יום שני, 28 במאי 2012

צאצאי רבי יעקב מליסא


להשלמת עץ משפחה של הגאון רבי יעקב מליסא נשאר לנו רק לספר על צאצאיו, אחרי שסיפרנו על יחוס אבותיו ועל משפחות נשותיו.
ספר מגילת סתרים שחיבר רבי יעקב מליסא, ונדפס בחייו

בצוואתו, בסעיף ז', כותב רבי יעקב לבניו, מאוד תרחיקו עצמכם לבלתי קבל עליכם התמנות הרבנות. ואכן, מבניו ובני בניו של רבי יעקב כמעט כולם לא כיהנו ברבנות, אמנם חתניו וצאצאיהם כיהנו בקהילות ישראל. ואלו הם צאצאי רבי יעקב.
 • רבי מרדכי יהודה [לייב] לורברבוים, חתן רבי אהרן פרנקל מטרנופול מצאצאי רבינו יונה תאומים בעל הקיקיון דיונה. ר' מרדכי לייב היה גר בקאליש, לאחר מכן, בשנת ת"ר לערך, עלה לארץ ישראל ונתיישב בצפת. נפטר תמוז תרל"ד. צאצאיו: א. רבי משולם זלמן לארבערבוים מו"צ דק"ק זאלקווא, נולד בשנת תק"ץ לערך, זוגתו מרת פייגא בת ר' נחמן וונדר. בעהמ"ח ספר 'דעת ומזימה' על ש"ס ושו"ע מחידושי ר' משולם זלמן דמצ זאלקווא ובנו אברהם. (הבן ר' אברהם נתקבל בתרנ"ח למו"צ על מקום אביו). ב. ר' ראובן לוברבוים בזאלקווא נשא לאשה את מרת איידלה רבקה בת אחיו ר' משולם זלמן. ג. ר' ישראל יעקב שאול לורברבוים, נולד בשנת תקצ"ד לערך, עלה עם אביו כילד, וכל ימיו גר בעיר צפת, נשא לאשה את מרת שרה נכדת הרה"ק ר' שמעון מיערוסלב, עסק רבות ביחוס משפחתו, ואף התכתב על כך עם בני המשפחה שנשארו באירופה, ומכתבו נדפס בראש ספר חידושי הרד"ד. נפטר כ"ח אלול תרמ"ח [או תרנ"ה], נדפסו ממנו מעט חידושי תורה על המנחת חינוך. ד. ר' אליקים געצל לורברבוים. ה. רבי צבי לורברבוים אב"ד מדניץ, הוא היה חתן ר' מאיר, בן בתו של רבי יהודה ברודא בעהמ"ח זכרון יהודה. ו. מרת שיינא אשת ר' יחיאל. ז.  אמו של רבי יעקב קלוגהויפט מבראדי שהדפיס כמה מספרי זקינו ועוד ספרים (הוא היה חתן הגביר ר' יוסף ארנשטיין, וראה עוד במגילת יוחסין בראש ספר זכרון יהודה). ח. כפי הנראה בת נוספת היתה לו, מרת מרגלא אשתו השניה של רבי צבי אריה לודמיר. [מצאתי כתוב, ואיני זוכר היכן, ואודה למי שיוכל לברר האומנם כנים הדברים, או לא]. 
 • ר' יוסף משה לורברבוים, בסוף ימיו גר בירושלים. ומסופר, כי בעת ביקורו של משה מונטיפיורי בשנת תרכ"ז, עלה ונכנס להר הבית, ור' יוסף משה לקח שופר ויתקע וינדה להשר מונטיפיורי בחוצות ירושלים. ורבני ירושלים ניחמו את מונטיפיורי, באומרם כי הוא אינו שפוי בדעתו ואינו אחראי על מעשיו. (ספר מלכי בקודש חלק א'.אמנם בספר שו"ת הלכות אישות להרב ילוז הביא את דברי הגר"י חי זריהין, שהביא מסורת מרבני ירושלים, כי השר קיבל עליו את הדין ועשה כמה תיקוני כרת). [ויש שכתבו שר' יוסף משה, לא היה ממש בנו של רבי יעקב, כי אם בן בנו ר' מרדכי אריה הנ"ל].
 • ר' נתן נטע לארבערבוים מקאליש, נפטר בחיי אביו בלא צאצאים. אחר שנתגרש מאשתו, והיא נישאת בשנית לבן הרב מזבאריז. [כמבואר בשו"ת ישועות יעקב אהע"ז סי' כ"ה].
 • מרת חיה אשת הגאון רבי צבי תאומים מקאליש. בשנת תק"ץ כיהן כרב העיר. צאצאיו: א. רבי אפרים תאומים אבד קריסנאפלי, זוגתו מרת אסתר בת רבי יהושע יהודה הלברטל אב"ד ברסטיציקא. נפטר תרל"ט. ב. רבי יונה תאומים אב"ד פרימישלאן מצעירותו, בעהמ"ח מנחת זכרון ומנחה חדשה. תשובות אליו גם בשו"ת של אחיו. ג. רבי אברהם תאומים אב"ד זבארוב ובוצץ, בעהמ"ח חסד לאברהם, נולד תקע"ד בבראד, נשא אשה מבראד בת ר' ליפא יאהר ונפטר בלי צאצאים, ושוב נשא את פרומא בתו של רבי צבי הירש רפופורט אב"ד דובנא. נפטר כ"ו שבט תרכ"ח. ופרומה נפטרה ד' אדר תרל"ט בלבוב. ד. ר' דוד תאומים מקאליש, נפטר לפני שנת תרל"ב. ה. מרת ראצי מירל אשת הגאון רבי יואל אשכנזי אב"ד זלאטשוב, נולד בשנת תק"ע, תלמיד רבי יעקב מליסא שאחר כך השיאו לבת בתו, בתחילה כיהן כאב"ד גוליגור ואחר כך חודרוב, ובשנת תרט"ו כיהן בזלוטשוב. נפטר כ"בכסלו תרמ"ג. תשובותיו בהלכה נדפסו בספר שו"ת מהר"י אשכנזי. [בשו"ת מהרש"ם כתב עליו שהוא היה חתן הגאון מליסא, אך בזה כנראה לא דייק]. ו. אשת רבי יצחק באב"ד אב"ד חארסקוב וקאליש, נפטר כסלו תרס"ב.
 • מרת בריינדל אשת הגאון רבי אלעזר הכהן אב"ד פולטוסק בעל חידושי מהרא"ך ועוד ספרים. נולד בוורשא לאביו ר' זאב וואלף הכהן בראש חודש אב תקנ"א. בצעירותו סמך על שלחן חותנו, ואחר כך חזר למקום מגורים בוורשא, שם נתידד עם ר' יצחק מאיר רוטנברג, שלימים נתפרסם כבעל חידושי הרי"ם מגור, ובעקבותיו דבקה נפשו בחסידות. כיהן כרב בפולטוסק ובסוכטשוב ועוד ערים. האריך ימים ונפטר בערב שבת י"ט חשוון תרמ"ב. אשתו בריינדל נפטרה בעת רבנותו בסוכטשוב ביום ה' אייר תרל"א. (בצוואתה שנדפסה בקונטרס עץ אבות דלהלן, היא מעניקה בין היתר חמשים רו"כ לאחיה ר' מרדכי לייב בארץ ישראל). צאצאיו: א. ר' זאב וולף הכהן, נפטר בשנת תר"ל בווארשא. ב. רבי אברהם הכהן מו"צ בק"ק ווארשא, אבי רבי יחיאל מיכל הכהן אב"ד זאקראטשין ג. רבי צבי הירש הכהן אב"ד פולטיסק זגיערז.  ד. ר' יהושע כהן כתב את תולדות אביו בחלקו השני של ספרו חידושי מהרא"ך בשם קונטרס עץ אבות. אשתו מרת צעריל. ה. ר' משה כהן מתלמידי איזביצא חתן ר' דוד סעדיה ישעיה ווקס. ו. אפרים כהן נפטר בצעירותו כבן י"ב בסוכטשוב. ז. ר' יחיאל מיכל כהן (נזכר בצוואת אמו). ח. מרת שיינדל אשת רבי דוד דוב בעריש מייזליש אב"ד לאסק, בעהמ"ח חידושי הרד"ד ועוד ספרים.
 • עוד בת נוספת שלא נודע שמה. נישאה בליסא בשנת תקס"ט.

