יום חמישי, 1 בדצמבר 2011

המגיד מדובנא ומשפחת גרוזובסקי

הזכרנו במאמר הקודם, את עץ המשפחה של הגאון רבי ראובן גרוזובסקי, אומנם, עדיין לא השלמנו את מלאכת המחקר על משפחתו, ונותרו כמה נקודות שעדיין לא נגענו בהם. תחילה, נחזור ונפרט בקצרה את יחוסו של ר' ראובן בן אחר בן. ר' ראובן היה בנו של ר' שמשון גרוזובסקי דיין במינסק, בן ר' יצחק גדליה משגיח בת"ת במינסק, בן הגאון ר' נחום אב"ד לובאטש, בן ר' משה אב"ד זיטל.
לר' משה היה בן נוסף ושמו ר' חיים אב"ד סערהייא. ולר' נחום היה בן נוסף, ר' אליהו חיים רבינוביץ אב"ד טורעץ מחבר אדרת אליהו.

מקובל כי ר' נחום אב"ד לוביטש הנ"ל, היה שני בשני עם רבי יעקב קראנץ, המפורסם בכינויו המגיד מדובנא. עוד שתי מסורות יש במשפחה, לפיהן, אמו של ר' נחום היתה אחותו של הגאון הצדיק ר' דוד אב"ד טיקטין, והתיחס כנין ונכד לשר שאול וואהל. ור' נחום עצמו היה ממשפחת אייזנשטאט, והיו עשרים ושנים דורות רבנים ויחוסם עד רש"י. עוד היה ר' ראובן מספר כי יחוסו גדול משל רעייתו, כי הוא מצאצאי קדושי ראזינאי.
על פי עץ משפחה, שפרסם איזה חוקר גנאלוגיה באתר הFTJP  ר' משה הרב בזיטל, היה בנו של מרדכי ברוך גרוזובסקי, שנפטר 1809 במינסק, בן לייב שנולד בערך 1715. לליב היו אח ואחות, האח שמו יוסף, והאחות שמה לאה אמו של המגיד מדובנא.
ואולם, זה כנראה אינו נכון או לפחות לא מדוייק, כי אינו מסתדר עם המסורות שנכתבו בידי בני המשפחה.

נצטט כאן, את דבריו של ר' אליהו חיים אב"ד טורעץ הנ"ל, בסוף הקדמתו לספרו 'אדרת אליהו', 
בן אדוני אבי מורי ורבי הרב המאוה"ג המפורסם בתורתו ויראתו (וגם היה לו יד ושם בכתבי חכמי האמת ז"ל) מורינו הרב נחום זללה"ה אשר היה אב"ד ומ"ץ בק"ק לובטש ובק"ק קארעליטש ובק"ק טורעץ, ואבי אבי היה הרב הג' מ' משה ז"ל א"ב דק"ק זיטול וזקני ר' משה הנ"ל היה אחי הרב הגאון הג' בנגלה ובנסתר מ' חיים ז"ל אבד"ק שירייא ובזקנתו היה מ"ץ בק"ק  וילנא בימי הגאון הק' ר"א ווילנער ושמעתי מאבי ז"ל שדודו הגאון ר' חיים הנ"ל הלך גלות עם הגאון הק' החסיד מוהר"א ווילנער ז"ל וקבל דודו מוהר"ח הנ"ל הרבה סתרי תורה מהגר"א הנ"ל. והדרשן הג' ר"י דובנער היה שני בשני עם אבי שהיה בן אחות זקני הרב הג' מ' משה מזיטול ואם אבי הצנועה מרת דבורה היתה אחות הרב הגאון הצדיק מ' דוד אבד"ק טיקטין ור"ד הנ"ל היה נין ונכד של הגאון השר ר' שאול וואהל.

