יום חמישי, 21 ביולי 2011

משפחת רבי שלום דוב שטרן ראב"ד סערדעהלי

היום ימלאו מאה ואחד שנה לפטירתו של הגאון הצדיק רבי שלום דוב בער שטרן אב"ד סערדאהעל, בעהמ"ח לשד השמן. הוא נפטר ביום י"ט תמוז תר"ע. מתורתו נדפס קונטרס דובב שפתי ישנים, לונדון תשך. ובספר תורת אבות ברוקלין תשסה. במאמר שלפנינו נראה את עץ המשפחה שלו.

ר' שלום דוב שטרן היה בנו של הגאון רבי שלמה שטערן אב"ד האלישטאבע, וכך כתב ר' שלום דוב על אביו, "אשר בין עבותים היה צמרתו בזמן הגאונים הגאון המובה"ק ר' מרדכי בנעט אב"ד ניקאלסבורג ובזמן רבינו הגאון בעל חת"ס ... ושמעתי מפי מגידי אמת כי רבינו בעל חת"ס אמר פעם במסיבת ת"ח בזה הלשון "אני יודע ת"ח שלומד על בורי' זה הרב דק"ק  עלישטאבע" ... והיה תלמיד הרב הגאון מ' חיים אפענהיים זצ"ל מדרעזניץ שהי' תלמיד מובהק של הגאון בעל זכרון יוסף בפירטה ... ואיזה תשובות באו ממנו בתשו' חת"ס". גם בשו"ת יהודה יעלה, לרבי יהודה אסאד, יש תשובה אליו. ר' שלמה כיהן כאב"ד בהעלישטאבא החל משנת תקפ"ד לערך, חידושי תורה ממנו, הובאו בקונטרס, 'והריקותי לכם ברכה עד בלי די', לונדון תשנב. ר' שלמה נפטר ביום א' ט' אייר תר"ד (ולא בשנת תרי"ט) ומנוחתו בק"ק עלישטאבע. ושם אביו ר' בער.

אשת ר' שלמה היתה הרבנית רייזל בת ר' שלום פרידמן אב"ד העלישטאבע ופריישטאט נפטר כנראה לפני שנת תקצ"ב, בן ר' אהרן פרידמן מפריישטאט. גם לר' שלום יש תשובה בשו"ת חתם סופר. שני בניו הם, ר' שמעון פרידמן רב בישוב קטן בשם יאלע, נפטר תרנ"א (חותנו של ר' משה פלדמן אב"ד פעסט), ור' לייביש פרידמן דיין בפריישטאט.

אחיו של ר' שלום דוב, היה הגאון ר' משה צבי שטרן, שמילא את מקומו כאב"ד העלישטאבע. יש תשובה אליו בשו"ת יהודה יעלה, הנ"ל, וקורא לו, אהובי ידיד נפשי, דעהר בנן של קדושים. נפטר בשנת תרמ"ח, והוא חותנו של הגאון רבי ישעיהו זילברשטיין בעל המעשי למלך.

תולדות חייו
רבי שלום דוב, נולד בשנת תקצ"ד לערך. היה תלמיד מובהק לרבו מרן הכתב סופר, ואף קרא את שם בנו הגדול כשם רבו. בשנת תרי"ח נתעלה וקבל מרבו כתב "מורנו", "טרם יכנס לחופה בפארים, יחתן בכח גבורתו", ובסוף כל התעודה המפוארה, מוסיף הכתב סופר, "ועדיין לא הגיע אלא למקצת שבחו בפניו, וביודעי ומכירי היטב מעלת תלמידי מעולה ותיק מלא עתיק..".


אשתו של ר' שלום בער, היתה הרבנית מרת שרה בתו של הגאון הצדיק רבי דוד צבי עהרנפלד זצ"ל, חתנא דבי נשיאה של רבינו החתם סופר. ר' דוד צבי, היה בן הגביר רבי שאול ערנפלד מנייטרא (נפטר לפני תקצ"ט), למרות גדלותו בתורה של ר' דוד צבי סירב לקבל עליו את עול הרבנות. בשנת תקפ"ט נשא את מרת הינדל בתו הבכירה של רבי משה סופר אב"ד פרשבורג בעל החתם סופר. ר' דוד צבי נפטר כ"ז חשוון תרכ"ב בפרשבורג, ורעייתו נפטרה בעיר סיקס ר"ח אדר תרל"ט. כל בניו היו זרע פרי צדיק, כפי שבירכו חותנו לפני פטירתו. הגדול שבהם, היה רבי שמואל עהרנפלד, בעל החתן סופר.
רבי שמואל עהרנפלד החתן סופר

