יום שני, 19 באפריל 2010

בירור מסורת משפחתית - בעזרת ספרים ומקורות ארכיוניים

להלן מכתב שקבלתי מאחד מהנאמנים שבקוראי הבלוג, ואני מפרסמו כאן ככתבו, עם שינויי לשון קלים.

לכבוד בנימין מפתח תקוה

אני מתיחס כאחד מצאצאי הרב הקדוש ר' ישראל יצחק בארון בנו של הסבא קדישא מראדושיץ, לפי המסורת שעברה במשפחה ידענו, שר' ישראל יצחק היה חתן הגאה"ק ר' ראובן הורוביץ בעל מח''ס 'דודאים בשדה'.

הדבר היה קצת דחוק עם השנים, שכן ר' ישראל יצחק נולד בשנת תק"ע, בשעה שהיה ר' ראובן כבר בא בימים, וע''כ ניסיתי לחפש ולמצוא מידע נוסף עליו, לאמת את השמועה או לשלול אותה. עד שאורו עיני, ובספר 'משפחות עתיקות בישראל' (יעקב שפירא, תל אביב תשמ"ב), מצאתי שהוא כותב אכן, שר' ישראל יצחק היה חתן ר' יהודה ליב הורוביץ בנו של ר' ראובן הורוביץ הנ"ל. זה כבר הרבה יותר מסתבר מבחינת השנים.

היות והמקור לא היה מספיק מוסמך נמנעתי מלקבל את הדבר באופן ודאי.


עברתי לשלב הבא, של חיפוש מסמכים בארכיונות הפולניים, על מנת לדעת משם פרטים אודות חותנו של ר' ישראל יצחק. הוצאתי את כל המסמכים בראדושיץ על משפחה זו, ובהם אכן מוזכר שמה של הרבנית מרת צירל אשתו של ר' ישראל יצחק, אך אפילו באחד מהם לא הוזכר שם אביה.

ב''ה בעזרתך, הגעתי למקור בעיר פשעדבורז, שבו יש רישום נישואים בין ר' יעקב דוד בנו של רבי ישראל יצחק בארון מראדושיץ, לבין מרת רבקה לאה נכדתו של הגאון הקדוש רבי ישעיה מפשעדבורז, בת חתנו ר' בעריש וינברג.


מסתבר שהפקידים האחראים על הרישום בפשעדבורז, היו יותר נדיבים בפרטים, ושם מופיע על המסמך שם אביה של מרת צירל, ואכן כתוב ששם אביה הוא יהודה ליב, מובן אם כן, שגירסתו של יעקב שפירא, בספר משפחות עתיקות בישראל היא הנכונה, ור' ישראל יצחק בארון היה חתנו של ר' יהודה לייב הורוביץ בנו של ר' ראובן בעל דודאים בשדה.

בדרך אגב זה מוסיף לי ייחוס רב משום שאשתו של יהודה ליב הורוביץ היתה אחותו של החוזה מלובלין וכך נוסף לי ר' קאפל ליקוור

וכן השל''ה(עי' שער הספר מעיל אליהו)האם ידוע לך איך החוזה היה נכד השל''ה?


כ''ט ח.י.ל.ח.בדקתי מעט אחרי הכותב, והנה מה שהעליתי בחכתי.


זו לא רק מסורת משפחתית. שר' ישראל יצחק היה חתנו של בעל דודאים בשדה.


בהקדמה לספר הקדוש 'דודאים בשדה', כותב ר' אליעזר ירוחם בארון מקראקא, המביא לדפוס את סדר השתלשלות הבאת הספר לדפוס, ומאריך בשבח הספר והמחבר כמקובל, וכך הוא חותם, "הק' אליעזר ירוחם בלאאמו"ר הרב הקדוש המנוח מו"ה ישראל יצחק זצלה"ה הכ"מ, בן לאא"ז הרב הצדיק הקדוש א"א מופ"ה חסידא סבא קדישא מוה"ר ישכר בער זצלה"ה אבדק"ק פרשעדבורז וראדשיץ וחתן הרב הקדוש א"א המחבר זלה"ה זי"ע".


