יום שישי, 11 במרץ 2011

רבי מרדכי טברסקי מהורונסטייפל נכד היעב"ץ?

לפנינו מאמר  נוסף, פרי עטו של ידידי חוקר היוחסין יונ"ה מלונדון
נודע ומפורסם בעולם, הגאון רבי מרדכי דב טברסקי מהורונסטייפל, חתנו של בעל הדברי חיים מצאנז. ובעל מחבר עמק שאלה. הוא היה בן בנו של רבי יחיאל מיכל מקורימא, שהיה בן בנו של הרב הקדוש רבי משולם זושא מאניפולי. על פי המקובל, ר' יחיאל מיכל מקורימא נשא את נכדת נכדתו של היעב"ץ, להלן בירור אודות מסורת זו.
בירור זה נדפס בספרו מגלת יוחסין "כוללת משפחות מיוחסות בישראל" מהדורא תנינא - בית באבוב, בירור ל.
בספר מדור אל דור (תל אביב, תשכז) שי"ל ע"י נכדו הר"ר נחום טווערסקי, כתוב:
"הרה"ק ר' יחיאל מיכל מקירמא - אשתו הרבנית בילא, בת הה"צ ר' יצחק אדמו"ר מקונסטנטין ישן, בן הג"ר צבי הירש אבד"ק קונסטנטין ישן - אשתו הרבנית יהודית, בת הג"ר מאיר אבד"ק קונסטנטין ישן, בן הג"ר יעקב המפורסם בשם ר' יעקב מעמדין".
ומשם העתיקו מאז כל כותבי היחס והתולדות.
* * *
סדר יוחסין זו לא יתכן:
במגלת יוחסין שבר"ס דבר משה (לבוב, תרכט) כתוב, שהג"ר הירש אבד"ק קאסניטין, הי' בהג"ר משה אבד"ק סאטנוב, זה לשונו שם:
"הגאון מוה' משה ז"ל אבד"ק סאטנוב, אשר הוליד שלשה בנים ושתי בנות. הא' אבי זקיני הנ"ל. והשני הרב הגאון אבד"ק קאסניטין ז"ל, חתן הגאון מוה' מאיר ז"ל אבד"ק קאסניטין, בהגאון דו"ז מוה' יעב"ץ ז"ל. השלישי הרב מוה' שמחה ז"ל, חתן הרב המפורסים מוה' ישעי' ז"ל, בהגאון מוה' מהר"ם מטיקטין".
בספר כתבי הגאונים (פיעטריקוב תרפח) מביא נוסח מצבת הה"צ ר' יצחק מקאסניטין הנ"ל. וזה לשונו:
"י"ד ניסן תקצ"ה לפ"ק. פ"נ הרב המפורסם בתורה וביראה, מעודו לא מש מתוך האוהל של תורה, בנש"ק מגדולי היחוס גאוני ארץ כ"ש מו"ה יצחק ז"ל, בהרב הגאון מו"ה צבי הירש הרב מקאסניטין זצללה"ה תנצב"ה".
הרי שהה"צ ר' יצחק, האמור לפי הנ"ל, להיות חותן הרה"ק ר' מיכל'י קורימער, נפטר בשנת תקצ"ה.
ובנו, הרה"ק ר' זושא'לי טאלמיטשער, אשר שמו המלא היה משולם זוסיא "יצחק", נולד כבר בשנת תקע"ט, והאיך יתכן, שהנכד ישא שם זקינו "יצחק", בחיים חיותו.
* * *
ופלא הוא, שלא ידעו מסדר יוחסין זה בני המשפחה, שהרי בסדר יוחסין זה, לא רק שנתוסף רק יחוסם להגריעב"ץ, ולמעב"ק החכם צבי והשער אפרים. הרי נתוסף גם יחוסם, להרבי ר' העשיל (כו"כ פעמים), ולמעב"ק השר הג"ר שאול וואהל, מהר"ם פאדובה ומהר"י מינץ. הסמיכת חכמים. הרבי ר' שמחה כ"ץ רפאפורט, ולמעב"ק המהר"ם מלובלין. המגיני שלמה, השארית יוסף, ועוד ועוד.
את כל אלה, לא ידעו בני המשפחה שהתיחסו אליהם, עד שבא הר"ר נחום הנ"ל, וגילה תעלומה סתומה זו, בשנת תשכ"ז לפ"ק?
גם פלא, אשר הוא בעצמו, לא ידע מסדר יוחסין זו, כשהדפיס מחדש, ספר עמק שאלה, בשנת תשכ"ג, שהרי פורט שם סדר יחוסו, ולא הוסיף יחוסו הרוממה להגריעב"ץ. אתמהה.
* * *
עוד יוקשה. מחותנו של הרה"ק ר' זושא'לי טאלמיטשער, ה"ה הרה"ק מצאנז בעל דברי חיים, שהי' אתו - לפי האמור - שלישי ברביעי, כתב לו שתי תשובות, והסכים פעמיים, על הספר לקוטי תורה - להרה"ק ר' מרדכי מטשערנאביל - שהו"ל. ואינו מתארהו "שארי". לעומת זה, את מחותנו הרה"ק ר' אליעזר'ל מדזיקוב, שהי' אתו רביעי בשלישי, מתואר על ידו "שארי ומחותני", מה ראה להפריד בינם.
* * *
גם מדבריו של רבי מרדכי מהורונסטייפל עצמו, נראה שלא היה צאצא של היעב"ץ, כדלהלן.עוד יש להעיר. שנכדו הרה"ק ר' מאטילי הארנאסטייפלער, מזכיר את החכם צבי - אביו זקינו על פי הנ"ל - אין ספור פעמים, בספרו עמק שאלה, וכדאי להביא לשונו במקום אחד (אה"ע סי' ע') וזה לשונו:
"וכן הוא דעת הגאון מהר"ז, חותנו של החכם צבי ז"ל, בתשו' אבן השוהם סי' נ"ה. אך החכם צבי חולק בזה בסי' קט"ו".
והרי הוא, שהי' חתן המלך הדברי חיים, אשר מכל יחוסיו הקדושים, התפאר ביחוסו להחכם צבי, עד שכמעט ולא נמצא תשובה, אשר יזכר שם החכם צבי, ולא יתארהו בתואר זקני, וחתנו לא יזכרנו בתואר "זקיני" בספריו, אפילו פעם אחת.
גם פלא, אשר בספרי התולדות לא יזכר דבר, מאת חותנו הגדול על שלקח חתן ממשפחתו, נכד הגריעב"ץ והחכם צבי.
* * *
א"כ מי היה חותנו? במגלת יוחסין "כוללת משפחות מיוחסות בישראל" - לבית באבוב, אשר הכינו הרב אברהמ'לי הירשפרונג ז"ל, לרבו הרה"ק בעל קדושת ציון מבאבוב הי"ד זצ"ל בשנת תרפ"ח, כתוב שהי' חתן הרה"צ ר' דוב בער מקאסניאטין, בן הר"ר יצחק משם, ברור הוא שפרט זה קיבל או מרבו, אשר זוגתו הרבנית היתה נצר משפחה זו. יתר פרטים אודותם לא מצאתי.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה