יום שלישי, 9 ביוני 2009

הרב אליהו עקיבא רבינוביץ מפולטבה - מחקר משפחה

במאמר הקודם, הצגנו כמה שאלות, שקבלנו מידי הקוראים. וראשית, אודה בזה, לכל אלו ששלחו תשובות, כל התשובות נשמרו, ואי"ה בבוא העת, נשתמש בהם.


אחת מן השאלות היתה:

ר' אליהו עקיבא בה"ר דובער רבינוביץ מק"ק פאלטאווא, אשר הוציא לאור ירחון תורני הפלס. האם ידוע מי הם משפחתו של העורך הזה של הפלס?


נבוא בזה לפרט מעט אודות משפחתו של ר' אליהו עקיבא, מה שמצאנו בספרים וקיבלנו מסופרים.

וזה החילי:


"אגודת חסידים שלשה חברים" היו בעיר ראסיין, ר' שמואל חסיד [אבי אביו של ר' יעקב מבוסק בעהמ"ח זכרון יעקב, ושם בספר האריך בתולדות שלשת החסידים הנ"ל, נדפס וילנא תרל"ה] ר' משה מטעלז, והשלישי ר' מרדכי אשר בסוף ימיו היה אב"ד בפאקראיי. 'וינזרו שלשתם מכל חפצי תבל, וברוח קדשם אשר לבשתם, נצמדו יחד ללמוד בחסידות ובפרישות בקדושה ובטהרה חמש עשר שנים, ורק תורת ד' היתה חפצם יומם ולילה'.

אחד מן השלשה הנ"ל, ר' משה טעלזער, היה זקינו של ר' יחיאל מיכל יפה מוועקשנא פלך קובנא. [לא ברור אם היה זקינו של ר' יחיאל מיכל או של אשתו מרת פייגא]. ושם בעיר נולדו לו לר' יחיאל מיכל שלשה בנים ר' דובער רבינוביץ, ר' זאב הנקרא ר' וועלפציק בלאך שהיה מ"מ בביהמ"ד הויסמאן בקאוונא ויסד את הישיבה דמתקריא ישיבת ר' הירש'ל, ואחר כך נקראהישיבת חפץ חיים בסלובדקה. והשלישי ר' משה בלוך בעיר ריגא. ר' יחיאל מיכל ואשתו מרת פייגה נפטרו קרוב לשנת ת"ר בזמן קצר זה אחרי זה. ושלושת היתומים נשארו לנפשם, וגדלו אצל קרוביהם בעיר.

הגדול שבהם דובער, נשלח לדודו האחד שהיה גר בעיר שאד או שאט, ושם למד אצל הרב דמתא, ויצא שמו לתהלה בשם 'העילוי הוועקשנאי'. כעבור עוד שנה נשלח משם, אל העיר הגדולה קובנה שם גם היה אצל בני משפחתו שהיו עשירים ונכבדים. בקובנא נלקח על ידי רב העיר ר' מנדל, ללמדו בחברותא עם בנו העלוי הנפלא, שלאחר מכן גדל והיה לאחד מגדולי הדור, הלא הוא הגאון ר' אליעזר שמחה רבינוביץ אב"ד לומזא ועוד.

בהיותו בן שבע עשרה שנה לערך, בשנת תר"ו, התחתן ר' דובער הצעיר, עם מרת רבקה, בתו של הגאון הצדיק ר' בנימין גאב"ד פיקעלין, שלימים נתמנה לרב העיר שילעל, ואחר מכן בראגאלי, ובסוף בוילקומיר. אמרו עליו על ר' בנימין 'בודאי לא היה בהצדיק הזה שום חטא, לפי שחי בדור שהיו מקורבים לתורה ומרוחקים מן החטא', [קול ברמה, ר' אברהם הופנברג, וילנא תרס"ו, עמ' 28] 'לא היה אוכל סעודת הרשות והי' מסיים מסכת בכל יום לסעודת הצהריים' [בהקדמה לספר דבר אמת]. אמנם, עיקר פרסומו של ר' בנימין בעולם, הוא בהיותו אביו של הגאון ר' אליהו דוד רבינוביץ תאומים, בעל האדרת, הגאב"ד דמיר, פוינבז', ובסוף ימיו בירושלים. והארכנו במאמר נפרד אודות ר' בנימין אב"ד וילקומיר ומשפחתו.

