"ל "מגלת יוחסין כוללת משפחות מיוחסות בישראל" - לבית באבוב, בירור מ"ו)

3 תגובות:

 1. ורק לציין כי אולי יש יסוד כלשהו להשערת רי"ל מסרוצק בהקדמת ראז"מ לפנים יפות הנ"ל.

  ראז"מ כותב שם על כמה מיחוסיו של שארו ומחותנו ר' מנחם מניס משפיטובקה (חתנו של ר' מאיר הורוויץ אב"ד לוברטוב).

  ראז"מ כותב על כמה מיחוסיו של מניס משפיטובקה, וביניהם שהיה נכד רח"כ, ונכד נפתלי כ"ץ (לא ברור לי אם הראשון, מלובלין, או השני, סמיכת חכמים), ונכד יואל (כנראה הכוונה לב"ח), וכן נכד מניס כ"ץ עליו נסוב המאמר.

  כנראה צירף רי"ל יחוס ליחוס, ושיער שמניס כ"ץ מיוחס לנפתלי כ"ץ, ומכאן יחוסו של מנחם מאניס משפיטובקה, וכמובן שאין זו הוכחה. שכן מניס משפיטובקה יכול להתייחס לנפתלי כ"ץ גם מצד אחר, ולא בהכרח דרך מניס כ"ץ.

  השבמחק
 2. שלום בנימין!

  אני לא רוצה להשמע פתטי, אך אין להוציא מכלל אפשרות כי הרב שמשון כ"ץ התבלבל ורשם את תאריכי סביו ר' מאניס, אצל ר' ישעי'.
  ולפי זה השנים מסתדרים, לפחות 14 שנה הפרש בין דור לדור, וזה הגיוני.

  אך כמובן שאין לכך ראיה, אבל חושב לזכור כי ר' שמשון הנ"ל לא ימציא תאריכים, וכאמור הוא הביא משהו לא הגיוני, אז הלימוד זכות או ההבנה היחידה היא שנפלה טעות בהוספת התאריכים על סבותיו, ולא מחייב כי טעות זו באשמתו, אלא ע"י העורך וכדו'.

  בברכה
  יוסי

  השבמחק
 3. מאמר יפה מאד.
  הערה כללית: אין לבלבל בין מהר"ם טיקטין זה למהר"ם טיקטין המובא בחידושי אנשי שם, שהוא "ר' מנחם דוד ב"ר יצחק איש טיקטין", ונדפס ממנו איזה חידוש בסוף מס' ב"מ אחרי פסקי תוספות. ואחר הוא.

  השבמחק