אחר נישואיו נתיישב בקהילת סערדאהעל שהיתה עיר מלאה חכמים וסופרים, בה ישב על התורה ועל העבודה. בשנת תרכ"ו כבר ישב על כס ראש הקהל דסערדאהעל, וכך נזכר בשו"ת כתב סופר או"ח סי' מ"ח. בשנים שלאחר הצטרף לבית הדין. בשנת תרמ"ו נתן קבלת שוחט לר' בנציון ניימן שכיהן כשו"ב בעיר. בספר אהל מועד חלק שלישי, שנדפס בפרעסבורג בשנת תר"ן (לר' אברהם ביק), כותב, "ואחר שיצא ספרי לאורה השיג עלי ידידי הרב המאה"ג מוה' שלום דוב שטערן נ"י כעת דיין בסערדאהעל". ובהמשך הספר מזכירו בתואר דומ"ץ בסערדאהעלי. ואילו בחלק תשיעי, שנדפס במונקאטש תרס"א, כבר מזכירו בתואר ראב"ד בסערדאהעלי. תולדותיו נכתבו על ידי ר' משה שטרן מבודאפעסט, ב'תל תלפיות', מה (תרצט) עמ' קמט. [ויש להעיר שגליון מה, חסר הן באוצר החכמה והן בהיברו בוקס]. נספד על ידי הגאון רבי ישראל פריינד הי"ד רב דק"ק סאסרעגען, בספר דרשותיו 'שארית ישראל', בסוף ספר 'אלופי יהודה'.

[בספר שו"ת משיב דבר, לר' יעקב חיים פליישמאן (יליד סערדאהעל), אב"ד זשאמבעק, יש תשובות אל ר' שלום דוב שטרן, ואחיו ר' משה צבי, ושניהם נזכרים בתואר ש"ב, ואיני יודע כיצד היו שארי בשר].

כאמור, רבי שלום דוב שטרן, נפטר ביום י"ט תמוז תר"ע. רעייתו מרת שרה, נפטרה י"ד סיון תרפ"ג.

צאצאיו:
 • רבי אברהם שמואל בנימין שטרן מק"ק בודפסט, עסק בצרכי ציבור באמונה, והרים דגל כבוד התורה, נפטר ט"ו תמוז תר"ץ. זוגתו מרת העננא לבית באקסהאר ע"ה, נפטרה ט' סיון תש"ה בעדעלעני. חתנו הוא ר' בנימין שלמה שטרן הנזכר להלן, נשא את בתו מעשא ליבא הי"ד היא נהרגה באושוויץ, והוא ניצל.
 • ר' שאול שטרן מבודפסט, נפטר י"ח טבת תש"ה. זוגתו מרת מרים (לינקא) לבית רעבענווארצעל, האריכה ימים ונפטרה בשנת תשכ"ה.
 • מרת ריזל אשת הרב יוסף בוימגארטן ראב"ד קהל שיפשוהל בק"ק ויען. נולד בשנת תרכ"ד בהעלישוי, תלמיד בעל החתן סופר. למד ולימד כל ימי חייו, עד לפטירתו ו' אדר תרצ"ג. מנוחתו בק"ק מאטערסדארף. בניו, רבי דוד צבי בוימגרטן בירושלים. רבי אביגדור בוימגרטן רב בבאדען שוויץ, אשתו ממשפחת רוטשילד הנודעת. מרת מחלה אשת ר' דוד פרלשטיין. מרת לאה אשת ר' דוד שטיינהוף הי"ד. מרת חיה אשת ר' צבי קולמן הי"ד. מרת אסתר אשת העסקן הנכבד ר' משה יהודה לדרר. מרת גיטל אשת ר' יצחק צבי בלומברג בלונדון. מרת הינדל אשת ר' נחמן צבי דוקס. רבי שלמה בוימגרטן מילא את מקומו בוינה ואחר כך בלונדון.
 • מרת גיטל הי"ד אשת ר' בנימין זיידל אב"ד גאלאנטא, נולד בשנת תרל"א, ובשנת תרס"א נתקבל כרב בעיר גלנטא. נודע כדרשן מפואר, ושימש למעלה משלושים שנה בכתר הרבנות, עד לפטירתו ביום כ"ב כסלו תרצ"ב. צאצאיהם, רבי שלום דוב אשר זיידל הי"ד, אב"ד גאלאנטא על מקום אביו, נהרג באושויץ. ר' שלמה חזקיה זיידל מוינה. מרת הינדל אסתר הי"ד אשת ר' עקיבא פישר אב"ד קונסענמיקלאש, נפטר ו' כסלו תשד. מרת מלכה שאחרי השואה, נישאה לר' בנימין שלמה שטרן הנזכר להלן.
 • מרת פעסל לאה אשת ר' יוסף שטרן מוינה, נפטר תרצ"ב. מבניהם נספו בשואה, ר' משה צבי שטרן, ור' שמואל שטרן שהיה חתן אצל משפחת שיק, ובתם חוה אשת ר' אליהו בישיץ הי"ד. ושני בניהם ר' בנימין שלמה שטערן אב"י בלונדון (לפני השואה היה חתן דודו ר' אברהם שמואל בנימין שטרן, ובזיווג שני אחרי המלחמה נשא את בת דודו ר' בנימין זיידל). ור' בצלאל שטרן אף הוא בלונדון. ובנותיהם, מרת יכט אשת ר' שמעון שישא זצ"ל. מרת יענטא שניצלה מהשואה, ובעלה ר' יהושע שטרן נהרג. מרת הינדל אשת ר' מנחם שטראה.