7 תגובות:

 1. כמה הערות -

  - לפי מפקדי מונטיפיורי עלו מרדכי ליב ובנו יעקב בשנת תר"ה.

  - שם אשתו של מרדכי ליב היה לפי המפקדים "לאה", אך במקומות אחרים ראיתי "חנה", לא ידוע לי מה נכון, ואולי לאה אשה שניה ?

  - במפקד נזכרת בת למרדכי ליב - שיינדל.

  - בירושלים מוצאים גם בשנת תרט"ו וגם במפקד תרכ"ו "משה יוסף" מקאליש. עלה לארץ ג"כ בתר"ה (!). בניגוד למרדכי ליב (שנזכר בצפת) כבנו של הרב מליסא, ול-יעקב (ישראל שאול) שנזכר שם כנכד, לגבי משה יוסף לא נכתב קשר לרב מליסא. כמובן, "לא ראינו איננו ראיה..". בעץ משפחה אחד ראיתי שמשה יוסף היה בנו של מרדכי ליב, וחתנו של צבי אריה מלודמיר. אינני יודע מה נכון.

  השבמחק
  תשובות
  1. אני לא בדקתי את המפקדים.
   ומסתבר שהם לא עזרו לנו להכריע.

   מחק
 2. לגבי מרגולה מצאתי את הדברים רשומים גם כאן http://records.ancestry.com/Margola_Ladmir_records.ashx?pid=175251950 אבל לא יודע מהו המקור.

  דרך אגב, מיהו רבי צבי אריה לודמיר? האם ישנם ספרים ממנו, איפה הוא מוזכר? בלוח דבר בעתו מופיע א' בשם זה שהיה אב"ד לודמיר, ונפטר בי"ג שבט תרט"ו. האם ידוע עליו עוד איזה פרטים?

  השבמחק
  תשובות
  1. צאצאים ממנו יש למכביר.

   מחק
  2. חמותי היא אחת מהם, אבל אני מחפש עליו יותר פרטים.

   מחק
 3. מנין לך כי אשת הגאון רבי יואל אשכנזי, בתו של רבי צבי תאומים, שמה מרת ראצי מירל.
  כמדומה שזה א' מטעותיו של אניצקלפידי' לחכמי גאליצי'

  השבמחק
  תשובות
  1. אם אתה סבור שזה טעות, בבקשה להוכיח את טענתך.

   מחק