בי"ד אלול בשנת תר"ח נפטרה מרת טויבא אשתו של ר' בנימין, והוא נשא בזיווג שני, אלמנה מטעלז, הלך לו ר' דובער לעיר הבירה וילנא, שם למד בצוותא חדא עם ר' שמואל שטראשון הרש"ש, ועם ר' שמואל ליופצער [היה נראה לי שהכוונה לר' שמואל באקשטר מלובטש, וראה עוד למטה בתגובות], בוילנא שהה חמש שנים בלימודו, עד שנסמך לרבנות מחכמי וילנא ועוד. ושמו יצא לתהלה, גם כדרשן נפלא, פה מפיק מרגליות בהלכה ובאגדה. כשחותנו ר' בנימין, עזב את העיר שילעל, והלך לו לרבנות ראגאלי, המליץ לבני העיר, לקחת כממלא מקומו את חתנו ר' דובער, וישבעו ממנו בני העיר רצון להפליא, במשך שש שנים, כיהן שם כרבנות, [אחרי כמה שנים כיהן ברבנות העיר, גיסו ומחותנו ר' צבי יהודה תאומים, חותנו השני של ר' אברהם יצחק הכהן קוק] ומשם נתקבל לרבנות בפיאנטיצא פרבר של העיר לומזא [פיונטיצקי].


ר' דובער רבינוביץ נפטר ב' דשבועות תרמ"ח, ומנוחתו כבוד בלומזא. 25 שנה לאחר פטירתו, הדפיס בנו ר' אליהו עקיבא מעט מתורתו של ר' דובער, וקרא לספרו 'דבר אמת', נדפס בפולטבא תרע"ג, ובו הקדמה המפרטת מעט מתולדות חייו.


צאצאיו של ר' דובער רבינוביץ הם:

א. הבכור, ר' יחיאל מיכל רבינוביץ נפטר צעיר בן כ"ה שנים, ר"ח אדר א' תרל"ב, בעיר אסטראווא פלך לאמזא, שם היה סמוך על שלחן חותנו הגאב"ד, ר' שרגא פייבל סרנא [ר' שרגא פייבל תלמידו של ר' חיים מוולוזין, היה אחר כך אב"ד סאקאלקא והאראדאק אצל ביאליסטוק, הוא נפטר יב שבט תרנב, והוא זקינו של הג"ר ר' יחזקאל סרנא ראש ישיבת חברון], ונשאר ממנו בן אחד, בשם בנימין יצחק רובינשטיין ודר בעיר שאוויל.

ב. ר' משה רבינוביץ מקאווארסק.

ג. ר' אליהו עקיבא רבינוביץ מפולטבה, אשר נשוב ונדבר עליו בהמשך.

ד. ר' אברהם בנימין אשכנזי – טייץ אב"ד סובאט וליבענהאף, ובסוף ימיו באמריקה. זו' מרת שינע סירא בת ר' משה מישל שמואל שפירא ראב"ד דק"ק ראגאווא.

ה. מרת שרה מלכה אשת ר' יעקב רבינוביץ אב"ד ראגאלי בן דודה ר' צבי יהודה רבינוביץ תאומים הנ"ל.ר' אליהו עקיבא רבינוביץ נולד בשנת תרכ"א. הוא נשא לאשה, את מרת מרים רחל בתו של ר' אליהו רוזנברג מוורשא, אשר אשתו מרת שרה דבורה היתה בתו של ר' בנימין דיסקין הגאב"ד לומזא, ואחותו של המהרי"ל דיסקין.

לאחר פטירת אביו, כיהן ר' אליהו עקיבא על מקומו ארבע שנים כרב בפיונטיצא, לאחר מכן היה אב"ד בקנישין ולבסוף בפולטבה. יסד והוציא לאור את העיתונים, הפלס והמודיע, חיבר ספר 'חסד למשיחו' על מגילת רות, ו'ציון במשפט' בנושא הציונות, היה ממיסדי אגודת ישראל, לאחר שנואש מן ההסתדרות הציונית.


ר' אליהו עקיבא, נפטר בכ"ד ניסן, אסרו חג דפסח, תרע"ז. אשתו נפטרה י' סיון תרפ"א. שניהם בפולטבה.


צאצאיו של ר' אליהו עקיבא:

א. הבכור ר' אברהם בנימין רבינוביץ, למד אצל החפץ חיים ברדין, ואחר כך עלה ללמוד בירושלים, בישיבת תורת חיים, ולמד שם שלש שנים אצל ר' יצחק ירוחם דיסקין ור' יוסף חיים זוננפלד.

ב. בתו מרת חיה פייגה נישאה לש"ב ר' אברהם משה בנו של האדרת.

ג. ר' צבי יהודה רבינוביץ, בשנת תרפ"ב היגר לבואנוס איירס, בעהמ"ח 'ילקוט המועדים', בואנוס איירס תש"ג.

ד. ר' נחמיה רבינוביץ מלומזא הי"ד.
תודתי נתונה לידידי הר"ר יהודה אהרן הורוביץ, מבכירי החוקרים בשדה היוחסין, על עזרתו הרבה בענין משפחה זו, ובכלל.


16 תגובות:

 1. צריך לברר האם ר' בנימין בלוך מריגא, חתנו של ר' בצלאל סמרניק הי"ד מחברון וגיסו של ר' יואל ברנצ'יק הוא בנו של אותו משה בלוך מריגא.

  השבמחק
 2. האם אתה יכול לברר?
  מה עוד הפרטים על ר' בנימין בלוך הנל?

  השבמחק
 3. שמואל לובצ'ר איננו ר' שמואל בקשטר (אחיו של ר' אליה חיים מייזל)
  שמואל לובצ'ר הוא הגאון בעל עולת שמואל (זיברטינסקי)סב אשתו של המרחשת.

  דהייו שמואל בקשטר הוא בעה"ב ושמואל לובצ'ר מגדולי ליטא.

  ובבור זה נפל כבר אהרן סורסקי בספרו על הרב אברמסקי.

  הערה זו נמסרה מפי הג"ר יהודה ליב וייספיש

  השבמחק
 4. ר' שמואל בקשטר שאני כיוונתי אליו, לא היה אחיו של ר' אליהו חיים מייזל, אלא חותן חותנו.
  דהיינו, ר' אליהו חיים מייזל היה חתן אחיו ר' נחום. והוא היה חתן הגאון ר' שמואל בקשטר. וראה בזה עוד במוריה קיח במאמר של מונדשיין על ר' יהונתן מוואלין.

  השבמחק
 5. אחר העיון, נראה לי שצודק ר' יהודה ויספיש, ור' שמואל ליופצר, הוא אכן ר' שמואל זיברטאנסקי בעהמח עולת שמואל.
  והנני מודה לו על הערתו.

  השבמחק
 6. אברהם יעקב טיילור18 בנובמבר 2009 בשעה 21:39

  תגובה זו הוסרה על ידי מנהל המערכת.

  השבמחק
 7. אברהם יעקב טיילור19 בנובמבר 2009 בשעה 9:44

  לרבי אליהו עקיבא רבינוביץ יש שלש נכדים שחיים עמנו כיום בארץ ישראל, מהם גם רבני קהילות
  לפרטים נוספים על המשפחה ניתן ליצור קשר 613taylor@gmail.com

  השבמחק
 8. אברהם יעקב טיילור22 בנובמבר 2009 בשעה 16:49

  לרבי אליהו עקיבא היו עוד שלושה בנים בנוסף למוזכרים בגוף המאמר: יוסף, ברל וחיים.

  השבמחק
  תשובות
  1. סבי ע"ה נקרא אריה ליובה בן אליהו רבינוביץ הוא הגיע מפולטובה לישראל בשנות 1920-30 והיה מהנדס בחברת חשמל בחיפה הוא היה מאוד ציוני ,האם אתה יודע אם הוא היה קשור למשפחה של הרב אליהו רבינוביץ

   מחק
 9. מתי נפטר בנו ר' צב"י מארגנטינה?