10 תגובות:

 1. הרב דוד פרלשטיין הוא בנה של מרת לאה פרלשטיין בתו של הרב דוב בער פרלשטיין, אב"ד צאנז ובנו הבכור של הרב שלמה זלמן פרלשטיין מאונסדורף.

  בכבוד

  שלמה פרלשטיין חיפה

  השבמחק
 2. לרבי שלום דב ולמרת שרה הייתה בת נוספת, בשם חנה אשר נישאה לבן משפחת דויטש. בתם, דבורה לבית דויטש, היא אם סבי.
  מייקל בן-דוד, תל אביב

  השבמחק
  תשובות
  1. תודה מייקל.
   האם לא ידוע לך מה היה השם של בעלה של חנה?

   מחק
 3. אשתו של ר' שלום בער, היתה הרבנית מרת שרה בתו של הגאון הצדיק רבי דוד צבי עהרנפלד זצ"ל,

  שמה "שרל"

  -------
  ר' שאול שטרן מבודפסט, נפטר י"ח טבת תש"ה. זוגתו מרת מרים (לינקא) לבית רעבענווארצעל,

  נפטר בשנת תש"ב
  ושם זוגתו מרת מרים "חילא"
  כשם זקינתה הרבנית מרים חילא אשת חבר הרה"ג ר' יצחק רעבענווארצעל אב"ד עגבעל

  השבמחק
  תשובות
  1. ישר כח על הידיעות המדוייקות.

   תוכל לספר עוד קצת, על משפחת רעבענווארצעל?
   מי היה אביה של הרבנית מרים חילא?
   ומי היה אבי אמה של הרבנית?

   מחק
 4. על רכבת קסטנר היה יהודי בשם מנחם (מנדל) שטרן, יליד תרס"ב מסערדאהעלי. ר"ש קרויז, בקונטרס ברגן בלזן ח"ב, מכנהו הרב מנחם שטרן שליט"א. ידוע למאן דהו כיצד ואיך הוא קשור למשפחה המעטירה, אם בכלל?

  השבמחק
 5. על רכבת קסטנר היה יהודי בשם מנחם (מנדל) שטרן, יליד תרס"ב מסערדאהעלי. ר"ש קרויז, בקונטרס ברגן בלזן ח"ב, מכנהו הרב מנחם שטרן שליט"א. ידוע למאן דהו כיצד ואיך הוא קשור למשפחה המעטירה, אם בכלל?

  השבמחק
 6. האם יודע היכן קבור ר' שלום דוב שטרן
  איפה ובאיזה אזור וכו' ???

  השבמחק
  תשובות
  1. רבי שלום דב-בער נפטר בעיר סרדהיל הנודעת, ושם חלקת מחוקק ספון, מצבה מס' 42.

   מחק