יום רביעי, 7 במרץ 2012

רבי זאב וולף איינהורן מהוראדנא


מאה וחמישים שנה מלאו לפטירתו של החכם הגדול שהי בקי בכל מדרשי חז"ל, הלא הוא רבי זאב וואלף איינהורן מהוראדנא, שנפטר בי"ג אדר שני תרכ"ב.

כך כותב עליו ש. י. פיין,  בספרו כנסת ישראל:
חכם תורני ובקי במדרשים בדורנו מנכבדי הוראדנא, ובסוף ימיו נתישב בווילנא להדפסת ספריו. חיבר א. פירוש על פסיקתא רבתי הנקרא פסיקתא דרב כהנא [ברעסלוי תקצא] כולל באורים והגהות. ב. מדרש תנאים כולל שני ספרים, פירוש על פרקי רבי אליעזר. ג. פירוש על הברייתא דשלשים ושתים מדות דרבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי ווילנא תקצח, ספר נכבד בערכו וביחוד החלק השני שבו הראה המחבר בקיאותו הגדולה בתלמודים ומדרשים, אך הפריז על המדה לשום את המדות דרבי אליעזר כמדות מהלכות על פני כל דרשות חזל לישבם ולהולמם על פי המדות, ובגלל זה נכנס לפעמים בדחוקים ללא צורך. ד. פירוש על מדרש רבה, נקרא פירוש מהרזו נדפס מצורף אל המדרש בווילנא משנת תריג, וגם בפירושו זה היו לב מדות דרא לקו ולמשקולת. ונפטר בווילנא יג אדר שני תרכב.

בספרו על פרקי דרבי אליעזר, צירף פירושים על עניני תקופות ומולדות, מרב העיר, הגאון רבי בנימין דיסקין אב"ד הוראדנא.
גם ה. נ. שטיינשניידר, מחבר עיר ווילנא, אסף חומר לתולדותיו, ורצה להדפיסו בספר עיר וילנא חלק ב', אלא שכידוע תוכניתו לא עלתה בידו, והוא לא הדפיס את החלק השני של הספר, ובחלק שנדפס בימינו על ידי מ. זלקינד לא מופיע ערכו של ר' זאב.

בנו של ר' זאב וואלף הוא ר' אברהם ישראל איינהורן, זוגתו מרת פרומע חיה בת ר' מנחם ישראל כרוספדין, נפטרה י"ד ניסן תרמ"ו. ר' אברהם ישראל גם הוא מכר את כתב ידו של אביו לאלמנה והאחים ראם, והזכירו זאת בראש המדרש רבה שלהם. והוא גם הביא לדפוס את הספר מעייני יהושע, מהרב הגאון המאור הגדול הצדיק המפורסם מו"ה יהושע העשיל כץ הנקרא בפי כל ר' העשיל ריינעס [תלמיד חבר לר' אלכסנדר זיסקינד בעל יסוד ושורש העבודה] , והוא פרוש ובאור על ספר שנות אליהו למשניות זרעים שחברו הגאון מוילנא. וילנא תרמח. בהסכמות לספר מאריכים רבני וילנא והוראדנא בשבחו. בספר יש גם רשימה ארוכה של פרענומעראנטן, בהם רבים מבני משפחתו.

יחוס משפחת איינהורן
אביו של ר' זאב וואלף, היה ר' ישראל איסר איינהורן, בן ר' עוזר איינהורן שהיה חתנו של ר' צבי הירש מיאנובה.
על פי המסורת המשפחתית, ר' צבי הירש מיאנובה היה גם חותנם של השר המפורסם ר' יהושע צייטליש משקלוב, ושל ר' אהרן ברודא.

שלשה בנים ובת אחת היו לר' ישראל איסר איינהורן, ר' צבי הירש איינהורן, ר' זאב וואלף דידן, ור' עוזר דער מוסקובער

הבכור, היה רבי צבי הירש איינהורן מסלונים. אשר היו לו בן ובת,
הבן הוא ר' חיים עוזר איינהורן מוולקוביסק, הוא נפטר צעיר, ואלמנתו מרת דבורה עסקה במסחר. להם היו ששה בנים ושלש בנות, א. מרת רבקה עלקא אשת רבי דוד שלמה גרודזינסקי אב"ד איוויע אביו של הגאון רבי חיים עוזר גרודזינסקי מווילנא. ב. ר' יוסף איסר איינהורן, היה תלמידו של ר' ישראל סלנטר, והוא סמך עליו ושלחו ללמוד רפואה על מנת שישפיע על הצעירים היהודים שם, אך בעלותו במדריגות הרפואה הצבאית, יצא בעצמו לתרבות רעה והשתמד. בשנת תרי"ט היה בבית שד"ל, וכתב מאמר לתולדות רבינו גרשם, בהכרמל ב 193. ג. ר' שמואל איינהורן ד. ר' שאול זלמן איינהורן. ה. מרת בלומה. ו. ר' קדיש בנימין איינהורן, אף הוא למד רפואה ושימש כרופא צבאי, אך בראותו מה שעלה בגורל אחיו, ברח מן הצבא, והסתתר בבית מדרש בוילנא, שם ישב ולמד כפרוש שנים רבות, ואחר כך היה קאזיאנער ראבינער בוואלקאביסק. ומספר הסופר משה צינוביץ, כי כאשר פגש אותו פעם אחת בגרודנא, אמר לו, "ברח לך מהשכלה, גם אני מתחרט, שבזבזתי את זמני על לימודים חיצוניים". ז. יצחק זעליג איינהורן, היה מהנדס בפטרבורג ועשה המצאות שונות. ח. מרת צביה. ט. ר' צבי הירש איינהורן, נשא את מרת מיכלע בת ר' חיים אריה הכהן מלידא. הוא נפטר שם ה' טבת תרעט, והיא נפטרה בשנת תרפו.
בתו של ר' צבי הירש איינהורן היא, מרת הינדא אשת ר' שלמה ינובסקי אבי ר' ידידיה ינובסקי, הוא אבי משפחת ינובסקי הענפה. אומנם היה לו גם אח בשם ר' צבי הירש ינובסקי, שתיהם חתומים מהוראדנא על הספר 'מעייני יהושע'.