נלך אם כן, לברר אודות המגיד מדובנא, תולדותיו נכתבו בידי תלמידו, שהוציא לאור את ספריו, הוא ר' אברהם בערוש פלאם, וכך הוא כותב בהקדמה לספר 'אהל יעקב', 
הצדיק הזה נולד בעיר זעטיל בחבל וילנא, אביו הרב ר' זאב הי' חוזר ע"פ כל ש"ס משניות, אמו הצדיקת מרת הינדא היתה בת הגאון הקדוש מו"ה נחום אב"ד דק"ק קאברין ז"ל, אחיה הגאון מו"ה משה נ"ע נשא את בת אחותו מרת דבורה בת אשה הינדא הנ"ל, אחיו של הצדיק, הגאון מו"ה שמחה אב"ד דק"ק וואלקאמיר ז"ל דודו הרב הגדול מו"ה גדלי' הי' מגיד בק"ק איסוויז [אולי צריך להיות ניסוויז], אחותו של הצדיק חי' ע"ה היא אמו של הגאון הגדול המפורסים מו"ה יעקב צבי אב"ד דק"ק סיסלאוויטש, הגאון הגדול המפורסם מו"ה דוד אב"ד דק"ק נווארדוק ז"ל זוגתו היתה נכד אחותו של הצדיק הזה נ"ע.

ובכן, אם נשווה את תוכן דברי ההקדמות הללו, ברור לנו דבר אחד, אמו של המגיד מדובנא, ששמה היה הינדא, היתה אחות של ר' משה אב"ד זיטל, ואשתו של רבי משה שמה היה דבורה. אלו שתי הנקודות היחידות המוסכמות על שתי ההקדמות הנ"ל. אומנם, בכל אחת מהן יש פרטים נוספים, שאינם מופיעים באחרת, על פי ההקדמה לאדרת אליהו, דבורה היתה אחות של ר' דוד אב"ד טיקטין נין ונכד לשר שאול וואהל. ולפי הקדמת אהל יעקב, היתה דבורה בת של הינדא ור' זאב מזעטיל. והיתה אחותם של המגיד מדובנא ושל ר' שמחה אב"ד וילקומיר, ושל מרת חיה אמו של רבי יעקב צבי אב"ד סיסלוביץ. עוד מתברר מהקדמת אהל יעקב, כי ר' משה אב"ד זיטל (ואחותו  מרת הינדא) היה בנו של ר' נחום אב"ד קוברין, [מה שאכן סביר, על פי שם הבן ר' נחום אב"ד לובאטש].
*  *  *
דא עקא, שמעט קשה לחקור לברר את כל המסורות, ולהעמיד עץ משפחה ברור ומסודר, כי חיפשתי וחיפשתי, ולא מצאתי על אף אחד מהרבנים הנזכרים כאן, שום מידע אחר. לא על ר' דוד אב"ד טיקטין, ולא על ר' שמחה אב"ד וילקומיר, לא על ר' נחום אב"ד קוברין, ולא על ר' יעקב צבי אב"ד סיסלוביץ. גם על ר' חיים אב"ד סערהייא, לא מצאתי ידיעות על משפחתו.

המציאה היחידה שמצאתי שמקבילה במעט לידוע לנו על אבות המשפחה, סותרת את המידע הקודם. בספר 'לזכר לישראל', שחיבר ר' יחיאל מיכל ב"ר צבי הירש ממינסק - נדפס בוילנא תקצ"ד - מופיעה רשימה גדולה של פרענומעראנטן, מכמה וכמה ערים בליטא. והנה מהעיר לובטץ, חתם "ר' נחום במהו' משה מלובץ". לכאורה זה ר' נחום שבהמשך שימש שם כאב"ד. אמנם, אי אפשר להגיד שזה ודאי במאה אחוז, אבל מצאתי שם נוסף ברשימה, שמאשש אצלי את ההשערה הזו. מהעיר זיטיל, חתום "הרב דפה מו' משה בהרב המאוה"ג מו' דוד". זהו לכאורה [הגם שאין הכרח] ר' משה אב"ד זיטל המוזכר אצלנו כאביו של ר' נחום אב"ד לובאטש. וסביר שאב ובנו שניהם חתמו פרענומעראנטן לאותו מחבר.