  השבמחק
  תשובות
  1. צבי יהודה המכונה הרשל עלה ארצה בתחילת שנות הששים ונפטר בתשל"א בתל אביב, שני בניו גם עלו ארצה,
   ר'נחמיה הוא סבי, נספה בשואה עם כל משפחתו,אשתו רבקה,יהושע עקיבא ומרים, בתו הבכורה רחל ניצלה וחיה ב"ה בישראל מוקפת בילדים נכדים ונינים רבים כ"י

   מחק
 10. תגובה זו הוסרה על ידי מנהל המערכת.

  השבמחק
  תשובות
  1. נא להקפיד לא להזכיר אנשים חיים בהקשרים משפחתיים.

   מחק
 11. הקישור בצורה טובה יותר:
  https://www.bhol.co.il/news/1068236

  השבמחק
 12. בגלל שאין כאן קישור ישיר אעתיק כאן את הדברים:


  ברוך דיין האמת: הרבנית רחל טיילור ע"ה, הנכדה האחרונה של הרב אליהו עקיבא רבינוביץ מפולטבא הלכה לעולמה. סביה היה העורך והמו"ל הראשון של עיתון 'הפלס' ו'המודיע' ברוסיה ופולין - עוד לפני מלחמת העולם הראשונה.

  המנוחה נולדה בל"ג בעומר תר"צ בלומזא שבפולין לאביה הרב נחמיה רבינוביץ הי"ד, מרבני ישיבת לומזא ובנו של הרב מפולטבא. ולאמה רבקה הי"ד, בתו של רבי משה וינרסקי זצ"ל מקייב, שהיה ממחזיקי התורה בסתר ברוסיה תחת השלטון הבולשביקי.

  עם פרוץ השואה האיומה נשלחה ע"י הוריה למשפחת אמה בקייב, עמם הספיקה לברוח לסמרקנד שבאוזבקיסטאן. כך שרדה את השואה הנוראה בשעה שהוריה, אחיה ואחותה עלו על המוקד באושוויץ הי"ד.

  לאחר השואה עברה לאנגליה, שם הקימה את ביתה - בית של תורה וחסד, עם בעלה הרב דוד טיילור זצ"ל; שהיה ת"ח גדול, מלמד תשב"ר, שו"ב וסופר סת"ם. בראש מעייניה הייתה התקומה והשיקום מהמשבר הגדול לאחר שנותרה היחידה ממשפחתה. היא הקימה בית שהמשיך את המסורת התורנית המפוארת של משפחות הרבנים דיסקין ורבינוביץ שלהן נולדה.

  לאחר מכן עלתה לארץ עם משפחתה והם התגוררו באשקלון, שם המשיכו לעסוק בהפצת תורה וגמילות חסדים. היא הייתה מוכרת בין תושבי העיר בשל טוב לבה ודאגתה לזולת.

  לפני מספר שנים עברה יחד עם בעלה זצ"ל לקרית שמואל בחיפה, שם המשיכו להקרין טוב על כל הסובבים אותם ועל משפחתם הענפה שהלכה וגדלה בס"ד: עשרות צאצאים בלע"ה, כולם הולכים בדרכי אבות.

  בשנת תשע"ה התאלמנה מבעלה הרב דוד זצ"ל ומאז מצבה הבריאותי ידע עליות ומורדות, הלילה החזירה את נשמתה לבוראה כשילדיה סביבה וכשהיא בת 89.

  הלווייתה תתקיים היום בשעה 14 בבית העלמין בתל רגב.

  תהא נשמתה צרורה בצרור החיים

  השבמחק
 13. סבי ע"ה נקרא אריה ליובה בן אליהו רבינוביץ הוא הגיע לישראל מפולטובה 1920-30 הוא היה מאוד ציוני,האם מישהו יודע אם הוא היה קשור למשפחה של הרב אליהו רבינוביץ

  השבמחק