ר' עוזר דער מאסקווער, היו לו בת אחת וארבעה בנים, והם, איסר הגדול [הגבוה] איינהורן, הוא אבי ר' אברהם איינהורן שהיה ראב"ד בסוכאוואליע. והיו לו לאיסר עוד שני בנים, מענדל ומשה מביאליסטוק. בנו של ר' אברהם זה הוא הפרופסור מאקס איינהורן המפורסם, שהיה רופא מומחה למחלות קיבה. שאר בניו של ר' עוזר הם, שמואל לייב איינהרון נעלם בדרום אמריקה (בנו ר' ישראל זאב איינהורין בהוראדנא), יצחק איינהורן (חתום פרענומעראנטן בספר מעייני יהושע), ואליהו איינהורן. צאצאיהם מפורטים בהרחבה בתחילת ובסוף ספר היזכור לוואלקוביסק.
בתו של ר' ישראל איסר, מרת מרים עלתה לארץ ישראל כנראה באלמנותה, ונפטרה בירושלים. בתה מרת עטיל אשת ר' שמואל גינצבורג. יחד הם תרמו לש"ב ר' אברהם ישראל איינהורן בהביאו לדפוס את הספר מעייני יהושע. צאצאיהם, ר' נחום גינצבורג, ר' עוזר גינצבורג, מרת שרה אשת ר' שלום בן ר' יהושע חיים עפשטיין.


בהר הזיתים קבורה אלמנת ר' איסר איינהארין מהוראדנא, וזה הציטוט מחלקת מחוקק: פ"נ האשה הכבודה יר' ה' מרת פייגא דבורה בת הר"ר זאב אלמנת הר' הג' הצדי' מו"ה איסר איינהארין זצ"ל מהוראדנא נלב"ע יום ו' עש"ק ט' אדר תרמ"ג. אומנם איני יודע מיהו ר' איסר זה.האם הוא בנו של ר' עוזר, או שמא בנו של ר' זאב וואלף.
תודתי נתונה לר' בצלאל דבליצקי הבקי בתולדות המשפחה שהאיר עיני בתולדותיה.

10 תגובות:

 1. מעניין מאד!

  מיהו רבי ידידיה מהוראדנא שהיה בירושלים ונמצא חתום על כרוזים שונים?

  השבמחק
  תשובות
  1. תגובה זו הוסרה על ידי מנהל המערכת.

   מחק
 2. חיים פרידמן8 במרץ 2012 בשעה 19:30

  על מש' איינהורן ראה "וואלקאוויסקער יזכור בוך" ניו-יארק
  1949 מאזעס איינהארן

  השבמחק
 3. אכן, חלק גדול מהמאמר, לקחתי מספר היזכור הזה.

  השבמחק
 4. כתבת, אביו של רז"ו, היה ר' ישראל איסר אינוהורן חתן של רצ"ה מיאנובה. וצ"ל ר' ישראל איסר אינוהרן בן ר' עוזר שהיה חתנו של רצ"ה מיאנובה.

  כתבת, ר' קדיש בנימין אינוהרן, שמו היה ר' כדי – קדי, לא ברור משמעות השם ויש ששיערו שהוא באמת קדיש. (ע"פ לדורותי של ה"א ינובסקי)

  כתבת, אמנם היה לו [לר' שלמה] גם אח בשם צבי הירש ינובסקי. זו טעות. לר' שלמה היו ג' אחים: ר' מרדכי, ר' אליה, ר' ברוך. וכנראה שצבי הירש שמצאת הוא זה שנזכר להלן.

  כתבת אבי ר' ידידה ינובסקי, ויש להוסיף : אבי ר' ידידה, ואבי ר' ישראל איסר (הרב דשוקעשנא שבליטא (חתנו של ר' חנן סאלנטר וחותנם של ר' דניאל מלינצקי בעל תורת דניאל, ושל רש"ז אבל בעל בית שלמה) ואבי צבי הירש, ואבי עוזר ואבי חינקה (בתו היחידה).

  השבמחק
 5. תודה על הוספת הפרטים.

  השבמחק
 6. אני מחפשת חומר לויקיפדיה על יוסף איסר איינהורן,אולי יש לך מקורות שאפשר להגיע אליהם. תודה אסתר

  השבמחק
 7. איפה אפשר להשיג את הספר?

  השבמחק
  תשובות
  1. לאיזה ספר אתה מתכוון?
   לספר היזכור?
   הוא ניתן להשגה בספריות רבות. ברשת הוא זמין באתר של הספריה הפדרלית בניו יורק.

   מחק