על פי הקדמה זו, אכן כתבו בכמה ספרים, שכתוב שר' ישראל יצחק היה חתנו של הרה"ק ר' ראובן מזארנאווצי, כך למשל בספר מקור חיים, [לר' אברהם חיים שמחה בונם מיכלסון, בילגוריי תרע"ב] סי' לח, כתוב על הרה"צ ר' אליעזר ירוחם בארון בנו של ר' ישראל יצחק, שאמו היתה בת ר' ראובן אב"ד זארנאווצי. והיתה אחותו של אשת ר' לייבוש אב"ד אוזרוב. וכן שם בסי' קלד, כותב שהיה ר' ישראל יצחק חתן ר' ראובן. כך גם בקובץ 'נחלת צבי' י, עמ' קנט. ובהנצחות בסוף ספר עטרת חיים על התורה מהדברי חיים, ברוקלין תשלח.


אומנם, כבר בספר
נפלאות הסבא קדישא כתב אחרת. בחלק א', של הספר לא מדייק, רק כותב על ר' ישראל יצחק ש"היה חתן לבן הרה"ק המפורסם גאון גדול וציס"ע גברא רבה ויקירא וכו' מו"ה ר' ראובן זצללה"ה אבד"ק דזארנאווצא בעהמ"ח סה"ק דודאים בשדה" (עמ' סא עב [122]), ובמקום אחר כותב "אשתו ראשונה של הרה"ק רבי ישראל איטשע זצ"ל היתה נכדת הרה"ק ר' ראובן הורוויץ זצ"ל בעהמ"ח ס' דודאים בשדה" (ושם בעמ' סב עב [124]). לעומת זאת, בחלק ב של ספרו, כבר כותב בדיוק, עמ' מח עב [96] כותב שהיה חתן ר' יהודה לייב.

על פיו כתב גם הסופר המומחה ר' מאיר וונדר, בספרו, 'חכמי גליציה' עמ' 568 שר' ישראל יצחק היה חתנו של ר' יהודה לייב בנו של ר' ראובן.

שתי גירסאות אלו, יצרו בלבול רב, ומצאתי שפעמים אף באותו הספר מופיעות שתי הגירסאות.

כך בספר 'ימי זכרון' [לר' אהרן שפירא מפרדס כץ], בכרך של חודש שבט, עמ' פד, בערכו של ר' ראובן, מונה בין בנותיו את אשת ר' ישראל יצחק בארון. אך בשאר חלקי הספר, באדר עמ' פד, ובניסן עמ' כב, ובסיון עמ' קצא, ובאלול עמ' ה' ו-ו, כותב כגירסא הנכונה.

וכן, בספר שם ושארית, לר' לוי גרוסמן, בעמ' צו, כתב שהיה ר' ישראל יצחק בעל נכדת הרהק ר' ראובן. ובהוספות בסוף הספר בעמ' יט, כותב שר' ראובן היה חותן ר' ישראל יצחק.

וראה גם בספר 'עלי זית', ירושלים תשסג, עמ' 94 הערה 4.


אך כאמור במכתב, נמצא בתעודות רשמיות בפולין, שאשתו הראשונה של ר' ישראל יצחק, הרבנית צירל, היתה בתו של ר' יהודה לייב. וכפי הנראה בהקדמת ר' אליעזר ירוחם הנ"ל נשמטה מילה אחת, וצ"ל, חתן בן הרב הקדוש א"א המחבר זלה"ה זי"ע.


ראיה נוספת יש לי להביא, שהרי ר' יהודה לייב הורוביץ הנזכר, היה ערב קבלן בתנאים של בת הסבא מראדושיץ. מצד הכלה. (ראה דברות חיים עמ' קד). על פי האמור שהוא כבר היה מחותן עמו, יותר מובן שיהיה ערב קבלן, מאשר אילו רק היה בן מחותנו.

אשתו השניה של ר' ישראל יצחק בארון, היתה בתו של ר' ישעיהו הכהן זינגער, כפי שכבר כתבנו בבלוג בעבר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה