יום ראשון, 7 באוגוסט 2011

רבי חיים דוב רוט חמש שנים לפטירתו

לפני חמש שנים, ביום ז' אב תשס"ו, נפטר הגאון רבי חיים דוב רוט זצ"ל, על אף היותו צעיר לימים, ולא נמנה בין זקני הדור, שהרי היה סך הכל בן חמישים וחמש שנים בפטירתו, כבר הספיק להטביע את חותמו בהרבה מקצועות בתורה.
 
רבי חיים דוב נולד בשנת תשי"א, בבחרותו למד בישיבת פוניבז', שם המשיך ללמוד גם אחרי נישואיו, עד שנסמך להוראה מרבו הגאון רבי דוד פוברסקי זצ"ל ראש הישיבה.

הרביץ תורה לרבים בישיבות, בקרית ישמח משה, ובבני ברק. שמו נודע אף כפוסק הוראה, ועם הקמת בית החולים לניאדו בנתניה, נתמנה על ידי האדמו"ר מצאנז, לשמש כרבו של בית החולים ולהיות הפוסק ההלכתי בכל השאלות בו.

שמו נודע בעיקר, כאשר שימש כרב מחלקת רישום נישואין ובירור יוחסין, במועצה הדתית בפתח תקוה, עת עמד על המשמר לבל יכנסו בכרם ישראל זמורות זרות. בקיאותו בעניינים אלו, הביאה לכך שנצטרף לפעמים כדיין בהרכב בית הדין בנושאי יחוס.

רבי חיים דוב חיבר ספר 'משמרת השבת', בו נתגלה כוחו הגדול בבירור הלכות שבת. עוד מתורותיו נדפס בספרים שחיבר בנו יבדלחט"א.

בית אבותיו
רבי חיים דוב, היה בנו של הרב מיכאל יצחק רוט ראש משמרת השבת בבני ברק, שהעמיד גופו וממונו להזהיר על השבת, והיה מעורר ומהמחזקים תמיד במצוה זו. נפטר ב' אדר תשנ"א.

בן ר' מנחם מנס רוט.

ר' מיכאל יצחק, היה חתנו של ר' שמואל, הוא היה תלמיד חכם גדול, מגידולי הישיבה הקדושה דוולאזין, כפי שהעיד עליו הגאון ר' מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל.
משפחת חותנו
רבי חיים דוב, היה חתנו של הרה"ג ר' יהושע ברגהולץ מהרצליה. ר' יהושע ברגהולץ, יליד העיר לובלין, היה מחסידי אוסטרובצא, ועוד זכה ליצוק מים על ידי הרבי הזקן רבי מאיר יחיאל מאוסטראווצא, לאחר פטירתו של הרבי, היה תלמיד מובהק לבנו ממשיך דרכו רבי יחזקאל הלוי [הלשטוק] מאוסטרובצא הי"ד. אף זכה ונשלחו אליו בשנת תרצ"ה חידושי תורתו של ר' יחזקאל בפקודת הקודש, ולימים הובאו לדפוס על ידי צאצאיו.


ר' יהושע ברגהולץ, היה בן ר' יצחק מאיר ברגהולץ, בן ר' משה מיכאל ברגהולץ בן ר' דוד.


עוד נכתב אודות ר' יהושע שהוא היה נכד לגאון החסיד המפורסם רבי דוד ליב זצ"ל תלמידו של הרה"ק רבי אלימלך מגרודזיסק אשר העלה על הכתב תורתו בספר דרך המלך, והוא אשר העמיד לרבי מאוסטרובצא הזקן להנהיג העדה. אומנם כזאת לא מצאתי, אלא מצאתי שדבריו של רבי אלימלך מגרודזיסק נכתבו בספר 'אמרי אלימלך', על ידי חסידו ר' דוד ב"ר יצחק מלויביטש, ואם זה אבי זקינו של ר' יהושע או לאו, איני יודע.

על כל פנים, ר' דוד המדפיס של ספר אמר אלימלך, לא היה מפשוטי עם, הוא זכה ובנו ר' פלטיאל שלום צבי וולף, היה חתנו של הרה"ק רבי יששכר טורנהיים מוולברוז', וצאצאיו רבים הם.


 ועתה נחזור אל ר' יהושע ברגהולץ, הוא היה חתנו של הגאון רבי שלום יוסף הכהן אנגלסברג רב שכונת 'הדר יוסף' בתל אביב, ומלפנים דומו"צ בק"ק טומשוב לובלסקי בפולין. נכתב עליו שהיה נין להרה"ק מוהרמ"מ מקאצק. בזמן גלותו בסיביר למד אומנות המילה, ובמסירות נפש מל ילדי ישראל. נפטר כ' אייר תשמ"ד. רעייתו של ר' שלום יוסף, היתה מרת הדסה בת רבי אליעזר שפירא מטומשוב. נהרגה בימי השואה, ביום הושענא רבא כ' תשרי תש"א, עם חמש מילדיה. מכל המשפחה ניצלו רק רבי שלום יוסף ובתו, מניה אשת ר' יהושע ברגהולץ.

ר' אליעזר שפירא, היה יליד העיר דובינקו, ומשנישא בשנת תרמ"ו לרעייתו בלה לבית פוטר, קבע מושבו בטומשוב. בימי השואה נרצח בבלזץ, בהיותו מעל גיל שבעים.

איני יודע כיצד היה נין לר' מנחם מנדל מקוצק, יתכן שהיה בנו של ר' יעקב שפירא, חתנו של ר' דוד בנו של רבי מנחם מנדל מקוצק.

אין תגובות:

פרסום תגובה