דא עקא, שאם אומנם זהו ר' משה דנן, זקן זקינו של ר' ראובן, הרי שחתימתו כאן סותרת את שתי הגרסאות שהבאנו לעיל. גירסא אחת הבאנו מעץ משפחה המופיע בFTJP  ששם אביו מרדכי ברוך, וגירסא שניה על פי הנכתב באהל יעקב, ששם אביו הוא, ר' נחום אב"ד קוברין. ועל פי חתימתו הנ"ל הרי ששם אביו הוא הרב המאוה"ג מו' דוד.

בהקדמת אדרת אליהו הנ"ל, כתוב שמרת דבורה אשת ר' משה אב"ד זיטול היה אחות הרב הגאון הצדיק מ' דוד אבד"ק טיקטין, האם יתכן שחלה טעות, ור' דוד אב"ד טיקטין הוא זה המוזכר בחתימתו של ר' משה אב"ד זיטיל, ולפי זה היה סבה של מרת דבורה ולא אחיה?

המאמר נסתיים בסימן שאלה, כי לא תמיד במהלך עבודת שורשים מגיעים לתשובות מדוייקות, ולעץ משפחה מסודר. אך באילן היוחסין של ר' ראובן, יש הרבה מאד מסורות לא פתורות. כיצד הוא היה נין ונכד לשר שאול וואהל? כיצד היה ממשפחת אייזנשטאט? וכיצד נמנה על צאצאי קדושי ראזינאי?

9 תגובות:

 1. בס"ד
  ישנה בארץ משפ' קראנץ שיש לה עף חיים עד המגיד מדובנא בן אחר בן .
  לא נתקלנו בשם גרוזובסקי

  השבמחק
  תשובות
  1. תודה.
   אשמח לקבל את המידע על צאצאיו של המגיד מדובנא.

   מחק
  2. שלום וברכה,
   המגיד מדובנא היה סבא רבה רבה רבה רבה....וכו׳ שלי חסר לנו במשפחה כמה דורות בודדים כדי להשלים את העץ השלם. יש דרך למצוא את זה או את המשפחה ?

   מחק
  3. תלוי במקום ובזמן.
   אבל לנסות ודאי אפשר.

   מחק
 2. CALL ME HE HAD A EIDEM RABBI RAPPAPORT THE RABBI OF ALEXNITZ HE WROTE A SEFER IMREI NOAM

  השבמחק
  תשובות
  1. שלום וברכה.
   ר' מרדכי רפופורט אב"ד אלעקסניץ ואומן, היה נשוי למרת סעריל בת רבי יעקב מדובנא. נכון.
   אבל, זהו לא רבי יעקב המגיד המפורסם מדובנא.

   אביה של מרת סעריל, היה רבי יעקב סגל, כמבואר כאן http://www.hebrewbooks.org/42031
   על המגיד מדובנא לא שמענו שהיה לוי.

   יתרה מזאת, גם ענין השנים לא מתאים כל כך. המגיד מדובנא נולד בשנת תק"א, ורבי מרדכי רפופורט כבר בשנת תקכ"ז היה רב בעיר אלעקסניץ, והדפיס ספר.

   מחק
 3. יפה מאד כתמיד‬.
  ‫אני חושב שבודאי יש לבכר דברי רבי אליהו חיים בעל האדרת אליהו שמביא מה ששמע מאביו על דודו, מגירסת הרב פלאהם שכותב על המגיד מדובנא בשעה שהוא עצמו אפילו לא הכיר את המגיד אישית, ומסתמא כותב רק משמועה‬.
  אגב, על רבי חיים מסערהיי תמצא הרבה ידיעות במאמרו של הרב דוד קמנצקי "להבדיל בין חיים לחיים", ישורון כב, עמ' תתפו. ושם מביא ממקור אחר שר' חיים מסערהיי היה דודו של המגיד מדובנא.

  השבמחק
 4. In the Turets Yizkor Book R' Moshe's father Is identified as Shlomo Zalman of Vilna
  Image 66 http://yizkor.nypl.org/index.php?id=2248

  השבמחק